بل څپرکۍ

رسالۀ پولُس رسول به غلاتیان

فصل ششم

حمل کردن بارهای یکدیگر

۱ای برادران، اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود شما که روحانی هستید او را با اخلاص به راه راست آورید، اما خود را نگهدارید مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید. ۲بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق حکم مسیح را بجا خواهید آورد. ۳اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند در حالی که چیزی نیست، خود را فریب می دهد. ۴هرکس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود، می تواند به خود فخر کند و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند، ۵زیرا هرکس باید متحمل بار خود باشد.

۶هر که در کلام تعلیم یافته باشد، معلم را در تمام نعمات خویش شریک سازد.

۷فریب نخورید، هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد کرد. ۸مثلاً اگر کسی بذر در کشتزار نفس خویش بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد و اگر در کشتزار روح خدا بکارد از روح زندگی ابدی را درو خواهد کرد. ۹از انجام نیکوکاری خسته نشویم زیرا اگر دست از کار نکشیم در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد. ۱۰پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوصاً به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند.

خاتمه

۱۱ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می نویسم. ۱۲مقصود آنانی که شما را به سنت مجبور می کنند، این است که تظاهر کنند. مخصوصاً آن ها نمی خواهند به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند. ۱۳حتی آنانی که سنت شده اند، شریعت را بجا نمی آورند! آن ها می خواهند که شما سنت شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی فخر کنند. ۱۴و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح فخر کنم که به وسیلۀ آن، دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. ۱۵شدن یا نشدن سنت مهم نیست، بلکه فقط خلقت نو اهمیت دارد. ۱۶به همۀ آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی می کنند، یعنی به اسرائیل حقیقی خدا، سلامتی و رحمت باد.

۱۷دیگر هیچ کس مزاحم من نشود، زیرا داغ هایی مسیح را بر بدن خود دارم.

۱۸ای برادران، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد، آمین.

بل څپرکۍ