رسالۀ اول یوحنای رسول

فصل چهارم

شناختن روح خدا و روح شیطان

۱ای عزیزان، به هر روح اعتماد نکنید، بلکه آن ها را بیازمائید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا نه، زیرا عدۀ زیادی هستند که به سرتاسر دنیا رفته، به دروغ پیشگویی می کنند. ۲چگونه می توان روحی را که از طرف خداست تشخیص داد؟ هرکه با هدایت روح اقرار کند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد، از جانب خداست ۳و هر روحی که منکر این حقیقت شود، نه تنها از جانب خدا نیست، بلکه او دارای روح «دشمن مسیح» می باشد. شما شنیده اید که او می آید، در حالیکه هم اکنون در این دنیاست.

۴ای فرزندان من، شما به خدا تعلق دارید و بر کسانی که به دروغ پیشگویی می کنند غلبه یافته اید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار می کند، قویتر است. ۵آن ها متعلق به این دنیا هستند و دربارۀ امور دنیوی سخن می گویند و به این سبب دنیا به آن ها گوش می دهد. ۶اما، ما فرزندان خدا هستیم و هر کسی که خدا را می  شناسد به ما گوش می دهد. در حالیکه کسی که به خدا تعلق ندارد، سخنان ما را قبول نمی کند. پس به این ترتیب، ما می توانیم پیام حقیقت را که از جانب روح خداست، از پیام های نادرستی که از جانب ارواح دیگر هستند، تشخیص دهیم.

خدا محبت است

۷ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خداست. هرکه محبت دارد، فرزند خداست و خدا را می شناسد. ۸اما، آنکه محبت ندارد از خدا کاملاً بی خبر است، زیرا خدا محبت است. ۹و محبت خدا از این بر ما آشکار گردید که او پسر یگانۀ خود را به دنیا فرستاد تا ما به وسیلۀ او زندگی داشته باشیم. ۱۰و محبت در همین است: نه آنکه ما به خدا محبت داشتیم بلکه اینکه او به ما محبت داشت و پسر خود را فرستاد تا کفارۀ گناهان ما شود. ۱۱ای عزیزان، اگر محبت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. ۱۲هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما اگر ما یکدیگر را دوست بداریم، خدا در ما زندگی می کند و محبت او در ما به کمال می رسد.

۱۳چگونه می توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح خود را به ما بخشیده است! ۱۴ما خود دیده ایم و شهادت می دهیم که خدای پدر، پسر خود را فرستاد تا نجات دهندۀ عالم باشد ۱۵و هرکه اقرار کند که عیسی، پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا. ۱۶ما از محبت خدا نسبت به خود آگاهیم و به آن اطمینان داریم. خدا محبت است و هرکه با محبت زندگی می کند، در خدا ساکن است و خدا در او. ۱۷به این وسیله محبت در ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشیم، زیرا زندگی ما مانند زندگی او در این دنیا است. ۱۸کسی که محبت دارد، نمی ترسد و هرکه بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است، زیرا محبت کامل ترس را دور می سازد، ولی شخصی می ترسد که در انتظار مجازات است.

۱۹ما به دیگران محبت می کنیم، چون اول خدا به ما محبت کرد. ۲۰اگر کسی بگوید: «من خدا را دوست دارم.» در حالیکه از برادر خود نفرت دارد، دروغگو است؛ زیرا اگر او برادری را که دیده است دوست ندارد، محال است خدایی را که ندیده است، دوست بدارد. ۲۱حکمی که او به ما داده است چنین است: «هرکه خدا را دوست دارد، باید برادر خود را نیز دوست داشته باشد.»

Related content

The Importance of Loving Others

The Importance of Loving Others (Youth)
Loving others means caring for them and all their behaviour and words are important and respectful to you. We humans are social creatures We generate a lot of our mental energy from connecting with others. In fact, it is our attention and kindness between people that gives meaning to human life. Expressing interest and showing sincerity to people will make you find many friends, but you must be careful that this expression of interest and sincerity is not hypocritical and the person in question feels that you are not pursuing a specific purpose or goal by being friends with him. Honesty is the greatest tool that can help you in life to convey

Radio programme reading v7-12 (29min)

Suicide Attack in Kowsare Danesh and Kabul University

Suicide Attack in Kowsare Danesh and Kabul University (With You)
The attack on Kabul University and Kowsare Danesh is not the first attack on an educational center. Many such attacks have taken place in recent years, especially in Kabul, with heavy casualties. Universities and educational institutions are places for acquiring education and knowledge. In educational institutions, the pen rules, not bullets and barbarism.

Radio programme about v19-21 (29min)

Prayer for Afghanistan

Prayer for Afghanistan (With You)
It is prayer that transforms us into people of faith and devotion. The power of prayer will never fail. We will succeed in prayer when we really expect and want what we ask for. We should not consider prayer a duty. If we do, we diminish the value of prayer and our hearts will move away from its true meaning. We should pray in the best hours of the day and consider it more important and useful than any of our daily routines. Superficial and casual prayers cause our spiritual death.

Radio programme mainly about v7-8 (29min)

What Is the Greatest Commandment?

What Is the Greatest Commandment? (With You)
Our love for God must be reflected in our love for people around us. How should we love our neighbour? Love them like we love ourselves. Whatever we would like for ourselves, we should seek also for our neighbour. Consider our neighbour our friend, and love them as if we were being nice to and loving ourselves! This desire to love must come from our heart and soul. Even when our neighbour is not there, we must love them.

Radio programme mainly about v19 (28min)

Prayer for Afghanistan

Prayer for Afghanistan (With You)
It is prayer that transforms us into people of faith and devotion. The power of prayer will never fail. We will succeed in prayer when we really expect and want what we ask for. We should not consider prayer a duty. If we do, we diminish the value of prayer and our hearts will move away from its true meaning. We should pray in the best hours of the day and consider it more important and useful than any of our daily routines. Superficial and casual prayers cause our spiritual death.

Radio programme mainly about v19-21 (29min)

The Cross of Jesus Christ Is Our Pride

The Cross of Jesus Christ Is Our Pride
The cross of Jesus Christ paid the price for all our sins to God, and we are no longer ashamed. Jesus Christ loved us and showed His love on the cross by giving His life for us. It is clear from this that love is not just about words, but about action and forgiveness

Article includes v8

Who is God?

Who is God? (Questions of Life)

Radio programme includes v8 (10min)

Let's Share the Happiness

Let's Share the Happiness (Colour of Life)
What causes us to penetrate hearts, to give joy, to bring happiness, and to conquer hearts! How can we be personal, to share happiness with others in this age and time? Let us put a smile on their dry lips and heal their countless wounds and share in their sorrow and grief.

Radio programme includes v8 (29min)

The Girl Is Also a Creature of God

The Girl Is Also a Creature of God (Colour of Life)
God has laid the foundation of the family. Every parent has a responsibility to protect this family, and when a child is added to that family, it brings the family closer together. It doesn't matter if it's a boy or a girl. The important thing is how to raise and educet this child.

Radio programme includes v19 (29min)