خطِ پولُس بَلدِه ایمانداری غلاتیه

بَخشِ ۲

دِیگه رسُولای مسیح پَیغامِ پولُس ره قبُول مُونه

۱بعد از چارده سال ما قد برنابا بسم دَ اورُشَلیم رفتُم و تِیتُس ره ام قد خُو قتی بُردُم. ۲ما بخاطرِ یگ وَحی که دَز مه اَمَد رفتُم و خوشخبری ره که دَ بَینِ مردُمِ غَیرِ یهُود اِعلان مُوکدُم دَزوا نقل کدُم، مگم تنها قد ایماندارای نامتُو، چُون قد خُو گُفتُم، نَشُنه که بےفایده بِدَوُم یا دَوِیده بَشُم. ۳دَ نتِیجه، همسَفر مه تِیتُس که یونانی بُود، ام مجبُور نَشُد که ختنه شُنه. ۴اِی پیشنِهاد بخاطرِ مسیحیای دروغی شُد که تاشَکی داخِل اَمَدُد تا دَ بارِه آزادی که مو دَ مسیح عیسیٰ دَری جاسُوسی کُنه و تا مو ره دُوباره غُلامِ شریعت جور کُنه. ۵مگم مو یگ لحظه ام دَزوا تَن نَدَدی تاکه حقِیقتِ خوشخبری دَز شُمو باقی بُمَنه. ۶از مینکلِ کسای که ایماندارای نامتُو بُود، اُونا هر کسی که بُود بَلدِه ازمه فرق نَمُونه، چُون خُدا دَ ظاهِرِ اِنسان توخ نَمُوکنه، امُو ایماندارای نامتُو هیچ چِیزی دَ پَیغامِ ازمه اِضافه نَکد، ۷بَلکِه برعکس، اُونا پَی بُرد که اِعلان خوشخبری بَلدِه مردُمای غَیرِ یهُود دَ عُهدِه پِترُس ایشته شُدُد. ۸چُون امُو خُدایی که دَ وجُودِ پِترُس کار کد تا بَلدِه مردُمای یهُود رسُول بَشه، دَ وجُودِ ازمه ام کار کد تا بَلدِه مردُمای غَیرِ یهُود رسُول بَشُم. ۹وختی یعقُوب، پِترُس و یوحَنّا که بحَیثِ ستُون های جماعتِ ایماندارا شِنَخته مُوشُد، فَیضی ره که دَز مه دَده شُدُد دِید، اُونا قد ازمه و بَرنابا قَولِ دوستی-و-رفاقت دَد و صَلاح امی شُد که مو دَ پیشِ مردُمای غَیرِ یهُود بوری و اُونا دَ پیشِ مردُمای یهُود. ۱۰یگانه چِیزی که اُونا از مو خاست اِی بُود که مو غرِیبا ره دَ یاد خُو دَشته بَشی و اِی امُو چِیزی بُود که ما بَلدِه انجام دَدون شی غَدر شَوق-و-علاقه دَشتُم.

پولُس پِترُس ره ملامَت مُونه

۱۱مگم وختِیکه پِترُس دَ اَنطاکیه اَمَد، ما قد ازُو رُوی دَ رُوی مُخالِفَت کدُم، چراکه اُو بطَورِ واضِح ملامَت بُود، ۱۲چُون پیش از رسِیدونِ بعضی کسا از طرف یعقُوب اُو قد مردُمای غَیرِ یهُود نان مُوخورد، مگم وختِیکه اُونا رسِید، اُو خود خُو ره پس کشِیده جدا کد بخاطری که از ختنه شُده‌ها ترس خورد. ۱۳و دِیگه یهُودیا ام دَزی ریاکاری قد ازُو یگجای شُد، دَ اندازِه که بَرنابا ام دَ وسِیلِه ریاکاری ازوا راه گُمَک شُد. ۱۴مگم وختی دِیدُم که اُونا دَ دُرُستی مُطابِقِ حقِیقتِ خوشخبری رفتار نَمُونه، ما دَ پیشِ رُوی پگ دَ پِترُس گُفتُم: ”اگه تُو باوجُودِ که یگ یهُود اَستی، رقمِ مردُمای غَیرِ یهُود زِندگی مُونی، نَه رقمِ یگ یهُود، پس چِطور مِیتنی مردُمای غَیرِ یهُود ره وادار کُنی که رقمِ یهُودیا زِندگی کُنه؟“ ۱۵مو ذاتاً یهُود اَستی، نَه از جمِ مردُمای غَیرِ یهُودِ گُناهکار؛ ۱۶ولے مو مِیدَنی که اِنسان از طرِیقِ کارای شریعت عادِل حِساب نَمُوشه، بَلکِه دَ وسِیلِه ایمان دَ عیسیٰ مسیح عادِل حِساب مُوشه. مو ام دَ مسیح عیسیٰ ایمان اَوُردی تا دَ وسِیلِه ایمان دَ مسیح عادِل حِساب شُنی، نَه از طرِیقِ کارای شریعت، چُون از طرِیقِ کارای شریعت هیچ کس عادِل حِساب نَمُوشه. ۱۷لیکِن اگه مو دَ حالِیکه دَ تلاشِ عادِل حِساب شُدو دَ وسِیلِه مسیح اَستی، معلُومدار شُنه که خودون مو گُناهکار اَستی، آیا مسیح مو ره تشوِیق مُونه که گُناه کنی؟ هرگِز نَه! ۱۸چُون اگه چِیزای ره که خراب کدُم دُوباره آباد کنُم، ما خود ره خطاکار ثابِت مُونُم. ۱۹چُون ما دَ وسِیلِه شریعت بَلدِه شریعت مُردُم تا بَلدِه خُدا زِندگی کنُم. ۲۰ما قد مسیح دَ صلِیب میخکوب شُدیم و اِی دِیگه ما نِیَستُم که زِندگی مُونُم، بَلکِه مسیح اَسته که دَز مه زِندگی مُونه. و اِی زِندگی ره که فِعلاً دَ جِسم دَرُم، فقط دَ وسِیلِه ایمان دَ باچِه خُدا زِندگی مُونُم که اُو مَره مُحَبَت کد و جان خُو ره بخاطرِ ازمه دَد. ۲۱ما فَیضِ خُدا ره باطِل نَمُونُم، چُون اگه عادِل شُدو از طرِیقِ شریعت دَ دِست مییه، پس مسیح بےفایده مُرده.