Afghan Bibles
English · دری · پښتو

رسالۀ پولُس رسول به کولسیان

فصل اول

۱از طرف پولُس که به خواست خدا، رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتاوس

۲به برادران مقدس و وفادار در شهر کولسیه، که در مسیح هستند. از طرف پدر ما خدا فیض و سلامتی به شما باد.

دعای سپاسگزاری

۳هر وقت که برای شما دعا می کنیم پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوئیم. ۴زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبت شما به همۀ مقدسین آگاه هستیم. ۵امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست، باعث این ایمان و محبت است. وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل، برای اولین بار به شما رسید از این امید باخبر شدید. ۶و این انجیل همان طوری که به شما رسید به تمام دنیا نیز رسیده است و به همان نحوی که در دنیا ثمر آورده، رشد و نمو می کند در میان شما نیز از همان روزی که از فیض خدا باخبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید، عمل کرده است. ۷شما انجیل را از «اپفراس» عزیز که همچون ما غلام و به خاطر ما خادم وفادار مسیح است، آموختید ۸و او نیز ما را از محبتی که روح القدس به شما بخشیده، خبر داده است.

۹به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم، همیشه برای شما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم که شما به وسیلۀ بینش و فهم روحانی، ارادۀ او را کاملاً درک کنید. ۱۰تا بتوانید طوری که شایستۀ خداوند است زندگی کنید، کاملاً او را خشنود سازید، در تمام کارهای نیک، زندگی پُرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید. ۱۱و همچنین دعا می کنم که خدا مطابق قدرت پُر شکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با خوشی و صبر هر چیز را تحمل کنید. ۱۲پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است حصه داشته باشید. ۱۳او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانیده و به پادشاهی پسر عزیز خود آورده است. ۱۴خدا به وسیلۀ او ما را آزاد ساخته و گناهان ما را آمرزیده است.

شخصیت و کار مسیح

۱۵مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست زاده و برتر از همۀ مخلوقات. ۱۶زیرا به وسیلۀ او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها، پادشاهان، حکمرانان و صاحبان قدرت آفریده شدند، بلی، تمام موجودات به وسیلۀ او و برای او آفریده شدند. ۱۷او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیلۀ او با هم ارتباط پیدا می کند. ۱۸او سَر بدن، یعنی کلیساست، او آغاز است و اولین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد. ۱۹زیرا ارادۀ خدا این بود که مسیح دارای پُری کامل او باشد؛ ۲۰و خدا به وسیلۀ مسیح جدایی را از بین برده با تمام موجودات آشتی کرد و به وسیلۀ ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی را بین خود و هرآنچه در آسمان و زمین است به وجود آورد.

۲۱شما زمانی از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریرانۀخود با او دشمنی داشتید، ۲۲اما اکنون او به وسیلۀ مرگ جسمانی مسیح، شما را با خود آشتی داده است تا شما را پاک، بی عیب و بی آلایش به حضور خود بیاورد، ۲۳البته به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید و محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر دنیا اعلام گردیده و من «پولُس» خادم آن هستم.

خدمت پولُس برای کلیسا

۲۴اکنون از آن رنج و زحمتی که به خاطر شما می بینم خوشحالم، زیرا به وسیلۀ رنج های جسمانی خود آنچه را که از رنج های مسیح برای بدن او، یعنی کلیسایش باقی مانده است تکمیل می کنم. ۲۵من مطابق وظیفه ای که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود، خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملاً اعلام نمایم، ۲۶یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی زمانها و نسلهای متمادی مخفی مانده بود، اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. ۲۷خدا صلاح دانست که راز پُر جلال و بی قیاس خود را در میان ملت های غیر یهود آشکار سازد و آن سِر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت، مایۀ امید شما به شریک شدن در جلال خداست. ۲۸ما مسیح را به همه می شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه ساخته، تعلیم می دهیم تا آن ها را به صورت اشخاص بالغ در مسیح به خدا تقدیم نمائیم. ۲۹برای انجام این کار، من زحمت می کشم و تلاش می کنم و از قدرت بزرگی که مسیح به من می دهد و در من کار می کند، استفاده می نمایم.

Related content

Youth Suicide in Ghazni and Daikundi

Youth Suicide in Ghazni and Daikundi (Colour of Life)
In Ghazni province,33 people committed suicide in the first three months of this year, and 16 youths in Daikundi province, including four, were killed. Poverty, family problems, forced marriages, restricting youth in families are among the causes of suicide. In Ghazni, girls are more likely to commit suicide than boys. God hates killing and bloodshed. But what does the Almighty ask of you and us in life? The desire of the almighty and kind God to each of us and you is to do His will in our lives. So please listen to this program.

Radio programme reading v۲۷ (۲۹min)

My Identity in Jesus Christ - I Am Forgiven

My Identity in Jesus Christ - I Am Forgiven (With You)
As followers of Jesus Christ, our identity is determined in him, Jesus Christ. Many people see their identity in their tribe, or in the place where they live or in the country to which they belong. But as followers of Jesus Christ, we see our identity in him. When we accept Jesus Christ as our Savior, he gives us a new identity. We read in the Word of God that we are forgiven!

Radio programme mainly about v۱۴ (۲۸min)

Some Criteria for Living as a New Creation

Some Criteria for Living as a New Creation (New Creation)
The followers of Christ are those who have met the true and living God. They know His commands and live accordingly. Obedient and fruitful followers of Jesus Christ build their lives on the norms and laws of Christ. They follow the principles and standards that Jesus Christ has set for us to live in this world. What then are His standards?

Radio programme refers to v۲۶-۲۷ (۳۰min)