خطِ اوّلِ پِترُس

بَخشِ ۳

رابِطِه خاتُونو و شُویو

۱امی رقم اَی خاتُونو، تابِع شُویون خُو بَشِید تا اگه یَگونِ ازوا از کلام اِطاعَت نَکُنه، دَ وسِیلِه رفتارِ ازشُمو خاتُونو بِدُونِ که توره بُگِید دَ مسیح جذب شُنه، ۲ یعنی دَ وسِیلِه دِیدونِ خُداتَرسی و زِندگی پاک شُمو. ۳نُوربَندی شُمو دَ آرایشِ ظاهِری نَبَشه که چوٹی کدونِ مُوی و پوشِیدونِ طِلّا و کالای خُوب اَسته، ۴بَلکِه دَ اِنسانِ باطِن یعنی دَ قَلب شُمو بَشه که دَ وسِیلِه نُوربَندی از بَین نَرفتَنی روحِ آرام و مُلایم آرایش شُده که دَ نظرِ خُدا بااَرزِش اَسته. ۵چُون دَ زمانِ سابِق ام خاتُونوی مُقَدَّسِ که دَ خُدا تَوَکُل دَشت، دَ امزی رقم خودون ره آرایش مُوکد و تابِع شُویون خُو بُود. ۶رقمِ ساره که از اِبراهِیم اِطاعَت مُوکد و اُو ره بادار گُفته کُوی مُوکد. شُمو ام دُخترونِ ازُو کُوی مُوشِید، دَ شرطی که کارِ نیک کُنِید و از هیچ چِیزی که شُمو ره وَحشَت زَده مُونه ترس نَخورِید. ۷امی رقم اَی شُویو، شُمو ام قد خاتُونوی خُو عاقِلانه زِندگی کده اُونا ره بحَیثِ ظرفِ ظرِیف اِحتِرام کنِید، چُون اُونا ام قد شُمو وارِثِ تُحفِه پُرفَیضِ زِندگی اَسته، تا هیچ چِیز مانِع قبُولِ دُعاهای شُمو نَشُنه.

رَنج کشِیدو بَلدِه کارِ نیک

۸خُلاصه، پگ شُمو یگدِل و همدَم بَشِید، مُحَبَتِ بِرادرانه دَشته بَشِید و دِلسوز و فروتن بَشِید. ۹دَ عِوَضِ بَدی، بَدی نَکُنِید و دَ عِوَضِ دَو-و-دَشنام، دَو-و-دَشنام نَدِید، بَلکِه دَ عِوَض شی خَیر-و-بَرکت طلب کنِید، چُون بَلدِه امزی شُمو کُوی شُدید تا وارِثِ بَرکت شُنِید. ۱۰چُون نوِشته شُده:

”هر کسی که زِندگی ره دوست دَره

و میخایه روزای خُوب ره بِنگره،

باید زِبون خُو ره از بَدی نِگاه کُنه

و لَبای خُو ره از گُفتونِ تورِه پُرفِریب.

۱۱از بَدی پرهیز کده نیکی کُنه؛

دَ طلبِ صُلح بَشه و پُشت شی بِگرده.

۱۲چراکه چِیمای خُداوند دَ بَلِه آدمای عادِل اَسته

و گوشای شی سُونِ دُعاهای ازوا،

لیکِن رُوی خُداوند دَ ضِدِ آدمای بَدکار اَسته.

۱۳اگه شُمو بَلدِه کارِ نیک شَوق دَرِید، کِی اَسته که دَز شُمو ضَرَر بِرسَنه؟ ۱۴ولے حتیٰ اگه بخاطرِ انجام دَدونِ کارای نیک از مردُم رَنج مِینگرِید، نیک دَ بَخت شُمو. از ترسِ ازوا وَحشَت زَده نَشُنِید و پَریشان نَبَشِید، ۱۵بَلکِه مسیح ره بحَیثِ مَولا دَ دِلهای خُو مُقَدَّس بِدَنِید. همیشه آماده بَشِید تا اگه کُدَم کس دلِیلِ اُمِیدی ره که دَز شُمو اَسته پُرسان مُونه، بَلدِه شی جواب بِدِید، لیکِن دَ نَرمی و اِحتِرام. ۱۶وِجدان خُو ره پاک نِگاه کُنِید تا کسای که شُمو ره بَدنام مُونه، از بَد گُفتون خُو بخاطرِ رفتارِ نیک شُمو دَ خِدمتِ مسیح، شرمِنده شُنه. ۱۷اگه خاست-و-اِرادِه خُدا امی اَسته که رَنج بِنگری، بِهتَر اَسته که بخاطرِ کارِ نیک رَنج بِنگری، نَه بخاطرِ کارِ بَد. ۱۸چراکه مسیح ام یگ دَفعه بخاطرِ گُناه های اِنسان رَنج کشِید، یعنی شخصِ عادِل بَلدِه گُناهکارا رَنج کشِید، تا شُمو ره پیشِ خُدا بیره. اگرچِه اُو دَ جِسمِ کُشته شُد، لیکِن دَ روح زِنده بُود ۱۹و دَ وسِیلِه روح رفته بَلدِه اَرواحی که بَندی بُود موعِظه کد، ۲۰ بَلدِه اَرواحی که دَ زمانِ سابِق اِطاعَت نَکد، غَیتِیکه خُدا قد صبر-و-حَوصِله دَ روزای زِندگی نوح، دَ دَورونِ جور شُدونِ کِشتی اِنتِظار مِیکشِید. دَ امزُو کِشتی تِعدادِ کم، یعنی هشت نفر دَ وسِیلِه آو نِجات پَیدا کد. ۲۱امی آو نَمُونِه غُسلِ تعمِید اَسته که فِعلاً شُمو ره نِجات مِیدیه؛ اِی غُسل نَه بَلدِه دُور کدونِ چِرگ-و-چتلی از جِسم، بَلکِه یگ درخاست بَلدِه وِجدانِ پاک از خُدا اَسته و دَ وسِیلِه دُوباره زِنده شُدونِ عیسیٰ مسیح دَ دِست مییه ۲۲که مسیح دَ عالمِ باله رفته و دَ دِستِ راستِ خُدا یَه و ملایکه ها، قُدرت‌ها و قُوَت ها تابِع ازُو شُده.