نامۀ دوم پولس رسول به تیموتاووس

فصل سوم

بی ایمانی روزهای آخر

۱اما آگاه باش که در روزهای آخر، مشکلات زیادی پیش خواهد آمد. ۲آنگاه مردم، خودپرست، پول دوست، لافزن، مغرور، بد زبان، نافرمان به والدین، نا شکر، ناپاک، ۳بی رحم، آشتی ناپذیر، غیبت کننده، بی بند و بار، ظالم، دشمن نیکویی، ۴خیانتکار، بی پروا و مغرور خواهند بود. آنها عیاشی را بیش از خدا دوست خواهند داشت. ۵آنها در ظاهر خود را دیندار نشان می دهند، ولی قدرت ایمان را انکار می نمایند، پس از چنین اشخاص دوری کن. ۶یک عده یی از آنها به خانه های مردم می روند و زنهای ساده را زیر تأثیر خود قرار می دهند، زنهایی که زیر بار گناه خم شده و به هر نوع خواهشهای نفسانی تن می دهند. ۷چنین زنها، با وجود آن که همیشه تعلیم می گیرند، ولی هرگز نمی توانند حقیقت را درک کنند. ۸ همان طور که ینیس و یمبریس در برابر موسی برخاستند، این مردها نیز در برابر حقیقت مخالفت می کنند. افکار شان فاسد و ایمان شان جعلی است. ۹اما آنها بیش از این پیشرفت نخواهند داشت، زیرا حماقت آنها نزد همه آشکار خواهد شد، درست همان طوری که از ینیس و یمبریس آشکار گردید.

آخرین هدایتها

۱۰اما تو از همۀ تعلیمها و رفتار و هدف زندگی من پیروی نموده و از ایمان، بردباری، محبت و پایداری من آگاه هستی. ۱۱ همچنین از آزارها و رنجهای من می دانی. تو خودت خبر داری که چه آزارهایی در شهرهای انطاکیۀ پیسیدیه، قونیه و لِستره به من رسید و چگونه خداوند مرا از همۀ آنها رهایی داد. ۱۲بلی، همه کسانی که می خواهند در پیوسته گی با عیسای مسیح زندگی خداپسندانه یی داشته باشند، اذیت و آزار را تحمل خواهند کرد. ۱۳اما روزگار مردم شریر و گمراه کننده از بد بدتر خواهد شد. آنها دیگران را فریب می دهند و خود شان هم فریب می خورند. ۱۴اما تو، به آنچه که آموخته ای و به آن اطمینان داری، وفادار باش زیرا خود می دانی که آن را از کی آموخته ای. ۱۵تو از کودکی نوشته های پیامبران را آموخته ای و این نوشته ها به تو حکمت می بخشند تا به وسیلۀ ایمان به عیسای مسیح نجات یابی. ۱۶تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم و سرزنش خطا و اصلاح و پرورش ما در انجام کارهای درست مفید است ۱۷تا مردم خدا برای هر کار خوب کاملاً آماده باشد.