Previous chapter

کارهای رسولان

فصل اول

۱ تِیوفیلوس عزیز! من در کتاب اول خود دربارهٔ همه کارها و درسهای عیسای مسیح نوشتم. یعنی از همان روزی که عیسای مسیح کار را آغاز کرد ۲تا به روزی که رهنمایی های لازم را به رسولان برگزیدۀ خود به وسیلۀ روح مقدس سپرد و به آسمان بُرده شد. ۳عیسی پس از مرگ، بارها خود را به آنها نشان داد تا ثابت شود که او زنده است. او مدت چهل روز، چندین بار به ایشان ظاهر شد و دربارهٔ پادشاهی خدا با آنها صحبت کرد. ۴ زمانی که عیسی در بین آنها بود، به پیروان خود امر کرد: « اورشلیم را ترک نکنید بلکه در انتظار آن وعدۀ پدر، که در بارۀ آن به شما گفته بودم، باشید. ۵ یحیی میداد اما پس از چند روز شما با روح مقدس تعمید خواهید یافت.»

عیسی به آسمان بُرده میشود

۶وقتی رسولان دَور هم آمدند، از عیسی پرسیدند: «سَروَرا، آیا در همین وقت پادشاهی را دوباره به اسراییل بازمیگردانی؟» ۷او جواب داد: «شما نیاز ندارید که تاریخ و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگهداشته است، بدانید. ۸ اما وقتی روح مقدس بر شما نازل گردد، شما قدرت خواهید یافت که در اورشلیم، تمام یهودیه و سامره و تا دورترین جاهای دنیا شاهدان من باشید.» ۹ همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه میدیدند به آسمان بُرده شد و ابری او را از نظر آنها ناپدید ساخت.

۱۰هنگامی که عیسی میرفت و چشمان آنها هنوز به آسمان دوخته شده بود، ناگهان دو مرد سفید پوش در کنار شان ایستاده، ۱۱گفتند: «ای مردان جلیلی، چرا این جا ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین گونه که عیسی از پیش شما به آسمان بالا بُرده شد، دوباره باز خواهد گشت.»

مَتیاس به جای یهودای اسخریوتی انتخاب میگردد

۱۲پس رسولان به اورشلیم بازگشتند که فاصلۀ آن از کوه زیتون تا به اورشلیم به اندازۀ یک کیلومتر است. ۱۳ همین که به شهر رسیدند به بالاخانه یی که محل اقامت آنها بود، رفتند. پِترُس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپُس و توما، بارتولما و متی، یعقوب پسر حَلفی و شمعون فدایی و یهودا پسر یعقوب، در آنجا بودند. ۱۴همۀ آنها با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او پیوسته برای دعا دَور هم جمع میشدند.

۱۵در همان روزها، پِترُس در میان ایمانداران که تعداد آنها نزدیک به یکصد و بیست نفر بود، ایستاد و گفت: ۱۶«ای عزیزان! کلام خدا که به رهنمایی روح مقدس از زبان داوود دربارهٔ یهودا، سردستۀ دستگیر کننده گان عیسی پیشگویی شده بود، به وقوع پیوست. ۱۷یهودا یکی از ما و در خدمت با ما شریک بود. ۱۸ او با پولی که به خاطر کار شیطانی خود دریافت کرد، یک قطعه زمین خرید و در همان جا مُرد، شکمش پاره شد و تمام روده هایش بیرون برآمد. ۱۹همه مردم که در اورشلیم زنده گی میکردند، در این باره شنیدند و آن زمین را به زبان خود شان حَقَل دَما یعنی زمین خون نامیدند. ۲۰ در کتاب مزمور نوشته شده است:

«خانۀ او ویران باد، دیگر هیچ کس در آن زنده گی نکند.»

و همچنان نوشته شده است:

«مقامش به دیگری تعلق گیرد.»

۲۱ بنابرین، یک نفر از میان کسانی که همیشه در مدتی که سَروَر ما عیسی با ما نشست و برخاست داشت، ۲۲و از روز تعمید او به دست یحیی تا روزی که عیسی از میان ما به آسمان بُرده شد، با ما بوده باشد، باید به عنوان شاهد زنده شدن عیسی به جمع ما یکجا شود.»

۲۳آنگاه نام دو نفر، یکی یوسف معروف به بَرسابا که لقب یوستوس هم داشت و دیگری مَتیاس را پیشنهاد کردند. ۲۴پس آنها چنین دعا کردند: «ای خداوند! تو که از قلب همه انسانها آگاه هستی، به ما نشان بده که کدام یک از این دو را تو انتخاب کرده ای ۲۵تا جانشین یهودا شود چون او خدمت و رسالت خود را از دست داد و به جایی رفت که مستحق آن بود.» ۲۶پس بین دو نفر قرعه انداختند و قرعه به نام مَتیاس برآمد و به این ترتیب او در جمع آن یازده رسول شامل شد.

Previous chapter

Related content

The Ascension of Jesus Christ

The Ascension of Jesus Christ (With You)
Jesus Christ ascended to heaven forty days after his resurrection. Some of this time he was with his disciples. No doubt the disciples were very troubled and saddened by the departure of Christ. The Word of God indicates that after his ascension, Jesus is sitting at the right hand of God. He then sent the Holy Spirit, and the disciples were empowered by the Holy Spirit of Christ, to be his witnesses in the world. Jesus is not only at the right hand of God the Father after his ascension, but also he is our intercessor.

Radio programme about v6-11 (28min)

Be Patient and Pray

Be Patient and Pray (With You)
We will encounter problems, hardships and difficulties, according to God's will, to test our faith. God wants to grow us through these tough situations, and to improve our responses and attitudes. If we complain and criticize in times of hardship and persecution, we have in fact complained to God. But the good news is that the real Judge, Jesus Christ, is coming again. He hears our complaints and protests. He will soon return to judge this world. He will judge everyone—believers and unbelievers.

Radio programme about v10-11 (29min)

Jesus Christ’s Ascension to Heaven

Jesus Christ’s Ascension to Heaven (With You)
On the day of Jesus Christ’s ascension, he was taken up to heaven in the presence of his disciples, and his earthly ministry ended. This event is celebrated forty days after Easter and the resurrection of Christ from the dead. During these forty days, Jesus Christ appeared to his disciples many times and talked with them and ate with them. Then, on the fortieth day, he was carried up to heaven in the presence of his disciples.

Radio programme mainly about v3-11 (27min)

Acts Chapter 1:1-11 - Jesus Ascends to Heaven

Acts Chapter 1:1-11 - Jesus Ascends to Heaven (News of Salvation)

Radio programme includes v1-11 (32min)

Away from God (part two)

Away from God (part two) (The Story of Man)

Radio programme includes v1-11 (30min)

Away from God.(part one)

Away from God.(part one) (The Story of Man)

Radio programme includes v1-27 (30min)

Did Jesus Say in the Injil That After Him Another Prophet Will Come?

Did Jesus Say in the Injil That After Him Another Prophet Will Come? (With You)

Radio programme includes v4-6 (30min)

Is It Written in the Gospel That Ahmad Coming After Jesus?

Is It Written in the Gospel That Ahmad Coming After Jesus? (With You)

Radio programme includes v4 (30min)

Did Jesus Say That Another Prophet (Ahmad) Is Coming After Him?

Did Jesus Say That Another Prophet (Ahmad) Is Coming After Him? (With You)

Radio programme includes v8 (30min)

Ascension And Community Of Faith

Ascension And Community Of Faith (Unfolding Story)

Radio programme includes v10-11 (30min)

Introduction

Introduction (Unfolding Story)

Radio programme includes v10-11 (10min)

The Future

The Future (Questions of Life)

Radio programme includes v11 (8min)

Acts Chapter 1:12-26 - Choosing the Apostles

Acts Chapter 1:12-26 - Choosing the Apostles (News of Salvation)

Radio programme includes v12-26 (31min)

Remedy

Remedy (The Story of Man)

Radio programme includes v12 (30min)