خطِ اوّلِ پولُس بَلدِه ایماندارای تِسالونِیکی

بَخشِ ۳

۱آخِرِکار که دِیگه تَحَمُل نَتنِستی از شُمو بےخبر بَشی، اوخته تصمِیم گِرِفتی که مو تنهای خُو دَ شارِ آتِن بُمَنی ۲و تِیموتائوس ره دَ دِیرِ ازشُمو رَیی کدی. اُو یگ بِرارِ ایماندار و یگ همکارِ ازمو دَ راهِ خُدا و دَ پَخش کدونِ خوشخبری مسیح اَسته. اُو ره دَ پیش شُمو رَیی کدی تاکه اُو شُمو ره دَ ایمان تشوِیق کنه و دَز شُمو دِلداری بِدیه ۳تا هیچ کُدَم شُمو دَ اَثرِ امزی رَنج ها-و-زَحمت ها دِلسرد نَشُنِید، چُون شُمو خُوب خبر دَرِید که مو بَلدِه امزی مقصد مُقَرَر شُدی که رَنج-و-زَحمت بِنگری. ۴راستی، زمانِیکه مو قد شُمو بُودی، پیش از پیش دَز شُمو گُفتُدی که رَنج-و-آزار دَ اِنتِظار شُمو اَسته؛ و شُمو مِیدَنِید که واقعاً امی رقم شُد. ۵امزی خاطر وختِیکه طاقت ازی ره نَدشتُم که دیرتَر از شُمو بےخبر بَشُم، اوخته یَگو کس ره دَ پیش شُمو رَیی کدُم تاکه اُو از اُستواری ایمان شُمو اِطمِینان حاصِل کنه. ما ترس خوردُم که شَیطو شُمو ره وَسوَسه کده بَشه و تمامِ زَحمتای مو از بَین رفته بَشه.

خبرِ خوش و دِلگرم کُنِندِه تِیموتائوس

۶لیکِن آلی تِیموتائوس از پیش شُمو پس دَ دِیرِ ازمو اَمَده و دَ بارِه ایمان و مُحَبَت شُمو دَز مو خبرِ خوش اَوُرده که شُمو هر غَیت مو ره یاد مُونِید و دَ شَوقِ دِیدار مو اَستِید، دَمزُو اندازِه که مو ام دَ آرزوی دِیدارِ ازشُمو اَستی. ۷پس اَی بِرارو، باوجُودِ ازی که مو دُچارِ پَریشانی و مُصِیبت اَستی، لیکِن از شِنِیدو دَ بارِه ایمان شُمو تَسَلّی پَیدا کدی و آسُوده شُدی. ۸و آلی که شُمو دَ خُداوند اُستوار اَستِید، زِندگی ازمو تازه مُوشه. ۹نَمُوفامُم، قد چِیزخیل مو مِیتنی از خُدا شُکرگُزاری کنی بخاطرِ پگِ امزی خوشی که دَ بارِه ازشُمو دَ پیشگاهِ خُدا احساس مُونی. ۱۰ لیکِن شاو و روز دَ شَوقِ کَلو دُعا مُونی و از خُدا طلبگار اَستی که بسم رُوی شُمو ره بِنگری و هر رقم کمبُودی ایمان شُمو ره پُوره کنی.

۱۱مو دُعا مُونی که آتِه مو خُدا خود شی و مَولای مو عیسیٰ، راه ره بسم بَلدِه ازمو واز کُنه تا دَ دِیر شُمو بییی ۱۲و دُعا مُونی که مَولا مِهر-و-مُحَبَت شُمو ره بَلدِه یگدِیگِه شُمو و بَلدِه پگِ مردُم کَلو کنه، امُو رقم که مُحَبَتِ ازمو بَلدِه شُمو کَلو اَسته. ۱۳اُو دَ وسِیلِه مِهر-و-مُحَبَت دِل های شُمو ره قَوی کنه تا دَ امزُو روزِ که مَولای مو عیسیٰ قد مُقَدَّسِین خُو دُوباره ظهُور مُونه، شُمو دَ نظرِ آتِه مو خُدا پاک و بےعَیب بَشِید.