نامۀ دوم یوحنای رسول

۱این نامه از طرف رهبر ایمانداران به آن خانم که برگزیدۀ خداست و فرزندان او نوشته شده است. نه تنها من بلکه همۀ آنهایی که حقیقت را می شناسند، آنها را دوست داریم. ۲زیرا این حقیقت در ما ساکن است و تا به ابد با ما خواهد بود.

۳فیض، رحمت و سلامتی خدای پدر و عیسای مسیح، پسر آن پدر به همۀ شما باد! دعا می کنیم که این برکتها در راستی و محبت با ما یکجا باشد.

در محبت زندگی کردن

۴وقتی شنیدم که بعضی از فرزندان تو همان طور که پدر به ما امر نموده است، مطابق حقیقت زندگی می کنند، بسیار خوشحال شدم. ۵ اکنون ای خانم، به تو کدام حکم نو نمی دهم بلکه می گویم، مطابق همان فرمانی که از ابتدا با ماست، به همدیگر محبت داشته باشیم. ۶محبت آن است که مطابق احکام خدا زندگی کنید. همان حکمی که شما از اول شنیدید و حکم چنین است: باید محبت زندگی کنید.

۷فریبکاران زیادی در این دنیا پیدا شده اند، همان کسانی که قبول ندارند که عیسای مسیح در جسم به این دنیا ظاهر شده است. چنین کسان فریبکار و دشمن مسیح اند. ۸متوجه باشید که ثمر کار ما را برباد ندهید بلکه پاداش تان را کامل دریافت کنید.

۹هر کسی که در تعلیم مسیح ساکن نباشد، خدا با او نیست. اما کسی که در تعلیم مسیح ساکن باشد، هم پدر و هم پسر را با خود دارد. ۱۰اگر کسی پیش شما بیاید و غیر از این را تعلیم بدهد، او را در خانۀ خود راه ندهید و حتی به او سلام هم نگویید، ۱۱زیرا هر کسی به او سلام گوید، در کارهای شیطانی او شریک می شود.

سخنان آخر

۱۲چیزهای زیاد است که باید به شما بنویسم اما نمی خواهم که همۀ آنها را با رنگ روی کاغذ برای تان بنویسم، به جای آن می خواهم شما را ببینم و روبرو با شما صحبت کنم تا خوشی ما کامل گردد. ۱۳فرزندان خواهر انتخاب شدۀ تو، برایت سلام می رسانند.