رسالۀ اول یوحنای رسول

فصل دوم

شفیع ما

۱ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند ـ یعنی عیسی مسیح که عادل است ـ ۲زیرا خود مسیح کفارۀ گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان تمام دنیا. ۳فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می کنیم، می توانیم مطمئن باشیم که او را می  شناسیم ۴و اگر کسی بگوید که او را می شناسد ولی مطابق احکام او عمل نمی کند، دروغگو و از حقیقت دور است. ۵اما وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی می کند، محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. از این راه می توانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی می کنیم: ۶هرکه بگوید که در خدا زندگی می کند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد.

فرمان نو

۷ای عزیزان، امری که به شما می نویسم حکم نو نیست، بلکه امری است قدیمی؛ یعنی همان است که شما از ابتدا داشته اید. و این همان پیامی است که از اول شنیده اید. ۸در هر حال امر نو به شما می نویسم و حقیقت آن، هم در مسیح و هم در شما دیده می شود، زیرا ظلمت در گذر و نور حقیقی در حال درخشیدن است.

۹اگر کسی ادعا کند که در نور است و در عین حال از برادر خود نفرت دارد، او هنوز در ظلمت است. ۱۰هر که برادر خود را دوست بدارد در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد، ۱۱اما هرکه از برادر خود نفرت داشته باشد در ظلمت است. در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است.

۱۲ای فرزندان کوچک، به شما می نویسم زیرا گناهان تان به خاطر نام مسیح آمرزیده شده اند. ۱۳ای پدران، به شما می نویسم، زیرا او را که از ازل بوده است می شناسید. ای جوانان، به شما می نویسم، زیرا که بر شیطان پیروز شده اید.

۱۴ای کودکان، به شما نوشته ام، زیرا شما پدر را می شناسید. ای پدران، به شما نوشته ام، زیرا او را که از ازل بوده است، می شناسید. ای جوانان، به شما نوشته ام، زیرا قوی هستید و کلام خدا در شماست و شما بر شیطان پیروز شده اید.

۱۵به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید، کسی که دنیا را دوست دارد، محبت خدای پدر در او نیست. ۱۶هر آنچه به دنیا تعلق دارد، ـ یعنی آنچه نفس اَماره آرزو می  کند و آنچه چشمان می بیند و طلب می کند و آنچه مایۀ فخر و غرور است ـ از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارند. ۱۷جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هرکه ارادۀ خدا را به جا آورد، تا به ابد زیست خواهد کرد.

دشمن مسیح

۱۸ای فرزندان من، ساعت آخر فرا رسیده است و چنانکه شما شنیدید که «دشمن مسیح» در زمان آخر ظاهر خواهد شد؛ و حالا می بینیم که دشمنان مسیح که ظاهر شده اند زیادند و از این رو می فهمیم که ساعت آخر نزدیک است. ۱۹این دشمنان مسیح از بین ما رفته اند. آن ها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما می بودند، می ماندند. اما رفتند تا معلوم گردد که هیچ یک از آن ها در حقیقت از ما نبودند.

۲۰اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است و از این رو همۀ شما حقیقت را می دانید. ۲۱من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بی خبرید، بلکه چون آن را می دانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمی گیرد.

۲۲پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ کسی است که بگوید عیسی، «مسیح» نیست، این شخص «دشمن مسیح» است، چون او هم پدر و هم پسر را رد می کند. ۲۳هرکه پسر را رد کند، پدر را نیز رد کرده است و هرکه پسر را بپذیرد، پدر را نیز پذیرفته است.

۲۴بگذارید تأثیر پیامی را که از اول شنیدید در دلهای شما باقی بماند. اگر تأثیر آنچه که از اول به شما گفته شده است در دل های شما بماند، شما همیشه در پدر و پسر خواهید ماند. ۲۵و وعدۀ عیسی مسیح این است که او، زندگی ابدی را به شما می بخشد.

۲۶من این چیزها را در بارۀ اشخاصی که می خواهند شما را گمراه سازند، نوشته ام. ۲۷اما شما نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، زیرا مسح روح القدس که مسیح به شما داده است در شما ثابت است. روح خدا در هر مورد به شما تعلیم می دهد و تعالیم او بر حق است و در آن ناراستی نیست. پس همان طور که روح خدا به شما تعلیم می دهد، در مسیح بمانید.

۲۸خلاصه، ای فرزندان من، در او بمانید تا در وقت ظهور او، نه تنها احساس شرمندگی نکنیم، بلکه با اطمینان به حضورش حاضر شویم. ۲۹اگر درک کرده اید که مسیح عادل است، این حقیقت را نیز بدانید که هر که عدالت را به جا آورد، فرزند خداست.

Related content

It's Not My Fault, I Didn't Do It!

It's Not My Fault, I Didn't Do It! (Peace and Joy in Christ)
God wants complete loyalty from us. Living for Jesus must encompass all aspects of our lives, such as our thoughts, desires, wills, emotions, bodies, choices, and our future. Whether we accept it or not, we need forgiveness from God and others in order to establish a healthy relationship with God in our lives.

Radio programme about v15-17 (30min)

Interest in Worldly Things

Interest in Worldly Things (With You)
Impure pleasure leads people to sin. But in his epistle, James, the brother of Jesus Christ and the leader of the Jerusalem church, is not just talking about bad inclinations. Rather, he is speaking about those seemingly pure and good desires that spring from selfishness. For example, studying, working day and night, and seeking success and diligently pursuing a career are all good—but it is possible that someone wants these things for purely selfish motives. Why do these inclinations and desires cause controversy and strife? It is because they come from selfishness. We seek them for our own gain. Our motivation for work, study, and effort is to benefit ourselves. We are not in building the kingdom of God or helping others or glorifying God. Our seemingly pure desires are only for our personal profit. This is selfishness, and any selfishness is sin.

Radio programme mainly about v15-17 (28min)

Why Is the Resurrection of Christ Important?

Why Is the Resurrection of Christ Important?
For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son

Article includes v1-2

Sacrifice

Sacrifice
Sacrifice in pagan rites is based on gifts or bribes to various gods. But the Bible takes people away from the world of idolatry and instead introduces several gods, one of the true god for whom all good and goodness originates and is not compatible with all kinds of unrighteousness and evil.

Article includes v1-2

Atonement for the Sins of Humanity With the Sacrifice of Christ

Atonement for the Sins of Humanity With the Sacrifice of Christ
Christianity does not sacrifice an animal to atone for sins Animal blood is not pure enough to atone for human sins Because whoever sins, the only reward he will find is death; To free man from sin, he must shed his own blood and sacrifice himself. But who is ready to shed his own blood and die? Jesus Christ was completely innocent and completely flawless, he was able to pay the price of our sin with his death and obtain God's satisfaction

Article includes v2

Forgiveness of Sin

Forgiveness of Sin (Questions of Life)

Radio programme includes v2 (8min)

1John2: 3-14 God’s New Commandment

1John2: 3-14 God’s New Commandment (1 John for Everyone)
How do you worship God? How to salt your head and body, to repeat your words, to think for yourself? What is the purpose of John the Apostle when he considers loving to be the new rule and the old rule? Love is the essence of all commandments.

Book chapter includes v3-14

1John2: 15-29 People of the Lie

1John2: 15-29 People of the Lie (1 John for Everyone)
The liar has no memory. What are the biggest lies? Who are the enemies or enemies of Christ and how do we know them? What in the world is good or bad? Should we avoid the blessings of the world and live a hard life so that we can be worthy of God's presence! So what kind of life should we live?

Book chapter includes v15-29

1 John 2: 28-29.

1 John 2: 28-29. (With You)

Radio programme includes v28-29 (29min)