Previous chapter

رسالۀ اول پولُس رسول به تسالونیکیان

فصل اول

۱از طرف پولُس و سیلوانُس و تیموتاوس به کلیسای تسالونیکیان که به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد، فیض و سلامتی برای شما باد.

زندگی مسیحیان تسالونیکی ـ نمونه ای برای دیگران

۲ما همیشه خدا را به خاطر همۀ شما شکر می کنیم و همواره نام شما را در دعاهای خود ذکر می نمائیم، ۳زیرا در حضور خدا که پدر ماست به یاد می آوریم که چگونه ایمان تان در فعالیت ها و محبت تان در کارها و امید تان به خداوند ما عیسی مسیح در ثبات و پایداری شما مشاهده شده است.

۴ای برادران، ما می دانیم که خدا شما را دوست دارد و شما را برگزیده است، ۵زیرا ما انجیل را تنها در قالب کلمات نزد شما نیاوردیم، بلکه با قدرت روح القدس و اطمینان کامل به حقانیت آن، و شما می دانید وقتی با شما بودیم چگونه رفتار کردیم و آن برای خیریت شما بود. ۶شما از سرمشق ما و خداوند پیروی کردید و اگر چه به خاطر پیام خدا رنج بسیار دیدید، آن را با خوشی ای که روح القدس می دهد پذیرفتید. ۷تا آنجا که شما برای همۀ ایمانداران در مقدونیه و یونان نمونه شدید. ۸زیرا پیام خداوند نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و یونان انتشار یافت، بلکه داستان ایمان تان به خدا، به همه جا رفته است. پس دیگر احتیاجی نیست که ما آن را باز بگوئیم. ۹زیرا خود آن ها هنگامی که دربارۀ ما سخن می گویند حُسن استقبالی را که شما از ما بعمل آوردید نقل می کنند و تعریف می کنند که چگونه شما بُتها را ترک کرده به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید ۱۰و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی، که از آسمان می آید به سر می برید. همان عیسی که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت و ما را از غضب آینده رهایی می بخشد.

Previous chapter