زبُور

بَخشِ ۳

تَوَکُل دَ خُداوند دَ وختِ مُشکِلات

زبُورِ داوُود، وختِیکه اُو از پیشِ باچِه خُو اَبشالوم دُوتا کد.

۱اَی خُداوند دُشمَنای مه چِیقس کَلو یَه،

غَدر کسا دَ ضِد مه باله مُوشه!

۲غَدر کسا دَ بارِه مه مُوگیه:

”از طرفِ خُدا بَلدِه ازُو کُدَم خلاصی نِییه.“ سِلاه.

۳لیکِن تُو اَی خُداوند، مِثلِ سِپر دَ چاردَور مه اَستی،

تُو شِکوه-و-جلال مه اَستی، امُو که مَره سربِلند مُونی.

۴ما دَ پیشِ خُداوند دَ آوازِ بِلند ناله-و-فریاد مُونُم

و اُو از کوهِ مُقَدَّس خُو دَ داد مه مِیرَسه. سِلاه.

۵ما دِراز کشِیده خاو رفتُم و بیدار شُدُم،

چُون خُداوند از مه نِگاهوانی مُونه.

۶از هزاران هزار نفر ترس نَمُوخورُم

که گِرد مَره گِرِفته.

۷باله شُو اَی خُداوند!

اَی خُدای مه، مَره نِجات بِدی!

چُون تُو دَ رُوی دُشمَنای مه مِیزَنی

و دَندونای شرِیرو ره مَیده مُونی.

۸نِجات دَ خُداوند تعلُق دَره؛

بَرکت تُو دَ بَلِه قَوم تُو قرار بِگِیره. سِلاه.