0:00 / 0:00

نامۀ اول یوحنای رسول

فصل دوم

مسیح شفاعت کنندۀ ما

۱ ای فرزندانم، من اینها را به خاطر آن نوشتم تا گناه نکنید. اما اگر کسی گناه کرد، پیش خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند. یعنی عیسای مسیح که عادل است، ۲ او خود کَفارۀ گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همۀ مردم دنیا.

۳ اگر از احکام خدا اطاعت می کنیم، اطمینان داریم که او را می شناسیم. ۴ اگر کسی بگوید که خدا را می شناسد، ولی احکام خدا را بجا نمی آورد، دروغگو است و هیچ حقیقتی در او نیست. ۵ اما کسی که کلام خدا را اطاعت می کند، محبت خدا در او کامل شده است. از این راه می توانیم اطمینان داشته باشیم که یک شخص با خدا هستیم: ۶ هر کس که می گوید در خدا ساکن است، باید درست مانند عیسای مسیح زندگی کند.

فرمان نو

۷ دوستان عزیز، من کدام حکم نو برای شما نمی نویسم بلکه همان حکم قدیمی می باشد که شما از ابتدا آن را با خود داشته اید. حکم قدیمی همان پیامی است که از اول شنیده اید ۸ اما آن حکمی که اکنون برای شما می نویسم، یک حکم تازه است. چون آن حقیقت هم در مسیح و هم در شما دیده می شود، زیرا تاریکی در حال گذشتن و روشنایی حقیقی در حال درخشیدن است.

۹ اگر کسی بگوید که در روشنایی قرار دارد، ولی از برادر خود نفرت داشته باشد، او هنوز در تاریکی به سر می برد. ۱۰ کسی که برادر خود را دوست دارد، در روشنایی ساکن است و چنین کسی باعث لغزش نخواهد شد. ۱۱ اما کسی که از برادر خود نفرت داشته باشد، در تاریکی قرار دارد. او در تاریکی راه می رود و نمی داند به کجا می رود زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است.

۱۲ ای فرزندان، من به شما می نویسم، زیرا گناهان تان به خاطر نام مسیح بخشیده شده است.

۱۳ ای پدران، من به شما می نویسم، زیرا آن خدایی را که از ابتدا بوده است، می شناسید.

ای جوانان، من به شما می نویسم، زیرا که بر شیطان پیروز شده اید.

۱۴ ای کودکان، من به شما می نویسم، زیرا شما پدر را می شناسید.

ای پدران، من به شما می نویسم، زیرا او را که از ازل بوده است، می شناسید.

ای جوانان، من به شما می نویسم، زیرا قوی هستید و کلام خدا در شما ساکن است و شما بر شیطان پیروز شده اید.

به خواهشهای دنیوی محبت نکنید

۱۵ به دنیا و چیزهایی که متعلق به این دنیاست، دل نبندید زیرا کسی که این دنیا را دوست دارد، محبت خدای پدر در او نیست. ۱۶ هر آنچه در دنیاست یعنی خواهشهای نفسانی و آنچه چشم طلب می کند و غرور در زندگی، اینها همه از پدر نبوده بلکه به دنیا تعلق دارند. ۱۷ دنیا با خواهشهای نفسانی آن از بین خواهند رفت اما کسی که ارادۀ خدا را بجا می آورد، زندگی ابدی دارد.

دشمن مسیح

۱۸ ای فرزندان من، آخر زمان نزدیک شده است! همان گونه که شما شنیده اید که دشمن مسیح در آخر زمان خواهد آمد. حتی اکنون هم می بینیم که تعداد زیاد دشمنان مسیح آمده اند، پس می فهمیم که آخر زمان نزدیک است. ۱۹ این دشمنان مسیح از نزد ما رفته اند. آنها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما می بودند، می ماندند. اما وقتی رفتند، معلوم گردید که هیچ یک از آنها در حقیقت از ما نبودند.

۲۰ چون شما از جانب مسیح، با روح مقدس مسح شده اید، حقیقت را می دانید. ۲۱ من این چیزها را به خاطر آن نوشته نکرده ام که شما واقعیت را نمی دانید بلکه چون این واقعیت را خوب می دانید، و هیچ دروغی از حقیقت سرچشمه نمی گیرد.

۲۲ پس کیست آن دروغگو؟ کسی که بگوید عیسی، مسیح نیست. چنین شخص دشمن مسیح است، زیرا نه پدر و نه پسر را پذیرفته است. ۲۳ هر کسی پسر را نمی پذیرد، پدر را نیز نپذیرفته است و هر کسی که پسر را بپذیرد، پدر را نیز پذیرفته است.

۲۴ پس بگذارید پیامی را که از ابتدا شنیده اید در دلهای تان ساکن باشد. زیرا اگر آن پیام را که در ابتدا شنیده اید، در دلهای شما ساکن بماند، شما نیز در پدر و پسر ساکن می مانید. ۲۵ و این وعدۀ عیسای مسیح به ماست، او وعده کرده است که زندگی ابدی به ما می بخشد.

۲۶ من این چیزها را دربارۀ آن اشخاص برای شما نوشته ام که می خواهند شما را گمراه سازند ۲۷ اما عیسای مسیح شما را با روح مقدس مسح کرده است. آن روح در شما ساکن می ماند و به معلم دیگری نیاز ندارید. روح مقدس در مورد همه چیز به شما تعلیم می دهد و تعلیم او حقیقت است و در آن هیچ ناراستی نیست. پس همان طور که روح مقدس به شما تعلیم می دهد، در مسیح ساکن بمانید.

۲۸ پس اکنون، ای فرزندان، در او بمانید تا زمان ظهور مسیح، پیش او شرمنده نباشیم بلکه با اطمینان به حضورش حاضر شویم. ۲۹ اگر درک کرده اید که مسیح عادل است، این را هم بدانید که هر کسی عدالت را بجا آورد، فرزند خداست.

Related content

Sacrifice and Eid al-Adha

Sacrifice and Eid al-Adha (With You)
The priest in the Old Testament could redeem himself and his people only by offering a sacrifice for his own sins and the sins of the rest of the people. It was for this reason that God commanded the Jews to sprinkle the blood of the sacrificed animal on everything inside the sacred Tent. In the same way, in the new covenant, people will be cleansed only by the shedding of the blood of a perfect and spotless sacrifice. This is why Jesus Christ shed his holy blood-to cleanse us from our sins. Christ's redemption was once and for all. There is no need to repeat this sacrifice. Jesus Christ has completely paid for all our sins through his death.

Radio programme reading v2 (29min)

Anxiety

Anxiety (Youth)
Anxiety is a kind of intense excitement with unpleasant state and internal turmoil, which affects a person and includes uncertainty, helplessness and poverty. Anxiety makes a person overthink and overanalyze every little thing. Anxiety and obsession hinder human action. It should be noted that worrying does not put any solution in your way. Anxiety wears out the brain and body.

Radio programme reading v15 (30min)

It's Not My Fault, I Didn't Do It!

It's Not My Fault, I Didn't Do It! (Peace and Joy in Christ)
God wants complete loyalty from us. Living for Jesus must encompass all aspects of our lives, such as our thoughts, desires, wills, emotions, bodies, choices, and our future. Whether we accept it or not, we need forgiveness from God and others in order to establish a healthy relationship with God in our lives.

Radio programme about v15-17 (30min)

Interest in Worldly Things

Interest in Worldly Things (With You)
Impure pleasure leads people to sin. But in his epistle, James, the brother of Jesus Christ and the leader of the Jerusalem church, is not just talking about bad inclinations. Rather, he is speaking about those seemingly pure and good desires that spring from selfishness. For example, studying, working day and night, and seeking success and diligently pursuing a career are all good—but it is possible that someone wants these things for purely selfish motives. Why do these inclinations and desires cause controversy and strife? It is because they come from selfishness. We seek them for our own gain. Our motivation for work, study, and effort is to benefit ourselves. We are not in building the kingdom of God or helping others or glorifying God. Our seemingly pure desires are only for our personal profit. This is selfishness, and any selfishness is sin.

Radio programme mainly about v15-17 (28min)

Forgiveness of Sin

Forgiveness of Sin (Questions of Life)

Radio programme includes v2 (8min)

1 John 2: 28-29.

1 John 2: 28-29. (With You)

Radio programme includes v28-29 (29min)