خطِ اوّلِ پولُس بَلدِه تِیموتائوس

بَخشِ ۲

هِدایَت دَ بارِه دُعا و عِبادت

۱امزی خاطر ما از پگ کده اوّل تاکِید مُونُم که درخاست ها، دُعا ها، شفاعَت ها و شُکرگُزاری ها دَ دَرگاهِ خُدا دَ حقِ پگِ مردُم تقدِیم شُنه، ۲دَ حقِ پادشایو و تمامِ کسای که صاحِبِ اِختیار اَسته، تاکه مو بِتَنی دَ صُلح و آرامِش و دَ کمالِ خُداتَرسی و با آبرُو زِندگی خُو ره تیر کُنی. ۳اینَمی کار دَ نظرِ خُدا، یعنی نِجات دِهِندِه مو، نیک و قابِلِ قبُول اَسته. ۴اُو میخایه که پگِ مردُم نِجات پَیدا کُنه و حقِیقت ره بُفامه، ۵چُون خُدا یگ اَسته و دَ بَینِ خُدا و اِنسان تنها یگ واسِطه وجُود دَره که اُو شخص مسیح عیسیٰ اَسته. ۶اُو جان خُو ره دَ عِنوانِ فِدیه بَلدِه تمامِ بَشر دَد. امی خود شی یگ شاهِدی اَسته که دَ وختِ مُناسِب رُخ دَد. ۷و بَلدِه امزی منظُور ما واعِظ و رسُول و معلِم تعیِین شُدُم تاکه دَ مِلَّت های غَیرِ یهُودراهِ ایمان و حقِیقت ره بیان کُنُم. اینَمی توره دروغ نِییه، بَلکِه راس اَسته. ۸پس، آرزوی مه اینی اَسته که مَرد ها دَ تمامِ جایا بِدُونِ قار و نِفاق دِستای پاک خُو ره بِلند کده دُعا کُنه. ۹ما امچُنان میخایُم که خاتُونو کالای مُناسِب، با حِجاب و با عِزَت بُپوشه و خود ره قد مُوی پُر کش-و-فَش و یا قد طِلّا و مُرواری و کالای قِیمَتی آرایش نَکنه. ۱۰برعکس، خاتُونوی که اِدعای خُداپَرستی مُونه، بَلدِه ازوا مُناسِب اَسته که خود ره قد اعمال و کِردارِ نیک آرایش کنه.

۱۱خاتُونو باید دَ آرامی و دَ اِطاعَتِ کامِل تعلِیمِ دِینی حاصِل کنه. ۱۲اِجازه نَمِیدُم که یگ خاتُو درس های روحانی بِدیه و یا دَ بَلِه مَرد ها حُکمرانی کُنه، بَلکِه خاتُونو باید آرام بِشِینه. ۱۳عِلَّت ازی حُکم اینَمی اَسته که خُدا اوّل آدم ره خَلق کد و بعد ازُو حَوا ره. ۱۴و امچُنان، آدم بازی نَخورد، بَلکِه حَوا بُود که از گُفتِه شَیطو بازی خورد و از اَمرِ خُدا سرپیچی کد. ۱۵اگه خاتُونو دَ ایمان و مُحَبَت اِدامه بِدیه و پاک و با حَیا بَشه اُونا دَ وسِیلِه زَیدونِ اَولاد دَ اِی دُنیا نِجات پَیدا مُونه.