۰:۰۰ / ۰:۰۰

کتاب مزامیر

مزمور یکصد و هجدهم

سرود پیروزی

۱خداوند را سپاس گوئید زیرا که نیکوست و رحمت او تا به ابد است. ۲قوم اسرائیل بگویند: «رحمت او تا به ابد است.» ۳خاندان هارون بگویند: «رحمت او تا به ابد است.» ۴ترسندگان خداوند بگویند: «رحمت او تا به ابد است.»

۵در هنگام سختی خداوند را خواندم. خداوند مرا اجابت فرموده و در جای وسیع قرارم داد. ۶خداوند با من است، پس نمی ترسم. انسان به من چه کرده می تواند؟ ۷خداوند همراه من و مددگار من است، پس شکست دشمنان خود را خواهم دید. ۸به خداوند پناه بردن بهتر است از توکل نمودن به انسانها. ۹به خداوند پناه بردن بهتر از توکل نمودن بر امیران.

۱۰جمیع امت ها مرا احاطه کرده اند، لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک می کنم. ۱۱آن ها مرا از هر طرف احاطه نموده اند، لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک می کنم. ۱۲آن ها مثل خیل زنبور بر من هجوم آورده اند ولی مانند آتش خارها خاموش می شوند، زیرا به نام خداوند ایشان را هلاک می کنم. ۱۳بر من با شدت هجوم آوردی تا بیفتم، لیکن خداوند به کمک من رسید. ۱۴خداوند قوّت و سرود من است؛ او نجات من شده است.

۱۵آواز ترنم و نجات در خیمۀ عادلان است. دست راست خداوند با شجاعت عمل می کند. ۱۶دست راست خداوند برافراشته است. دست راست خداوند با شجاعت عمل می کند. ۱۷نمی میرم، بلکه زنده می مانم و همه کارهای خداوند را اعلام می کنم. ۱۸گرچه خداوند مرا به شدت سرزنش کرد، لیکن مرا به موت نسپرده است.

۱۹دروازه های عدالت را برایم بگشائید تا داخل شوم و خداوند را سپاس گویم. ۲۰این دروازۀ خداوند است. عادلان به آن داخل می شوند. ۲۱ترا سپاس می گویم زیرا که مرا اجابت فرموده و نجات من شده ای.

۲۲سنگی را که معماران رد کردند، همان سنگِ سر زاویه شده است. ۲۳این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است. ۲۴این است روزی که خداوند ساخت. خوشی کنیم و شادمان باشیم. ۲۵آه ای خداوند نجات ببخش! آه ای خداوند ما را موفق گردان.

۲۶متبارک باد او که به نام خداوند می آید. شما را از خانۀ خداوند برکت می دهیم. ۲۷خداوند، خدائی است که نور خود را برای ما عطا کرده است. پس قربانی ها را با ریسمانها بر قربانگاه او ببندید. ۲۸تو خدای من هستی تو، پس تو را ستایش می کنم. خدای من، تو را متعال می خوانم. ۲۹خداوند را سپاس گوئید زیرا که نیکوست و رحمت او تا به ابد است.