بل څپرکۍ

خطِ پولُس بَلدِه ایماندارای فِیلِیپی

بَخشِ ۴

۱امزی خاطر اَی بِرارون مه که شُمو ره دوست دَرُم و پُشتِ شُمو دِق شُدیم و شُمو باعِثِ خوشی و تاجِ اِفتخار مه اَستِید، امی رقم دَ مَولا محکم-و-اُستوار بُمنِید، اَی عزِیزای مه.

نصِیحَت ها بَلدِه اِتفاق و یگ‌دِلی

۲از اِفودیه خاهِش مُونُم و دَ پیشِ سِینتِیخی زاری مُونُم که هر دُوی شی دَ خِدمتِ مَولا یگدِل بَشه. ۳و از تُو ام اَی همکارِ حقِیقی، خاهِش مُونُم که قد امزی خاتُونو دَزی باره کومَک کُنی، چراکه اُونا دَ کارِ اِعلانِ خوشخبری قد ازمه تلاش-و-کوشِش کده، امچُنان قد کلیمِنتُس و دِیگه همکارای مه که نامِ ازوا دَ کِتابِ حَیات ثَبت شُده.

۴همیشه دَ مَولا خوش بَشِید، بسم مُوگیُم، خوش بَشِید! ۵بیلِید که نَرمی-و-مُلایمت شُمو دَ پگ معلُومدار شُنه. اَمَدونِ مَولا نزدِیک اَسته. ۶دَ بارِه هیچ چِیز تشوِیش نَکُنِید، بَلکِه دَ هر چِیز قد دُعا و عُذر-و-زاری که قد شُکرگُزاری قتی بَشه، درخاست های خُو ره دَ حُضُورِ خُدا پیش کُنِید. ۷اوخته آرامِشِ خُدا که از تمامِ فامِیدگی ها کده باله‌تَر اَسته، دِل ها و فِکرای شُمو ره دَ مسیح عیسیٰ نِگاه مُونه.

۸خُلاصه اَی بِرارو، هر چِیزی که راست، هر چِیزی که قابِلِ اِحتِرام، هر چِیزی که عادِلانه، هر چِیزی که پاک، هر چِیزی که پسَندِیده و هر چِیزی که قابِلِ تَوصِیف اَسته، و اگه کُدَم چِیز بےاندازه خُوب و اگه کُدَم چِیز قابِلِ سِتایش اَسته، دَ بارِه شی فِکر کُنِید. ۹چِیزای ره که از مه یاد گِرِفتِید یا حاصِل کدِید یا شِنِیدِید و یا دَز مه دِیدِید، اُونا ره عملی کُنِید و خُدای آرامِش قد شُمو اَسته.

شُکرگُزاری بَلدِه هدیه ها

۱۰ما دَ مَولا کَلو خوش اَستُم که آلی شُمو بسم فِکر خُو ره دَ بارِه ازمه تازه کدِید؛ دَ حقِیقت شُمو دَ فِکرِ ازمه بُودِید، مگم فرصت نَدَشتِید که بَرمَلا کُنِید. ۱۱اِیطور نِیَسته که ما اِی ره از رُوی اِحتیاج بُگیُم، چُون ما یاد گِرِفتیم که دَ هر حالت که بَشُم، قِناعت کنُم. ۱۲ما مِیدَنُم که ناداری چِیزخیل اَسته و ام مِیدَنُم که دارا بُودو چِیزخیل اَسته. دَ هر حالت و دَ تمامِ شرایط ما رازِ قِناعت ره یاد گِرِفتیم، ام دَ حالتِ سیری و ام دَ حالتِ گُشنَگی، ام دَ پِرَیمونی و ام دَ اِحتیاج. ۱۳ما هر کار ره دَ وسِیلِه امزُو که مَره قُوَت مِیدیه، مِیتنُم انجام بِدیُم. ۱۴دَ هر صُورت، شُمو لُطف-و-مِهربانی کدِید که دَ رَنج-و-پریشانی مه شرِیک شُدِید. ۱۵اَی فِیلِیپیا، شُمو خُوب مِیدَنِید که دَ شُروعِ اِعلانِ خوشخبری، وختِیکه از مَقدونیه رَیی شُدُم، بغَیر ازشُمو هیچ جماعتِ ایماندارا دَ حِسابِ داد و گِرِفت قد ازمه همکاری نَکد. ۱۶چُون حتیٰ وختِیکه دَ شارِ تِسالونِیکی بُودُم، یگ یا دُو دفعه شُمو بَلدِه ضرُورَت مه کومَک رَیی کدِید. ۱۷اِیطور نِیَسته که ما از شُمو کومَک طلب دَشته بَشُم، بَلکِه دَ طلبِ اَجری اَستُم که میخایُم دَ حِساب شُمو اِضافه شُنه. ۱۸ تمامِ چِیزا بطَورِ کامِل دَز مه رسِید و آلی از حد کَلو دَرُم. کومَک های شُمو از دِستِ ایپَفرودِیتُس دَز مه رسِید و ضرُورَت مه پُوره شُد؛ کومَک های شُمو یگ هدیِه خوشبُوی، یگ قُربانی قابِلِ قبُول و مَورِدِ پِسَندِ خُدا اَسته. ۱۹و خُدای مه تمامِ ضرُورَت های شُمو ره مُطابِقِ دَولتمَندی پُرجلال خُو که دَ مسیح عیسیٰ وجُود دَره، پُوره مُوکُنه. ۲۰دَ آتِه مو خُدا تا اَبَداُلاباد بُزُرگی-و-جلال باد. آمین.

خاتِمه

۲۱تمامِ مُقَدَّسِین ره که دَ مسیح عیسیٰ تعلُق دَره سلام بُگِید. بِرارونی که قد از مه اَسته شُمو ره سلام مُوگیه. ۲۲تمامِ مُقَدَّسِین دَز شُمو سلام مِیرسَنه، خصُوصاً کسای که از خانِه قَیصر اَسته.

۲۳فَیضِ مَولای مو عیسیٰ مسیح قد روحِ پگ شُمو بَشه. آمین.

بل څپرکۍ