رسالۀ اول یوحنای رسول

فصل چهارم

شناختن روح خدا و روح شیطان

۱ای عزیزان، به هر روح اعتماد نکنید، بلکه آن ها را بیازمائید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا نه، زیرا عدۀ زیادی هستند که به سرتاسر دنیا رفته، به دروغ پیشگویی می کنند. ۲چگونه می توان روحی را که از طرف خداست تشخیص داد؟ هرکه با هدایت روح اقرار کند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد، از جانب خداست ۳و هر روحی که منکر این حقیقت شود، نه تنها از جانب خدا نیست، بلکه او دارای روح «دشمن مسیح» می باشد. شما شنیده اید که او می آید، در حالیکه هم اکنون در این دنیاست.

۴ای فرزندان من، شما به خدا تعلق دارید و بر کسانی که به دروغ پیشگویی می کنند غلبه یافته اید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار می کند، قویتر است. ۵آن ها متعلق به این دنیا هستند و دربارۀ امور دنیوی سخن می گویند و به این سبب دنیا به آن ها گوش می دهد. ۶اما، ما فرزندان خدا هستیم و هر کسی که خدا را می  شناسد به ما گوش می دهد. در حالیکه کسی که به خدا تعلق ندارد، سخنان ما را قبول نمی کند. پس به این ترتیب، ما می توانیم پیام حقیقت را که از جانب روح خداست، از پیام های نادرستی که از جانب ارواح دیگر هستند، تشخیص دهیم.

خدا محبت است

۷ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خداست. هرکه محبت دارد، فرزند خداست و خدا را می شناسد. ۸اما، آنکه محبت ندارد از خدا کاملاً بی خبر است، زیرا خدا محبت است. ۹و محبت خدا از این بر ما آشکار گردید که او پسر یگانۀ خود را به دنیا فرستاد تا ما به وسیلۀ او زندگی داشته باشیم. ۱۰و محبت در همین است: نه آنکه ما به خدا محبت داشتیم بلکه اینکه او به ما محبت داشت و پسر خود را فرستاد تا کفارۀ گناهان ما شود. ۱۱ای عزیزان، اگر محبت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. ۱۲هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما اگر ما یکدیگر را دوست بداریم، خدا در ما زندگی می کند و محبت او در ما به کمال می رسد.

۱۳چگونه می توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح خود را به ما بخشیده است! ۱۴ما خود دیده ایم و شهادت می دهیم که خدای پدر، پسر خود را فرستاد تا نجات دهندۀ عالم باشد ۱۵و هرکه اقرار کند که عیسی، پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا. ۱۶ما از محبت خدا نسبت به خود آگاهیم و به آن اطمینان داریم. خدا محبت است و هرکه با محبت زندگی می کند، در خدا ساکن است و خدا در او. ۱۷به این وسیله محبت در ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشیم، زیرا زندگی ما مانند زندگی او در این دنیا است. ۱۸کسی که محبت دارد، نمی ترسد و هرکه بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است، زیرا محبت کامل ترس را دور می سازد، ولی شخصی می ترسد که در انتظار مجازات است.

۱۹ما به دیگران محبت می کنیم، چون اول خدا به ما محبت کرد. ۲۰اگر کسی بگوید: «من خدا را دوست دارم.» در حالیکه از برادر خود نفرت دارد، دروغگو است؛ زیرا اگر او برادری را که دیده است دوست ندارد، محال است خدایی را که ندیده است، دوست بدارد. ۲۱حکمی که او به ما داده است چنین است: «هرکه خدا را دوست دارد، باید برادر خود را نیز دوست داشته باشد.»

مطالب مرتبط

حمله ای انتحاری در کوثر دانش و دانشگاه ای کابل

حمله ای انتحاری در کوثر دانش و دانشگاه ای کابل (باشما)
حمله بر دانشگاه کابل و کوثر دانش اولین حمله بر یک مرکز علمی و تحصیلی نیست. حملات بسیاری از این دست در سال‌های اخیر به ویژه در کابل رخ داده و تلفات زیادی به همراه داشته است. دانشگاه و موسسات تعلیمی جای فراگیری علم و دانش است. در موسسات تعلیمی قلم حکمروایی دارد نه گلوله و بربریت.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۹-۲۱ (۲۹ دقیقه)

دعا برای افغانستان

دعا برای افغانستان (باشما)
این دعا است كه انسان را عوض ميكند و به افراد با ايمان و ‏فداكار مبدل ميسازد. ‎قدرت دعا هيچوقت زوال پذيرنيست. ما زماني در دعا موفق خواهيم شد كه آن چيزي را كه در دعا طلب ميكنيم ‏آمادگي و علاقه اش را داشته باشيم‎ . ما نبايد دعا را يك وظيفه براي خود بدانيم . در اين صورت ارزش ‏آنرا كاسته و قلب هاي ما از مفهوم حقيقي دعا دور خواهد شد. ‎بايد در بهترين ساعات روز خود را به ‏دعا مشغول سازيم و آنرا از هر برنامه روزانه خود مهمتر و موثرتر بدانيم. دعاهاي سطحي و سر سری، باعث مرگ روحاني ما ‏ميشود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۷-۸ (۲۹ دقیقه)

بزرگترین حکم شریعت چیست؟

بزرگترین حکم شریعت چیست؟ (باشما)
محبت ما نسبت به خدا باید در محبت ما نسبت به مردم و اطرافیان ما انعکاس پیدا کند. چگونه باید همسایه ای خود را دوست بداریم؟ مثل خود دوست بداریم. هر چه که برای خود می‌‌‌‌‌خواهیم، باید برای همسایۀ خود نیز بخواهیم. همسایه ای خود را طور دوست بداریم و محبت کنیم که گویی خود را محبت و دوست می‌‌‌‌داریم. این میل دوست داشتن باید از قلب و نیت ما سر چشمه بگیرد یعنی در غیاب همسایه خود او را دوست داشته باشیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۹ (۲۸ دقیقه)

دعا برای افغانستان

دعا برای افغانستان (باشما)
این دعا است كه انسان را عوض ميكند و به افراد با ايمان و ‏فداكار مبدل ميسازد. ‎قدرت دعا هيچوقت زوال پذيرنيست. ما زماني در دعا موفق خواهيم شد كه آن چيزي را كه در دعا طلب ميكنيم ‏آمادگي و علاقه اش را داشته باشيم‎ . ما نبايد دعا را يك وظيفه براي خود بدانيم . در اين صورت ارزش ‏آنرا كاسته و قلب هاي ما از مفهوم حقيقي دعا دور خواهد شد. ‎بايد در بهترين ساعات روز خود را به ‏دعا مشغول سازيم و آنرا از هر برنامه روزانه خود مهمتر و موثرتر بدانيم. دعاهاي سطحي و سر سری، باعث مرگ روحاني ما ‏ميشود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۹-۲۱ (۲۹ دقیقه)

صلیب عیسی مسیح افتخار ماست

صلیب عیسی مسیح افتخار ماست
صلیب عیسی مسیح تمام بهای گناهان ما را به خدا پرداخت کرد و ما اکنون دیگر خجل و شرمنده نیستیم عیسی مسیح به ما محبت کرد و محبتش را با دادن جان خود بخاطر ما در روی صلیب نشان داد. از اینجا مشخص می‌شود که محبت تنها در حرف نیست، بلکه عملکرد و بخشیدن می‌طلبد. شاید حرفی به کسی بزنید، تشویقش کنید، قسمتی از وقت تانرا صرف او نمایید به او پول بدهید و غیره. اما موضوع این است که محبت تانرا در عمل بدهید . محبت آماده حمایت در حین احتیاج است.

مقاله شامل آیه ۸

خدا کیست؟

خدا کیست؟ (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸ (۱۰ دقیقه)

خوشی را قسمت کنیم

خوشی را قسمت کنیم (رنگ زندگی )
چه چیز سبب می‌شود تا در دل‌ها رخنه نماییم، شادی‌ها را تحفه داده، خوشی‌ها را ببار بیاورییم و قلب‌ها را تسخیرنماییم! چگونه می‌توانیم، شخصی باشیم، تا در این عصر و زمان خوشی‌ها را با دیگران تقسیم نماییم. بر لبانی خشکیدۀ شان، لبخند ببار اورییم و بر زخم‌های بیشمار شان مرهم باشیم و خود را در غم واندوۀ شان شریک سازیم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۸ (۲۹ دقیقه)

دختر هم مخلوق خدا هست

دختر هم مخلوق خدا هست (رنگ زندگی )
اساس خانواده را خداوند گذاشته است. هر پدر و مادری مسولیت دارد تا این شیرازه را حفظ کنند و زمانیکه فرزندی به این خانواده افزوده می‌شود، خانواده را زیادتر به هم نزدیک می‌سازد. این مهم نیست که این فرزند پسر است یا دختر. مهم این که است که این فرزند را تربیه و پرورش دهند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۹ (۲۹ دقیقه)