خطِ دوّمِ پولُس بَلدِه ایمانداری قُرِنتُس

بَخشِ ۲

۱پس دَ دِل خُو تصمِیم گِرِفتُم که دِیگه قد غَم-و-غُصّه دَ پیش شُمو نَیُم، ۲چُون اگه ما شُمو ره غَمگی کنُم، کِی اَسته که بَلدِه مه خوشی بِدیه، بغَیر ازشُمو کسای که دَ وسِیلِه ازمه غَمگی شُدِید؟ ۳ما امُو خط ره ام نوِشته کدُم تا دَ وختِ اَمَدون خُو دَ وسِیلِه کسای غَمگی نَشُنُم که باید مَره خوش کُنه، چُون ما دَ بَلِه پگ شُمو اِعتِماد دَرُم که خوشی ازمه، خوشی پگ شُمو اَسته. ۴دَ حقِیقت، ما امُو ره قد پریشانی کَلو و غَمِ دِل و قد آودِیدِه کَلو بَلدِه شُمو نوِشته کدُم، نَه بَلدِه ازی که شُمو ره غَمگی کنُم، بَلکِه تا شُمو مُحَبَتِ بےاندازِه ره بِدَنِید که ما بَلدِه شُمو دَرُم.

بخشِیدونِ خطاکار

۵اگه کُدَم کس از مینکل شُمو باعِثِ غَم-و-غُصِّه مه شُده، اُو نَه تنها مَره، بَلکِه تا اندازِه پگ شُمو ره غَمگی کده، اگه مُبالِغه نَکنُم. ۶امُو جَزا که دَ امزُو آدم دَ وسِیلِه اکثریَت شُمو دَده شُد، بَلدِه شی بس اَسته. ۷پس آلی دَ عِوَضِ جَزا دَدو شُمو باید اُو ره بُبخشِید و دِلداری کُنِید، نَشُنه که غَم-و-غُصِّه بےاندازه کَلو اُو ره غَرق کُنه. ۸امزی خاطر دَ پیش شُمو زاری مُونُم که مُحَبَت خُو ره قد ازُو دُوباره برقرار کُنِید. ۹بَلدِه امزی ام اُو ره نوِشته کدُم که شُمو ره آزمایش کنُم تا بِدَنُم که شُمو دَ هر چِیز فرمانبردار اَستِید یا نَه. ۱۰هر کسی ره که شُمو بُبخشِید، ما ام اُو ره مُوبخشُم؛ و چِیزی ره که ما بخشِیدیم، اگه کُدَم چِیز ره بخشِیدیم، اُو ره از خاطرِ ازشُمو دَ حُضُورِ مسیح بخشِیدیم، ۱۱تا شَیطو از مو کده پیش‌دِستی نَکُنه، چُون مو از نَقشه های ازُو بےخبر نِیَستی.

خصُوصیاتِ خِدمتگارای عهدِ نَو

۱۲وختی دَ شارِ تروآس بَلدِه اِعلانِ خوشخبری مسیح اَمدُم، یگ درگه دَ وسِیلِه مَولا بَلدِه خِدمت مه واز شُد، ۱۳مگم دَ دِل خُو تِیتُس ره دَ اُونجی پَیدا نَکدُم. پس قد ازوا خُدا حافِظی کده دَ مَقدونیه اَمدُم.

۱۴لیکِن خُدا ره شُکر که مو ره دَ وسِیلِه مسیح همیشه دَ جمِ پیروزمَندا هِدایَت مُونه و عَطرِ شِناس خُو ره دَ وسِیلِه ازمو دَ هر جای پاش مِیدیه. ۱۵چُون مو بَلدِه خُدا عَطرِ خوشبُوی مسیح اَستی ام دَ مینکلِ نِجات یافته ها و ام دَ مینکلِ کسای که نابُود مُوشه؛ ۱۶بَلدِه بعضی ها بُوی مَرگ که سُون مَرگ موره و بَلدِه بعضی ها بُوی زِندگی که سُون زِندگی موره. پس کِی لایقِ امزی خِدمت اَسته؟ ۱۷مو رقمِ کَلو کسای دِیگه نِیَستی که کلامِ خُدا ره تُجارت مُوکُنه، بَلکِه مو قد صداقت و رقمِ کسای که از طرفِ خُدا رَیی شُده دَ حُضُورِ خُدا دَ وسِیلِه مسیح توره مُوگی.