۰:۰۰ / ۰:۰۰

کتاب مزامیر

مزمور یکصد و بیستم

دعای رستگاری

۱در هنگام سختی به حضور خداوند فریاد کردم و او دعایم را اجابت فرمود. ۲ای خداوند، جان مرا از دست دروغگویان و حیله گران نجات ده. ۳ای حیله گران، چه چیز به شما داده شود و چه در انتظار شماست؟ ۴تیرهای تیز جنگجویان با قوغهای آتشین.

۵وای بر من که در بین «مِاشِک» (دروغگویان) مأوا گزیده ام و در خیمه های «قِیدار» (حیله گران) ساکن شده ام. ۶چه طولانی شد سکونت جان من با مردمی که دشمن صلح و سلامتی می باشند. ۷من خواهان صلح و سلامتی هستم، لیکن چون سخن می گویم، ایشان آمادۀ جنگ می باشند.