۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ دوم پولُس رسول به قرنتیان

فصل دوم

۱ من تصمیم گرفتم که دیگر نزد شما نیایم تا باعث رنجش شما نگردم. ۲ زیرا اگر شما را برنجانم، دیگر چه کسی می تواند موجب خوشی من شود، جز شما که باعث رنجش تان شده ام؟ ۳ من از این سبب آن نامه را نوشتم تا در وقت آمدن من کسانی که باید مرا خوشحال کنند، مایۀ رنجش من نشوند. اطمینان دارم که خوشی من همۀ شما را نیز خوشحال خواهد ساخت. ۴ من آن نامه را با قلب بسیار غمگین و پریشان و با اشکهای فراوان به شما نوشتم. منظورم رنجاندن شما نبود بلکه می خواستم شما را از محبت خاصی که به شما دارم اطمینان دهم.

درخواست آمرزش برای یک گناهکار

۵ اگر کسی در میان شما باعث رنجش شده است، نه فقط مرا بلکه تا حدی همۀ شما را نیز رنجانیده است. در این مورد نمی خواهم بیش از حد سختگیری کنم. ۶ همین که اکثریت تان او را تنبیه کردید، برای او کافی است. ۷ پس شما اکنون باید او را ببخشید و دلداری دهید تا مبادا غم و اندوه زیاد او را از پا بیندازد. ۸ من از شما خواهش می کنم که از محبت خود به او اطمینان دهید. ۹ به این سبب، من آن نامه را نوشتم تا شما را آزمایش کنم. من می خواستم ببینم که آیا در هر کاری از تعالیم من اطاعت می کنید یا نه؟ ۱۰ هرگاه شما کسی را ببخشید، من نیز او را می بخشم و حتی اگر لازم باشد که من هم او را ببخشم، باید بگویم که من او را در حضور مسیح و به خاطر شما بخشیده ام ۱۱ تا مبادا شیطان از این فُرصت استفاده کند و بر ما غالب شود، زیرا ما از نقشه های او بی خبر نیستیم.

پریشانی پولُس در شهر تروآس

۱۲ وقتی به شهر تروآس رفتم که خبر خوش عیسای مسیح را اعلام کنم، خداوند فُرصت خوبی برایم مساعد کرد. ۱۳ اما وقتی برادرم تیطوس را در آنجا نیافتم، فکرم پریشان شد. پس از نزد آنها رخصت گرفتم و به ولایت مقدونیه رفتم.

در پیوسته گی با مسیح عطر زندگی بخش هستیم

۱۴ خدا را سپاس که ما را در اتحاد با مسیح، همیشه در صف پیروزمندان قرار می دهد و به وسیلۀ ما معرفت مسیح را مانند عطر خوشبو در همه جا پخش می کند. ۱۵ زیرا ما مانند عطر خوشبویی هستیم که مسیح به خدا تقدیم می کند. بوی خوش آن هم بین نجات یافته گان و همچنین بین آنهایی که هلاک می گردند، پخش می گردد. ۱۶ این بو برای کسانی که به سوی هلاکت روانند، بویی است که مرگ را به دنبال دارد، ولی برای آنهایی که در راه نجات می روند، بوی زندگی بخش می باشد. پس کیست که لیاقت این کار را داشته باشد؟ ۱۷ ما با کلام خدا تجارت نمی کنیم، چنان که بسیاری می کنند، بلکه ما آن را با صمیمیت، مانند کسانی که از جانب خدا فرستاده شده اند، در حضور او و در پیوسته گی با عیسای مسیح بیان می کنیم.