۰:۰۰ / ۰:۰۰
بل څپرکۍ

نامۀ پولُس رسول به غلاطیان

فصل ششم

بارهای یکدیگر را تحمل کنید

۱ ای ایمانداران! اگر کسی مرتکب گناه شد، شما که اشخاص روحانی هستید، او را با ملایمت و فروتنی به راه راست رهنمایی کنید. اما هوشیار باشید، مبادا شما نیز وسوسه شوید. ۲ بارهای سنگین همدیگر را تحمل کنید، به این گونه شریعت مسیح را بجا خواهید آورد. ۳ زیرا اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند، در حالی که شخص مهمی نیست، خود را فریب می دهد. ۴ هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود، می تواند به خود فخر کند و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند، ۵ زیرا هر کس باید مسؤول تحمل بار خود باشد.

۶ کسی که در کلام خدا آموزش می یابد، باید آموزگارش را در تمام برکت های خود شریک سازد.

۷ فریب نخورید، هیچ کس نمی تواند خدا را مورد تمسخر قرار دهد، زیرا انسان آنچه بکارد، همان را درو خواهد کرد. ۸ اگر کسی در کِشتزار نفس خویش بکارد، از آن خِرمن مرگ را درو خواهد کرد و اما اگر در کِشتزار روح مقدس بکارد از آن روح زندگی ابدی را درو خواهد کرد. ۹ نباید از نیکوکاری خسته شویم، زیرا اگر دست از کار نکشیم، حاصل خود را در وقت مناسب درو خواهیم کرد. ۱۰ پس تا آنجا که فُرصت داریم، به همه نیکی کنیم، مخصوصاً به کسانی که در ایمان با ما اعضای خانواده هستند.

سخنان پایانی

۱۱ ببینید که من با چه حرفهای کلان و خوانا با دستهای خود برای تان می نویسم. ۱۲ آنهایی که می خواهند به ظاهر و در جسم، خود را خوب نشان دهند، شما را به ختنه شدن مجبور می سازند. زیرا نمی خواهند به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند. ۱۳ زیرا حتی خود آنهایی که ختنه شده اند، شریعت را بجا نمی آورند بلکه می خواهند که شما ختنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی فخر کنند. ۱۴ اما خدا نکند که من به چیزی غیر از صلیب سَروَر ما عیسای مسیح فخر کنم، زیرا با صلیب او، دنیا برای من بر صلیب کشیده شد و من برای دنیا. ۱۵ ختنه شدن یا ختنه نشدن مهم نیست بلکه فقط خلقت نو در عیسای مسیح اهمیت دارد. ۱۶ به آنهایی که در زندگی خود از این اصول پیروی می کنند و به اسرائیل حقیقی خدا، سلامتی و رحمت باد.

۱۷ بیش از این هیچ کس مرا آزار ندهد، زیرا من داغهای مسیح را بر بدن خود دارم.

۱۸ ای ایمانداران! فیض خداوند ما عیسای مسیح با روح شما باد. آمین.

بل څپرکۍ