۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل ششم

یکدیگر را به محکمه نکشانید

۱ هرگاه یکی از شما شکایتی در برابر دیگری داشته باشد، چطور جرأت می کند به عوض این که برای حل کردن آن شکایت نزد ایمانداران رجوع کند، به محکمه پیش مردم بی انصاف و بی ایمان مراجعه نماید؟ ۲ مگر نمی دانید که ایمانداران، دنیا را قضاوت خواهند کرد؟ شما که دنیا را قضاوت می کنید، آیا لیاقت آن را ندارید که در مورد کارهای کوچک قضاوت نمایید؟ ۳ آیا نمی دانید که ما فرشته گان را قضاوت خواهیم کرد؟ پس چقدر بیشتر امور این دنیا را! ۴ پس اگر چنین مسایل حقوقی پیش می آید، آیا می خواهید که آنها را نزد اشخاصی ببرید که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند؟ ۵ من این را می گویم تا شما بشرمید. آیا در میان شما حتی یک نفر عاقل هم وجود ندارد که بتواند اختلاف بین دو ایماندار را حل کند؟ ۶ اما متأسفانه به جای آن، یک ایماندار بر ضد ایماندار دیگر به محکمه می رود و این کار شرم آور را پیش روی بی ایمانان انجام می دهد.

۷ در واقع شکایت کردن از یکدیگر، نشانۀ شکست شماست. بهتر است مظلوم واقع شوید و آبرومندانه تر است که حاضر به قبول زیان باشید. ۸ اما برعکس شما بر دیگران ظلم می کنید و آنها را فریب می دهید، حتی با ایمانداران دیگر نیز همین طور رفتار می کنید. ۹ بدانید که بدکاران در پادشاهی خدا سهمی نخواهند داشت. فریب نخورید! اشخاص شهوتران، بُت پرست، زناکار و لواطت گر در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت. ۱۰ دزدان، طمعکاران، مستان، بد گویان و تقلب کاران داخل پادشاهی خدا نخواهند شد. ۱۱ بعضی از شما در گذشته چنین بودید ولی اکنون از گناهان خود پاک شده و جزء مقدسین خدا گشته اید و به نام سَروَر ما عیسای مسیح و به وسیلۀ روح خدا عادل شمرده شده اید.

بدنهای خود را برای جلال خدا به کار برید

۱۲ شاید کسی بگوید: «هر چیز برای من رواست» بلی، اما هر چیز مفید نیست. بلی، می توان گفت «هر چیز برای من رواست» اما نمی گذارم که چیزی بر من حاکم شود. ۱۳ باز هم ممکن است گفته شود که «خوراک برای شکم و شکم برای خوراک است.» بلی، اما خدا در آخر هر دو را نابود خواهد ساخت. بدن برای بد اخلاقی جنسی نه بلکه برای پرستش خداوند خلق شده و خداوند حافظ آن است. ۱۴ همان گونه که خدا، عیسای مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز با قدرت خود زنده خواهد ساخت.

۱۵ آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای بدن مسیح هستند؟ آیا من می توانم عضوی از بدن مسیح را بگیرم و آن را عضو بدن یک فاحشه سازم؟ هرگز نه! ۱۶ مگر نمی دانید مردی که با فاحشه بپیوندد، با او یک تن می شود؟ زیرا نوشته شده است: «و هر دو یک تن می شوند.» ۱۷ اما کسی که به خداوند بپیوندد، از نظر روحانی با او یکی است.

۱۸ از بد اخلاقی جنسی فرار کنید. هر گناه دیگری که انسان مرتکب می شود خارج از بدن است اما هر کسی که مرتکب بد اخلاقی جنسی می شود، بر بدن خود گناه می کند. ۱۹ آیا نمی دانید که بدن شما خانۀ روح مقدس است که در شما ساکن است و خدا او را به شما بخشیده است؟ بنابر این شما دیگر صاحب خود نیستید، ۲۰ زیرا با قیمت زیادی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار برید.