۰:۰۰ / ۰:۰۰
مخکینۍ څپرکۍ

نامۀ پولُس رسول به تیطوس

فصل اول

۱ از طرف من، پولُس، خدمتگار خدا و رسول عیسای مسیح که وظیفه یافتم تا ایمان برگزیده گان خدا را تقویت کنم و برای آنها حقیقتی را تعلیم دهم که مطابق با زندگی خدا پسندانه است. ۲ آن حقیقتی که بر امید به زندگی ابدی استوار است، این است که خدا هرگز دروغ نمی گوید، او از ازل وعدۀ این زندگی را به ما داد. ۳ پس در زمان معین آن وعده در پیامی که اعلام آن به امر نجات دهندۀ ما خدا، به من سپرده شد، آشکار گردید. ۴ ای تیطوس، تو که مانند فرزند حقیقی ام بوده و هر دوی ما در یک ایمان شریک هستیم، فیض و سلامتی از سوی خدای پدر و نجات دهندۀ ما عیسای مسیح، بر تو باد.

مسؤولیت تیطوس در جزیرۀ کریت

۵ من از این خاطر تو را در جزیرۀ کریت گذاشتم تا مطابق با هدایتی که به تو داده ام، همه کارهای باقیمانده را تنظیم کرده و رهبرانی برای کلیساها در هر شهر تعیین کنی. ۶ رهبری که بی عیب بوده، شوهر وفادار به یک زن باشد و فرزندانش ایماندار باشند تا کسی نتواند آنها را به هرزه گی و نافرمانی متهم سازد. ۷ زیرا آن رهبر چون مسؤول کار خداست، باید بی عیب باشد. او نباید خود خواه، تُند خو، مست شراب، ظالم و یا در تلاش جمع آوری پول نا مشروع باشد. ۸ برعکس او باید مهمان نواز، خیر خواه، پرهیزگار، عادل، پاک و با نظم باشد. ۹ او باید به کلامی که مورد اعتماد است و مطابق تعالیم صحیح می باشد، اتکا کند تا بتواند ایمانداران را با تعلیم درست تشویق نموده و مخالفان را سرزنش کند.

معلمان گمراه کننده

۱۰ در آنجا مردم سرکش، پُر گوی و گمراه کننده نیز بسیار هستند، مخصوصاً اشخاص نو ایمان یهودی نژاد که به ختنه کردن پابند می باشند. ۱۱ زبان چنین اشخاص باید بسته شود، زیرا آنها به خاطر به دست آوردن منافع نا مشروع، تعلیم ناشایسته می دهند و به این ترتیب خانواده ها را تباه می سازند. ۱۲ یکی از دانشمندان بزرگ خود شان گفته است: «اهالی کریت همیشه دروغگو، حیوان صفت، پُر خور و تنبل بوده اند.» ۱۳ این شهادت در حق آنها درست است، پس آنها را خوب سرزنش کن تا در ایمان سالم بمانند. ۱۴ آنها نباید به افسانه های یهود و فرمان کسانی که حقیقت را رد کرده اند، گوش دهند. ۱۵ برای پاکان همه چیز پاک است اما برای کسانی که آلوده و بی ایمان اند، هیچ چیز پاک نیست، زیرا هم افکار شان و هم وجدانهای شان آلوده است. ۱۶ آنها ادعا دارند که خدا را می شناسند اما در اعمال شان خدا را انکار می کنند و برای انجام کار نیک، شایسته گی ندارند.

مخکینۍ څپرکۍ