Previous chapter

رسالۀ دوم پِترُس رسول

فصل اول

۱از طرف شمعونِ پِترُس، غلام و رسول عیسی مسیح به آنانی که از راه عدالت خدای ما و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح، ایمانی مانند ایمان ما یافته اند. ۲در حالی که شناخت شما از خدا و عیسی مسیح خداوند زیادتر می شود، فیض و سلامتی شما نیز افزون گردد.

برگزیدگان خدا

۳قدرت خدا آنچه را که ما برای زندگی و خدا پرستی ضرورت داریم، به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی را که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش شریک شویم، بهتر بشناسیم. ۴بنابراین از وعده های بزرگ و گرانبها، بهره مند شده و از فسادی که نتیجۀ تمایلات جسمانی است بگریزید و در طبیعت خدایی شریک و سهیم شوید. ۵به این سبب، با سعی تمام بکوشید که ایمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را با معرفت، ۶معرفت را با پرهیزکاری، پرهیزکاری را با بردباری، بردباری را با خداشناسی، ۷خداشناسی را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه را با محبت خالص تکمیل کنید. ۸اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فراگیرد، همیشه در شناسائی خداوند ما عیسی مسیح فعال و پُر ثمر خواهید بود. ۹ولی کسی که این صفات را نداشته باشد، چنان کور و نزدیک بین می شود که فراموش می کند چگونه از گناهان گذشتۀ خود پاک شده است.

۱۰پس ای برادران، هرچه بیشتر بکوشید تا زندگی شما ثابت کند که شما جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید، زیرا اگر چنین کنید، هرگز لغزش نخواهید خورد. ۱۱و به این ترتیب دخول به پادشاهی ابدی خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد.

۱۲به این جهت من تصمیم گرفتم که همیشه این چیزها را به یاد شما بیاورم. اگرچه شما اینها را می دانید و در حقیقتی که یافته اید ثابت هستید، ۱۳ولی من تا زنده هستم صلاح می دانم که با یادآوری و تذکر، شما را برانگیزانم. ۱۴من می دانم که به زودی، چنانکه خداوند عیسی مسیح به من نشان داد، این خیمه را ترک خواهم نمود. ۱۵پس نهایت کوشش خود را خواهم کرد تا پس از مرگ من شما بتوانید در همۀ اوقات این مطالب را به یاد آورید.

شاهدان جلال مسیح

۱۶زیرا وقتی ما دربارۀ قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن او سخن گفتیم از افسانه هایی که با مهارت ساخته شده اند پیروی نکردیم، زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیده ایم. ۱۷وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد، ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان که از جلال خداوندی صدایی به او رسید که می گفت: «اینست پسر عزیز من، از او خشنودم»، ما آنجا بودیم. ۱۸بلی، ما وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم، این صدای آسمانی را شنیدیم.

۱۹این همه، کلام انبیاء را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می کند، پس با دقت بیشتر به آن توجه نمائید، زیرا کلام انبیاء مانند چراغی است که در جایی تاریک می درخشد تا سپیده بدمد و ستارۀ صبح طلوع کرده، دل های شما را روشن گرداند. ۲۰اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند به تنهائی پیشگوئی های کتاب مقدس را تفسیر کند. ۲۱زیرا هیچ پیشگوئی از روی نقشه و خواستۀ انسان به وجود نیامده است؛ بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس، کلام خدا را بیان نمودند.

Previous chapter

Related content

About the Resurrection

About the Resurrection (With You)
When Jesus Christ spoke to the Sadducees, he showed that they were wrong in two ways. First, they did not know the Scriptures. Secondly, by denying the resurrection, they were denying the power of God. The resurrection of the body is a sign of God's power. In answer to their question, Christ said that there was no need for marriage in heaven. Marriage is necessary in this world so that children are born and the human race is propagated. But there is no death in heaven. Therefore, since there is no need for birth, there will be no need for marriage.

Radio programme about v21 (29min)

2Peter 1:1-11 Confirm Your Call

2Peter 1:1-11 Confirm Your Call (2 Peter for Everyone)
We are all invited followers of Jesus Christ to do special work. Which is more important to know, what does God want from us or what do we want from God? When God asks us to do something, He makes it easy for us to do it. As we develop Christian qualities within us, God wants us to become perfect human beings.

Book chapter includes v1-11

The Holy Book

The Holy Book (People of God)

Radio programme includes v1-22 (30min)

2Peter 1: 12-21 Prophecy Made Sure

2Peter 1: 12-21 Prophecy Made Sure (2 Peter for Everyone)
The dawn and the morning star have risen to shine in our hearts. Finally, Jesus Christ came to earth according to the prophecy of prophets. Peter is an eyewitness to the transfiguration of the body of Jesus Christ on the mountain. What is the necessity of the time interval between the first appearance of Jesus Christ and his second appearance?

Book chapter includes v12-21

Bible

Bible
The Bible is the written Word of God and thus the ultimate set of guiding principles governing all areas of life for the people of God. Through these writings, God communicates his will, his laws, his nature, and his saving purpose to humanity. The Bible is a compilation of 66 books and letters written by more than 40 authors during a period of approximately 1,500 years.

Article includes v21

What Is the Holy Spirit

What Is the Holy Spirit
Some loved ones who are not followers of Christ ask us that God is God, Jesus Christ is Jesus, who is this Holy Spirit? Before he was crucified, Jesus Christ promised his disciples that he would send the Holy Spirit to guide and strengthen his apostles in the ministry they would perform after his ascension to heaven. Who is this Holy Spirit? Some thought that the Holy Spirit was Gabriel, an angel or a prophet. Others thought that the Holy Spirit was a holy force. It is written in the Bible that the Holy Spirit is the Spirit of God and is one with God. The Bible teaches that the Father of God, Jesus Christ is God, and the Holy Spirit is God. It also declares that there is only one God

Article includes v21

Questions about the Bible

Questions about the Bible (Questions of Life)

Radio programme includes v21 (12min)