فصل قبلی

رسالۀ اول یوحنای رسول

فصل اول

کلام زندگی

۱ما دربارۀ کلام زندگی به شما می نویسیم ـ کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم ـ بلی، ما آن را دیده ایم و دست های ما آن را لمس کرده است. ۲آن زندگی ظاهر شد و ما آن را دیدیم. پس ما دربارۀ آن شهادت می دهیم و از زندگی ابدی که با پدر بود و به ما شناسانیده شد، شما را آگاه می سازیم. ۳بلی، آنچه را که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می کنیم تا در شراکتی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم، شما هم با ما شریک شوید. ۴این را می نویسیم تا خوشی ما کامل گردد.

زندگی در نور خدا

۵این است پیامی که ما از او شنیدیم و به شما اعلام می کنیم: خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. ۶پس اگر بگوئیم با او شراکت داریم و در عین حال در ظلمت زندگی می کنیم، معلوم می شود که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست است. ۷اما اگر در نور بسر می بریم ـ همان طور که خدا در نور است ـ در آن صورت با یکدیگر شراکت داریم و خون عیسی، پسر او، ما را از همۀ گناهان ما پاک می سازد.

۸اگر بگوئیم که بی گناه هستیم، خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم. ۹اما اگر ما به گناهان خود اقرار نمائیم، می توانیم به او اعتماد کنیم؛ زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همۀ خطاهای ما پاک می سازد. ۱۰اگر بگوئیم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم، خدا را دروغگو شمرده ایم و از کلام او کاملاً بی خبر هستیم.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

چطور می‌توانم پیرو مسیح شوم؟

چطور می‌توانم پیرو مسیح شوم؟ (باشما)
برای اینکه از عیسی مسیح پیروی کنیم، فقط باید عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود بپذیریم و مرگ او را بعنوان پرداخت بهای تمامی گناهان ما قبول کنیم و اینکه کاملاً و فقط به او بعنوان نجات دهنده اعتماد کنیم. مسیحی شدن تشریفات مذهبی، رفتن به کلیسا، و یا انجام و عدم انجام اعمال خاصی نیست. مسیحی شدن رابطه شخصی داشتن با عیسی مسیح است و این رابطه شخصی با عیسی مسیح ،از طریق ایمان است که شخص را مسیحی می‌‌کند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸-۱۰ (۲۹ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - بخشیده شده هستم

هویت من در عیسی مسیح - بخشیده شده هستم (باشما)
منحیث پیروی عیسی مسیح، هویت ما در عیسی مسیح تعیین می‌‌شود. بسیاری مردم هویت خود را در قوم خود می‌‌بینند یا در منطقۀ که زنده‌گی می‌‌کنند یا به کشوری که به آن تعلق دارند، می‌‌بینند. ولی ما منحیث پیروان عیسی مسیح هویت خود را در عیسی مسیح می‌‌بینیم. زمانیکه عیسی مسیح را به حیث نجات دهندۀ خود قبول می‌‌کنیم، او برای ما یک هویت نو می‌‌بخشد. در کلام خدا می‌‌خوانیم که می‌‌گوید ما بخشیده شده هستیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۹ (۲۸ دقیقه)

۱یوحنا ۱: ۱ - ۴  کلام زندگی

۱یوحنا ۱: ۱ - ۴ کلام زندگی (۱یوحنا برای همه)
کلام زندگی یوحنا در مورد کلام زندگی که از ازل بوده است، می‌نویسد. آیا کلام و زندگی می‌تواند قابل دید و قابل لمس باشد؟ زندگی که از از آیندهٔ خدا به حال آمد و در میان ما ظاهر شد. آیا مردم می‌توانند نمونهٔ از آیندهٔ خدا را در زندگی حال شان ببینند؟ آیا در این مورد چه می‌توانیم بگوییم؟ راز پر هیبت خدا می‌تواند بهترین تعریف برای آن باشد.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۴

۱یوحنا ۱: ۵ – ۲:۲ نور خدا و تاریکی ما

۱یوحنا ۱: ۵ – ۲:۲ نور خدا و تاریکی ما (۱یوحنا برای همه)
نور و تاریکی نمی توانند با همدیگر در آمیزند. آیا یک شخص می‌تواند ادعا کند که هیچ گناهی مرتکب نشده است؟ آیا با گناه چه باید کرد از گناه انکار کرد و یا آن را اقرار کرد؟ در حالیکه قاضی از همه ماجرای ما آگاه است و انکار ما هیچ دردی را دوا نمی کند. تصمیم به دست ماست حقیقت را بگوییم و یا از آن انکار کنیم.

فصل کتاب شامل آیه ۵-۱۰

بخشیدن گناهان

بخشیدن گناهان (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۷-۹ (۸ دقیقه)

ترس از مرگ

ترس از مرگ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸ (۳۱ دقیقه)

قسمت دوم - دلیل آمدن عیسی به جهان

قسمت دوم - دلیل آمدن عیسی به جهان (کلام خدا برای شما )
در این بخش به این سوال خواهیم پراخت که (فدیه عیسی مسیح برای چه کسانی است؟) انجیل مطلب را روشن می‌‌کند که عیسی از طریق مرگ خود بهای رهايی از گناه شما را پرداخته است، شخصاً شما باید این را بپذیرید و به عیسی ایمان بیاورید تا فدیۀ او برایتان موثر واقع شود.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰ (۳۰ دقیقه)