۰:۰۰ / ۰:۰۰
مخکینۍ څپرکۍ

نامۀ اول یوحنای رسول

فصل اول

کلام زندگی بخش

۱ اکنون دربارۀ کلام زندگی بخش به شما می نویسم، کلامی که از ابتدا بوده است و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. بلی، ما آن را دیده و دستهای ما آن را لمس کرده است. ۲ آن زندگی ظاهر شد و ما آن را دیدیم. پس در باره اش شهادت می دهیم که این زندگی ابدی که نزد خدای پدر بود، برای ما آشکار شد و ما آن را به شما معرفی می کنیم. ۳ آنچه را که ما دیده و شنیده ایم، شما را نیز از آن با خبر می سازیم تا در دوستی و رابطۀ واقعی که ما با خدای پدر و پسر او عیسای مسیح داریم، شما نیز سهم داشته باشید. ۴ این را به شما می نویسم تا خوشی کامل نصیب تان گردد.

زندگی در نور خدا

۵ این است پیامی که ما از او شنیدیم و آن را به شما اعلام می کنیم: خدا نور است و در او هیچ تاریکی نیست. ۶ پس اگر بگوییم که دوست خدا هستیم و در رابطۀ نزدیک با او قرار داریم، اما با آن هم در تاریکی قدم بزنیم، دروغ می گوییم و گفتار و کردار ما راست نیست. ۷ اما اگر در روشنایی قدم بزنیم، همان گونه که خدا در روشنایی است، با همدیگر در دوستی و رابطۀ نزدیک هستیم و خون پسر او عیسی، ما را از همۀ گناهان ما پاک می سازد.

۸ اگر بگوییم که بیگناه هستیم، خود را فریب می دهیم و حقیقت در ما وجود ندارد. ۹ اما اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می بخشد و ما را از همه خطاهای ما پاک می سازد. ۱۰ اگر بگوییم که بیگناه هستیم، خدا را دروغگو شمرده ایم و کلام او در ما جایی ندارد.

مخکینۍ څپرکۍ