0:00 / 0:00
Previous chapter

نامۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل اول

۱ این نامه از طرف پولُس که به ارادۀ خدا فرا خوانده شد تا رسول عیسای مسیح باشد و همچنان از طرف برادر ما سوستینیس ۲ به کلیسای ایماندارانِ خدا در شهر قرنتُس که در پیوسته گی با عیسای مسیح تقدیس شده و فرا خوانده شده اند تا قوم مقدس خدا باشند، نوشته شده است. همچنان به همه کسانی که در هر جای دیگر نام عیسای مسیح را که هم سَروَر آنها و هم سَروَر ماست، به زبان می آورند. ۳ فیض و سلامتی از طرف پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح به شما باد.

شکرگزاری

۴ من خدا را همیشه به خاطر آن فیضی که به وسیلۀ عیسای مسیح به شما بخشیده شده است، شکر می کنم. ۵ زیرا شما در اتحاد با مسیح از هر لحاظ در سخن گفتن و هر نوع دانش رشد کرده اید، ۶ همچنان شهادت ما دربارۀ عیسای مسیح در میان شما استوار گردیده است. ۷ پس شما در حالی که انتظار ظهور سَروَر ما عیسای مسیح را می کشید، از هیچ یک از تحفه های خدا بی نصیب نیستید. ۸ خدا شما را تا به آخر استوار نگه خواهد داشت تا در روز آمدن سَروَر ما عیسای مسیح، بی عیب باشید. ۹ خدا به وعدۀ خود وفادار است و شما را به مشارکت با پسر خود یعنی سَروَر ما عیسای مسیح، فرا خوانده است.

اعضای کلیسا باید متحد باشند

۱۰ ای ایمانداران! به نام خداوند ما عیسای مسیح از شما تقاضا می کنم که همۀ تان با هم توافق داشته باشید و دیگر بین تان تفرقه نباشد بلکه با یک فکر و یک نظر با هم متحد باشید. ۱۱ ای ایمانداران، کسانی از خانوادۀ خواهر خلویی به من خبر دادند که در میان شما نزاع هایی وجود دارد. ۱۲ منظورم این است که یکی می گوید: «من طرفدار پولُس هستم» و دیگری می گوید، «من متعلق به اپولس هستم» یکی می گوید: «من به پِطرُس تعلق دارم» و دیگری که «من متعلق به مسیح هستم.» ۱۳ آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ آیا پولُس برای شما مصلوب گردید؟ آیا به نام پولُس تعمید گرفتید؟

۱۴ خدا را شکر که به جز از کرِسپُس و گایوس، کسی دیگری را از بین شما غسل تعمید نداده ام. ۱۵ بنابر این هیچ کس نمی تواند ادعا کند که به نام من تعمید گرفته است. ۱۶ بلی، من همچنین خانوادۀ استیفاناس را نیز تعمید داده ام، ولی جز ایشان دیگر کسی را به خاطر ندارم که تعمید داده باشم. ۱۷ به هر حال مسیح مرا نفرستاده است که تعمید دهم بلکه تا خبر خوش را بشارت دهم. اما این پیام را با حکمت انسانی بیان نکردم تا اثر قدرتمند مرگ عیسای مسیح بر صلیب، واضح شود.

مسیح، قدرت و حکمت خداست

۱۸ پیام صلیب برای آنهایی که در راه هلاکت هستند، جهالت است اما برای ما که نجات می یابیم قدرت خداست. ۱۹ چنان که نوشته شده است:

«حکمت حکیمان را باطل،

و فهم دانشمندان را نابود خواهم کرد.»

۲۰ پس کجاست آن حکیم؟ کجاست آن عالم شریعت؟ و یا کجاست آن بحث کنندۀ این دنیا؟ آیا خدا نشان نداده است که حکمت این جهان پوچ و بی معناست؟

۲۱ خدا مطابق با حکمت خود چنین مقرر فرمود که مردم این دنیا نتوانند با حکمت خود او را بشناسند بلکه ارادۀ خدا چنین بود که به وسیلۀ همین موعظۀ ما که برای مردم این دنیا جاهلانه به نظر می رسد، کسانی را که ایمان می آورند، نجات بخشد. ۲۲ یهودیان معجزه می خواهند و یونانیان دانش و حکمت را جستجو می کنند. ۲۳ ولی ما مسیح مصلوب شده را موعظه می کنیم، اگر چه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش بوده و برای یونانیان جهالت است. ۲۴ اما برای کسانی که خدا آنها را فرا خوانده است، خواه یهودی و خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. ۲۵ آنچه را که مردم در مورد خدا جهالت می پندارند، از حکمت انسان بالاتر و آنچه را که مردم ضعف خدا می دانند، از قدرت انسان قوی تر است.

۲۶ ای ایمانداران! به خاطر داشته باشید که وقتی خدا شما را فرا خواند چه نوع اشخاصی بودید. در آن زمان اکثر شما مطابق با معیارهای انسانی، اشخاص حکیم محسوب نمی شدید و اکثر شما از جملۀ قدرتمندان و نجیب زاده گان نبودید. ۲۷ اما خدا آنچه را که مردم دنیا جهالت می پندارد، برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچه را که دنیا ضعیف می شمارد، انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد. ۲۸ خدا آنچه را که مردم این دنیا خوار و حقیر و حتی ناچیز می شمارد انتخاب کرد تا چیزی را که دنیا مهم فکر می کند، باطل سازد ۲۹ تا هیچ انسانی در حضور او به خود افتخار نکند. ۳۰ خدا شما را با عیسای مسیح متحد ساخت و او را برای ما حکمت، عدالت، قدوسیت و خونبهای آزادی از گناه گردانیده است. ۳۱ پس چنان که نوشته شده است:

«هر کسی بخواهد افتخار کند، تنها باید به خداوند افتخار کند.»

Previous chapter

Related content

Are Christians Allowed to Go to Any (Party)?

Are Christians Allowed to Go to Any (Party)? (Peace and Joy in Christ)
The reason why the party is popular among people is that they get a chance to gather with friends and relatives; Get to know other new people and have fun together. Christian fellowship has a vague concept called fellowship, which the Bible tells us that we are called to fellowship with Christ. Believers in Christ are not allowed to go to any immoral parties. Believers should resist temptations because we know that a bad companion corrupts a good person.

Radio programme reading v9 (30min)

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved (With You)
We cannot save ourselves. Instead, we are saved by believing in Jesus Christ. Therefore, salvation is a free gift of God's mercy that we receive by our faith in Jesus Christ. This is not because of our effort and hard work, but a gift from God. Salvation is not the result of our good works, so no one can boast. The Bible says that if salvation came through our own efforts, no one would be saved.

Radio programme mainly about v16-17 (29min)

The Death and Resurrection of Jesus

The Death and Resurrection of Jesus (Special Events)
Christians around the world are celebrating Good Friday and Easter Sunday this week. The death and resurrection of Jesus are two sides of Christian faith. Unfortunately, Muslims do not believe in Jesus’ death. Jesus’ death on the cross for our sins is the foundation of our faith. 1 Corinthians 1:23 says: We preach Christ crucified… Jesus’ resurrection is proof of his death. We have confidence that He is alive and He is the King of kings and Lord of lords.

TV show mainly about v23 (60min)

4. Misunderstanding: Jesus Did Not Deserve to Be Crucified

4. Misunderstanding: Jesus Did Not Deserve to Be Crucified (With You)

Radio programme includes v18 (30min)

We Believe in Angels and Prophets

We Believe in Angels and Prophets (Knowing God Through the Psalms)
In the Christian faith, all the prophets who lived and served before Jesus Christ are those who are considered divinely appointed prophets. They expressed and foretold the righteousness of Jesus Christ. The Holy Bible contains all the books of the prophets prior to Jesus Christ. We, the followers of Jesus Christ, believe in all the three heavenly books. We consider all prophets as ambassadors of God who announced the salvation of mankind. It is the news of salvation in the coming of Jesus Christ. This was foretold by the prophets of the Old Testament and found its full expression in the righteousness of Jesus Christ.

Radio programme includes v21-25 (29min)

Jesus Is the Power and the Wisdom of God

Jesus Is the Power and the Wisdom of God (Knowing God Through the Psalms)
We human beings are not able to discern and know the truth by our own power and ability. But God by His grace and love through Jesus Christ has revealed His power to us. By knowing Jesus Christ, God gives us vision and wisdom to remain steadfast in our lives. Through Jesus Christ God gives us His guiding spirit and fills our lives with miracles and wisdom. Through Jesus Christ we can know God and receive His love.

Radio programme includes v21-25 (29min)

Jesus Is the Eternal Joy of the Lord

Jesus Is the Eternal Joy of the Lord (Knowing God Through the Psalms)
Jesus Christ is the way to eternal salvation and true freedom. In our daily life are many weaknesses, short-comings and disappointments. We are trying to achieve peace and security, but the truth is that our lives will never be complete without the presence of Jesus Christ. When we experience the joy and security of Jesus Christ in our lives, we can also overcome all kinds of difficulties and frustrations with the help of Jesus Christ.

Radio programme includes v21-25 (29min)