0:00 / 0:00

نامۀ اول یوحنای رسول

فصل سوم

تفاوت میان فرزندان خدا و فرزندان شیطان

۱ ببینید، چه محبت بزرگی خدای پدر در حق ما کرده است تا ما به نام فرزندان او خوانده شویم و همین طور هم هستیم. از همین خاطر است که مردم این دنیا ما را نمی شناسند، زیرا او را نشناخته اند. ۲ ای عزیزان، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد. ولی اطمینان داریم آن وقت که مسیح ظهور کند، مانند او خواهیم بود چون او را همان طوری که هست خواهیم دید. ۳ هر کسی که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد، همان گونه که مسیح پاک است.

۴ پس هر کس که گناه می کند شریعت را پایمال می سازد، زیرا هر کاری که بر خلاف شریعت باشد، گناه است. ۵ شما می دانید که مسیح برای آن به دنیا آمد که گناهان ما را از میان بردارد، اما در خود او هیچ گناهی نبود. ۶ پس هر کسی که در مسیح ساکن است، نمی تواند در گناه بسر ببرد، اما هر کسی که در گناه بسر می برد، مسیح را هرگز ندیده و نشناخته است.

۷ ای فرزندان، به کسی اجازه ندهید که شما را گمراه سازد. زیرا هر کسی که عدالت را بجا می آورد، عادل است، همان گونه که عیسای مسیح عادل است. ۸ اما هر کسی که در گناه بسر می برد وابسته به شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناهکار بوده است. از همین خاطر پسر خدا به دنیا آمد و ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد.

۹ پس کسی که فرزند خداست نمی تواند در گناه بسر ببرد، زیرا ذات خدا در او ساکن است و او نمی تواند که به گناه کردن ادامه دهد، چون که او فرزند خداست. ۱۰ تفاوت میان فرزندان خدا و فرزندان شیطان در این است که هر کسی که عدالت را بجا نمی آورد و یا برادر خود را دوست نمی دارد، فرزند خدا نیست.

یکدیگر را دوست بدارید

۱۱ پس پیامی که شما از همان ابتدا شنیده اید چنین است: «باید یکدیگر را دوست بداریم.» ۱۲ ما نباید مانند قائن باشیم. او که وابسته به شیطان بود و برادر خود را به قتل رساند. برای چه او را کُشت؟ به خاطر این که اعمال خودش نادرست بود، ولی اعمال برادرش عادلانه بود.

۱۳ ای عزیزان، اگر مردم این دنیا از شما نفرت داشته باشند، تعجب نکنید. ۱۴ ما می دانیم که از مرگ به طرف زندگی عبور کرده ایم، چون برادران ایماندار خود را دوست داریم. هر کسی که برادر خود را دوست ندارد، هنوز در قلمرو مرگ ساکن است. ۱۵ هر کسی که از برادر خود نفرت داشته باشد، قاتل است و شما می دانید که هیچ قاتلی دارای زندگی ابدی نیست. ۱۶ ما معنای محبت را درک کرده می توانیم، زیرا مسیح زندگی خود را برای ما فدا کرد. پس ما نیز باید در زندگی برای یکدیگر فداکاری و از خودگذری کنیم. ۱۷ اما کسی که در این دنیا مال و دارایی دارد و برادر نیازمند خود را می بیند، ولی دروازۀ قلب خود را برای کمک به او می بندد، آیا می تواند ادعا کند که محبت خدا در او ساکن است؟ ۱۸ ای فرزندانم، بیایید که نه فقط در گفتار و زبان بلکه به حقیقت و در کردار محبت کنیم.

اطمینان در حضور خدا

۱۹ وقتی این محبت را داشته باشیم، می دانیم که پیرو حقیقت هستیم و قلبهای ما در حضور خدا به ما این اطمینان را می دهد. ۲۰ حتی اگر قلبهای ما، ما را محکوم کند، خدا از قلبهای ما بزرگتر است و از همه چیز آگاه است. ۲۱ ای عزیزان، اگر قلبهای ما، ما را محکوم نمی کند، پس ما با اطمینان می توانیم به حضور خدا بیاییم، ۲۲ و هر چیزی را که از او بخواهیم به دست می آوریم، زیرا ما مطابق فرمان او عمل می کنیم و هر چیزی را که مورد پسند اوست، بجا می آوریم. ۲۳ و حکم او چنین است که باید به نام پسر او عیسای مسیح ایمان بیاوریم و یکدیگر را دوست بداریم، همان گونه که مسیح به ما فرمان داده است. ۲۴ کسی که از احکام خدا اطاعت می کند، در خدا ساکن است و خدا در او. از آنجا که خدا روح مقدس را به ما بخشیده است، می دانیم که او در ما ساکن است.

Related content

The Perfect Sacrifice

The Perfect Sacrifice (With You)
Jewish people used to sacrifice animals to God to atone for their sins. The animal was used as a ransom for sin. The guilt of the nation was removed by this animal sacrifice, bringing divine forgiveness. In the same way, Christ was sacrificed to "take away" the sin of the world, the sins of all those who believe in him. He was the lamb that was taken to the altar and slain. He was the lamb that the prophet Isaiah prophesied about. He was the sacrifice for sin, and through this sacrifice, believers are cleansed of their sins once and for all! John the Baptizer knew that Jesus was not only the promised Messiah, but also the Lamb of God who would wash away all the sins of the world. Christ's sacrifice was so great that it enables all people to be cleansed. This was only possible because Christ was the only Son of God. Christ came as the saviour to bring salvation to mankind.

Radio programme about v1 (29min)

Why Does God Not Forgive People?

Why Does God Not Forgive People? (Peace and Joy in Christ)
The truth is that we cannot overcome our sins in any way. If you don't believe this, pay attention to the reality of the world around you, such as addiction; Greed killing and killing; fake You can see the horror and you know that sin has spread everywhere.

Radio programme about v4-10 (30min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v5 (29min)

Why Don't We Sin? Is It Because We Are Afraid of God?

Why Don't We Sin? Is It Because We Are Afraid of God? (With You)

Radio programme includes v1 (30min)

Is It Right to Blame Each Other When We Face Problems?

Is It Right to Blame Each Other When We Face Problems? (With You)

Radio programme includes v7 (30min)

How Do We Know That We Are Born Again?

How Do We Know That We Are Born Again? (With You)

Radio programme includes v9 (30min)