مخکنی فصل

نامۀ یعقوب رسول

فصل اول

۱ از طرف یعقوب خدمتگار خدا و سَروَر ما عیسای مسیح به ایمانداران هر دوازده قوم خدا که در سراسر دنیا پراگنده اند، سلام باد.

ایمان و حکمت را از خدا طلب نمایید

۲برادران و خواهران عزیز، وقتی که دچار آزمایشهای مختلف می شوید، آن را مایه خوشی بزرگ تان بدانید ۳زیرا می دانید که قرار گرفتن ایمان تان در مقابل آزمایشها، بردباری را در شما قویتر می سازد ۴پس بگذارید که بردباری شما کامل شود، تا شما به یک انسان کامل تبدیل گردید، آنگاه به چیز دیگری ضرورت نخواهید داشت. ۵اگر در بین شما کسی بدون حکمت باشد، آن را از خدا طلب نماید و خدایی که هر چیز را با سخاوت به همه انسانها می بخشد و ملامت هم نمی کند، آن را به او خواهد داد. ۶اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد، چون کسی که شک کند مانند موج بحر است که در برابر باد به این طرف و آن طرف رانده می شود. ۷پس چنین شخص نباید فکر کند که از خداوند چیزی به دست خواهد آورد، ۸زیرا کسی که در تصمیم های خود شک دارد، در تمام کارهایش ناپایدار است.

در فقر و ثروتمندی باید خوشی کرد

۹ایماندار مسکین به سربلندی که خدا برایش می دهد، خوشی کند ۱۰ و ایماندار ثروتمند در عاجزی خود، زیرا او مانند گل علف زودگذر است. ۱۱وقتی که آفتاب سوزان می تابد، آن گیاه خشک می شود، گُلِ آن می ریزد و زیبایی آن از بین می رود، شخص ثروتمند نیز همین طور در میان فعالیتهای خود از بین می رود.

خدا ما را آزمایش و وسوسه نمی کند

۱۲خوشا به حال کسی که در برابر آزمایش مقاومت می کند، زیرا وقتی که از آزمایش بیرون آید تاج زندگی را دریافت خواهد کرد، تاجی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است. ۱۳کسی که با وسوسه مواجه می گردد نباید بگوید: «خداوند مرا به وسوسه انداخته است»، زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمی شود و کسی را نیز وسوسه نمی کند. ۱۴اما سرچشمۀ وسوسه هر شخص، خواهشهای نفسانی خودش است. ۱۵در نتیجه، خواهشهای نفسانی حامله می شود و گناه را به وجود می آورد و وقتی گناه کاملاً رشد کرد، باعث مرگ می شود.

۱۶پس ای عزیزانم! فریب نخورید. ۱۷تمام نعمتهای خوب و کامل از بالا می آیند، آنها از جانب خدا که آفرینندۀ نور است به پایین فرستاده می شوند، خدایی که تغییر نمی کند و در او تاریکی نیست. ۱۸او بنا به ارادۀ خود به وسیلۀ کلمۀ راستی، ما را خلق نمود تا ما اولین میوه خلقت تازۀ او باشیم.

در شنیدن کلام خدا و انجام دادن آن برکت است

۱۹ای برادران و خواهران عزیز! پس هر کدام از شما باید با دقت بشنود و مطابق آن جواب دهد و زود عصبانی نشود. ۲۰زیرا عصبانیت انسان، هدفهای عادلانۀ خدا را برآورده نمی سازد. ۲۱پس هر نوع رفتار پلید و شرارت آمیز را از خود دور کنید. به ارادۀ خدا تسلیم شوید و کلامی را که او در دلهای شما نهاده است با فروتنی بپذیرید، زیرا این کلام جانهای شما را نجات می دهد.

۲۲کلام خدا را عملی نمایید. صرف شنونده کلام نباشید زیرا در آن صورت خود را فریب می دهید. ۲۳زیرا کسی که به کلام خدا گوش می دهد، ولی آن را عملی نمی کند، مانند کسی است که فقط چهرۀ خود را در آیینه می بیند. ۲۴او خود را می بیند، ولی همین که از پیش آیینه دور می شود، یک باره فراموش می کند که چهره اش چگونه بود. ۲۵اما کسی که با دقت به شریعت کامل و آزادی بخش موسی نگاه کرده و از آن پیروی کند و شنوندۀ فراموشکار نباشد بلکه مطابق آن رفتار کند، در تمام کارهای خود کامیاب خواهد بود. ۲۶اگر کسی در میان شما خود را آدم با دیانت می شمارد ولی زبان خود را نگه نمی دارد و قلب خود را فریب می دهد، ایمان او بیهوده است. ۲۷دیانت پاک و بی عیب در برابر خدای پدر این است که از یتیمان و بیوه زنها که دچار مصیبت می شوند، حمایت کنیم و خود را از فساد این دنیا پاک نگهداریم.

مخکنی فصل