0:00 / 0:00
Previous chapter

نامۀ اول پولُس رسول به تسالونیکیان

فصل اول

۱ از طرف پولُس، سیلاس و تیموتاووس به اعضای کلیسای شهر تسالونیکی که متعلق به خدای پدر و سَروَر ما عیسای مسیح می باشند: فیض و سلامتی بر شما باد.

زندگی و ایمان پیروان مسیح

۲ ما همیشه خدا را برای همۀ تان شکر می کنیم و همواره در دعاهای خویش از شما نام می بریم. ۳ ما دایم در حضور پدر آسمانی ما یعنی خدا، کارهای شما را که از ایمان سرچشمه می گیرد به یاد می آوریم. همچنان زحمت شما را که انگیزۀ آن محبت است و بردباری شما را که از امید به سَروَر ما عیسای مسیح بوده، به خاطر داریم.

۴ ای عزیزان! ما می دانیم که خدا شما را دوست دارد و برگزیده است، ۵ زیرا ما خبر خوش را تنها در قالب کلمات نزد شما نیاوردیم، بلکه با قدرت روح مقدس و اطمینان کامل به حقانیت آن به شما رساندیم. شما می دانید وقتی با شما بودیم چگونه رفتار کردیم و آن برای خیر شما بود. ۶ شما از ما و از عیسای مسیح تقلید نمودید و با آن که به خاطر پیام خدا رنج بسیار دیدید، اما با خوشی ای که روح مقدس به شما می بخشید، آن را قبول کردید. ۷ چنان که نمونه خوب برای تمام ایمانداران در مقدونیه و جنوب یونان شده اید. ۸ شما نه تنها خبر خوش عیسای مسیح را به مقدونیه و جنوب یونان رساندید بلکه ایمان تان به خدا در همه جا پخش شده است پس دیگر لازم نیست راجع به آن حرف بزنیم. ۹ اکنون خود آنها دربارۀ استقبال گرم شما از ما، وقتی که نزد شما آمده بودیم، سخن می گویند و همچنان از این که چگونه شما بُت پرستی را ترک کرده به خدا رجوع نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید. ۱۰ شما منتظر آمدن پسر خدا یعنی عیسی از آسمان می باشید، همان کسی که خدا او را پس از مرگ زنده کرد و او است که ما را از غضب آینده رهایی می بخشد.

Previous chapter