مخکنی فصل

انجیل به گزارش متی

فصل اول

شجره نامۀ عیسای مسیح

(همچنان در لوقا ٣: ٢٣ - ٣۸)

۱شجره نامۀ عیسای مسیح که از نسل داوود و داوود از نسل ابراهیم بود:

۲ابراهیم پدر اسحاق بود، اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادرانش بود. ۳یهودا پدر فارِز و زِرَح (مادر شان تامار بود)، فارِز پدر حِزرون و حِزرون پدر ارام، ۴ارام پدر عمیناداب، عمیناداب پدر نحشون و نحشون پدر شَلمون، ۵شَلمون پدر بوعز (مادرش راحاب بود)، بوعز پدر عُبید (مادرش روت بود) و عُبید پدر یسی، ۶ یسی پدر داوود پادشاه بود.

داوود پدر سلیمان بود (مادرش زن اوریا بود). ۷سلیمان پدر رِحُبعام، رِحُبعام پدر ابیا و ابیا پدر آسا، ۸آسا پدر یهوشافاط، یهوشافاط پدر یُورام و یُورام پدر عُزیا، ۹عُزیا پدر یوتام، یوتام پدر آحاز و آحاز پدر حزقیا، ۱۰حزقیا پدر مَنَسی، مَنَسی پدر آمون و آمون پدر یوشیا بود. ۱۱یوشیا پدر یَکُنیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند.

۱۲پس از تبعید یهودیان به بابل، یَکُنیا پدر سِیَلتی ییل و سِیَلتی ییل پدر زَروبابِل، ۱۳زَروبابِل پدر اَبیهود، اَبیهود پدر ایلیاقیم، ایلیاقیم پدر عازور، ۱۴عازور پدر صادوق، صادوق پدر یاکین، یاکین پدر اِیلیهود، ۱۵اِیلیهود پدر اِلعازار، اِلعازار پدر متان و متان پدر یعقوب، ۱۶یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم، عیسی را که مسیح خدا بود به دنیا آورد.

۱۷به این ترتیب از ابراهیم تا داوود چهارده نسل و از داوود تا تبعید یهودیان به بابل چهارده نسل و از زمان تبعید تا مسیح، چهارده نسل است.

تولد عیسای مسیح

(همچنان در لوقا ٢: ۱ - ۷)

۱۸ تولد عیسای مسیح چنین رُخ داد: مریم، مادر عیسی نامزد یوسف بود. پیش از آن که مریم به خانه شوهر برود، معلوم شد که از روح مقدس حامله است. ۱۹یوسف مرد نیکوکار بود و نمی خواست که مریم پیش مردم بدنام شود، پس تصمیم گرفت بدون سر و صدا از مریم جدا شود. ۲۰یوسف هنوز در این فکر بود که فرشتۀ خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: «ای یوسف پسر داوود، از بُردن مریم به خانۀ خود نترس، زیرا آنچه در بطن اوست، از روح مقدس است. ۲۱ مریم پسری به دنیا خواهد آورد و تو نام او را عیسی خواهی گذاشت، زیرا او مردم خود را از گناهان شان رهایی خواهد داد.»

۲۲این همه برای آن واقع شد تا کلامی را که خداوند به وسیلۀ پیامبر خود گفته است به انجام رسد: ۲۳

«باکره ای حامله خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد

که عِمانوییل یعنی خدا با ماست، خوانده خواهد شد.»

۲۴وقتی یوسف از خواب بیدار شد، آن گونه که فرشتۀ خداوند فرموده بود عمل کرد، و مریم را به خانۀ خود آورد. ۲۵ اما او تا زمانی با مریم همبستر نشد که او پسر خود را به دنیا آورد و یوسف نام آن کودک را عیسی گذاشت.

مخکنی فصل