رسالۀ اول یوحنای رسول

فصل سوم

فرزندان خدا

۱ببینید محبت خدای پدر چقدر بزرگ است که ما را فرزندان خود خوانده است و چنین هستیم. اگر دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم نمی شناسد، علتش این است که او را نشناخته است. ۲ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد. ولی همین قدر می دانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید. ۳هرکه در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد، همان طور که مسیح پاک است.

۴هرکه گناه کند، شریعت خدا را پایمال می سازد، زیرا گناه چیزی غیر از پایمال کردن شریعت نیست. ۵شما می دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را از میان بردارد و نیز می دانید که او کاملاً بی گناه است. ۶بنابراین محال است کسی که در پیوستگی با مسیح زندگی می کند، در گناه بسر ببرد! اما، هرکه در گناه زندگی می کند او را هرگز ندیده و نشناخته است.

۷ای فرزندان من، کسی شما را گمراه نسازد. هرکه عدالت را به جا می آورد، شخصی عادل است، همانطور که عیسی مسیح عادل است. ۸و هرکه در گناه به سر می برد، فرزند شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر خدا ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد.

۹هرکه فرزند خداست، نمی تواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات خدا در اوست و نمی تواند در گناه به سر برد، زیرا خدا پدر اوست. ۱۰فرق بین فرزندان خدا و فرزندان شیطان در این است: هرکه عدالت را به جا نمی آورد و یا برادر خود را دوست نمی دارد، فرزند خدا نیست.

یکدیگر را دوست بدارید

۱۱زیرا آن پیامی که شما از اول شنیدید این است که: «باید یکدیگر را دوست بداریم.» ۱۲ما نباید مثل قائن باشیم. او فرزند شیطان بود و برادر خود را کُشت. برای چه او را کُشت؟ به خاطر اینکه اعمال خودش نادرست و اعمال برادرش درست بود.

۱۳ای برادران من، اگر مردم این دنیا از شما نفرت داشته باشند، تعجب نکنید. ۱۴ما می دانیم که از مرگ گذشته و به زندگی رسیده ایم، چون برادران خود را دوست می داریم. هر که دیگران را دوست ندارد هنوز در قلمرو مرگ زندگی می کند. ۱۵هر که از برادر خود نفرت داشته باشد، قاتل است و شما می دانید که هیچ قاتلی دارای زندگی ابدی نیست. ۱۶ما معنی محبت را درک کرده ایم، زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز باید جان خود را در راه برادران خود فدا سازیم. ۱۷آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره مند است ولی وقتی برادر محتاج خود را می بیند، محبت خود را از او دریغ نماید؟ ۱۸ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و زبان باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود.

اطمینان در حضور خدا

۱۹پس ما می دانیم که تابعین حقیقت هستیم، زیرا وجدان ما در پیشگاه خدا به ما اطمینان می دهد. ۲۰و اگر هم وجدان ما، ما را محکوم سازد، خدا از وجدان ما بزرگتر است و از همه چیز آگاه می باشد. ۲۱ای عزیزان، اگر وجدان ما، ما را محکوم نمی سازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا بیائیم ۲۲و او تمام خواهش های ما را بر می آورد زیرا ما مطابق احکام او عمل می کنیم و آنچه را که پسند اوست بجا می آوریم. ۲۳و حکم او این است که ما باید به نام پسر او عیسی مسیح ایمان آوریم و یکدیگر را دوست بداریم چنانکه مسیح هم همین امر را به ما داده است. ۲۴هرکه احکام او را رعایت می  کند در خدا زندگی می کند و خدا در او. او روح القدس را به ما بخشیده است تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگی می کند.

Related content

The Perfect Sacrifice

The Perfect Sacrifice (With You)
Jewish people used to sacrifice animals to God to atone for their sins. The animal was used as a ransom for sin. The guilt of the nation was removed by this animal sacrifice, bringing divine forgiveness. In the same way, Christ was sacrificed to "take away" the sin of the world, the sins of all those who believe in him. He was the lamb that was taken to the altar and slain. He was the lamb that the prophet Isaiah prophesied about. He was the sacrifice for sin, and through this sacrifice, believers are cleansed of their sins once and for all! John the Baptizer knew that Jesus was not only the promised Messiah, but also the Lamb of God who would wash away all the sins of the world. Christ's sacrifice was so great that it enables all people to be cleansed. This was only possible because Christ was the only Son of God. Christ came as the saviour to bring salvation to mankind.

Radio programme about v1 (29min)

Why Does God Not Forgive People?

Why Does God Not Forgive People? (Peace and Joy in Christ)
The truth is that we cannot overcome our sins in any way. If you don't believe this, pay attention to the reality of the world around you, such as addiction; Greed killing and killing; fake You can see the horror and you know that sin has spread everywhere.

Radio programme about v4-10 (30min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v5 (29min)

Why Don't We Sin? Is It Because We Are Afraid of God?

Why Don't We Sin? Is It Because We Are Afraid of God? (With You)

Radio programme includes v1 (30min)

How Does the Bible Define Sin?

How Does the Bible Define Sin?
The Bible defines sin in several scriptures, each of which gives us a better understanding of what it is. But, before we look at these scriptures that define sin, we should first understand what the word sin means.

Article includes v4

Is It Right to Blame Each Other When We Face Problems?

Is It Right to Blame Each Other When We Face Problems? (With You)

Radio programme includes v7 (30min)

New Hope Born

New Hope Born
When Jesus was born, new hope dawned for everyone who was tired of being a slave to sin.

Article includes v8

How Do We Know That We Are Born Again?

How Do We Know That We Are Born Again? (With You)

Radio programme includes v9 (30min)

The Cross of Jesus Christ Is Our Pride

The Cross of Jesus Christ Is Our Pride
The cross of Jesus Christ paid the price for all our sins to God, and we are no longer ashamed. Jesus Christ loved us and showed His love on the cross by giving His life for us. It is clear from this that love is not just about words, but about action and forgiveness

Article includes v16-17

The Cross of Jesus Christ Is Our Pride

The Cross of Jesus Christ Is Our Pride
The cross of Jesus Christ paid the price for all our sins to God, and we are no longer ashamed. Jesus Christ loved us and showed His love on the cross by giving His life for us. It is clear from this that love is not just about words, but about action and forgiveness

Article includes v18