مخکنی فصل

نامۀ اول یوحنای رسول

فصل اول

پیام حیات بخش

۱ اکنون دربارۀ کلمۀ زندگی بخش به شما می نویسم، کلمه ای که از ابتدا بوده است و ما آن را شنیده و با چشمهای خود دیده ایم. بلی، ما آن را دیده و دستهای ما آن را لمس کرده است. ۲ آن زندگی ظاهر شد و ما آن را دیدیم. پس درباره اش شهادت می دهیم که این زندگی ابدی که نزد خدای پدر بود، برای ما آشکار شد و ما آن را به شما معرفی می کنیم. ۳آنچه را که ما دیده و شنیده ایم، شما را نیز از آن با خبر می سازیم تا در دوستی و رابطۀ واقعی که ما با خدای پدر و پسر او عیسای مسیح داریم، شما نیز سهم داشته باشید. ۴این را به شما می نویسم تا خوشی کامل نصیب تان گردد.

خدا روشنایی و نور است

۵این است پیامی که ما از او شنیدیم و آن را به شما اعلام می کنیم: خدا نور است و در او هیچ تاریکی نیست. ۶پس اگر بگوییم که دوست خدا هستیم و در رابطۀ نزدیک با او قرار داریم، اما با آن هم در تاریکی قدم بزنیم، دروغ می گوییم و گفتار و کردار ما راست نیست. ۷اما اگر در روشنایی قدم بزنیم، همان گونه که خدا در روشنایی است، با همدیگر در دوستی و رابطۀ نزدیک هستیم و خون پسر او عیسی، ما را از همۀ گناهان ما پاک می سازد.

۸اگر بگوییم که بیگناه هستیم، خود را فریب می دهیم و حقیقت در ما وجود ندارد. ۹اما اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می بخشد و ما را از همه خطاهای ما پاک می سازد. ۱۰اگر بگوییم که بیگناه هستیم، خدا را دروغگو شمرده ایم و کلمۀ او در ما جای ندارد.

مخکنی فصل