0:00 / 0:00

نامۀ پولُس رسول به غلاطیان

فصل سوم

با شریعت یا ایمان

۱ ای غلاطیان نادان! مرگ عیسای مسیح چنان به روشنی برای تان بیان گردید که گویا او در برابر چشمان تان بر صلیب کشیده شد. پس چه کسی شما را جادو کرده است که از حقیقت اطاعت نکنید؟ ۲ من از شما می پرسم که آیا شما روح مقدس را از راه انجام دادن شریعت به دست آوردید، یا از شنیدن خبر خوش و ایمان آوردن به آن؟ ۳ پس چطور می توانید به این اندازه نادان باشید؟ شما که با روح مقدس شروع کردید، آیا اکنون می خواهید با قدرت جسمانی خود به کمال برسید؟ ۴ آیا این همه چیزهایی که بر شما واقع شد، بی فایده بود؟ من فکر نمی کنم که این طور بوده باشد. ۵ آیا خدایی که روح خود را به شما می بخشد و در میان شما معجزه ها می کند، این کارها را به خاطر این که احکام شریعت را بجا می آورید انجام می دهد و یا این که خبر خوش را می شنوید و به آن ایمان می آورید؟

۶ برای ابراهیم درست همین طور شد. «او به خدا ایمان آورد و خدا این را برای او عدالت شمرد.» ۷ پس باید بدانید کسانی که ایمان دارند، فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. ۸ چون نوشته های پیامبران پیشگویی می کند که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان عادل می شمارد، زیرا قبلاً به ابراهیم این خبر خوش را اعلام کرده بود: «به وسیلۀ تو، همه ملتها برکت خواهند یافت.» ۹ پس کسانی که ایمان دارند، در برکت های ابراهیم که ایمان داشت، شریک هستند.

۱۰ همه کسانی که به احکام شریعت تکیه می کنند لعنت شدند، چنان که در تورات نوشته شده است: «لعنت به هر کسی که تمام احکامی را که در کتاب شریعت موسی نوشته شده است، بجا نیاورد.» ۱۱ واضح است که هیچ کس در نظر خدا به وسیلۀ شریعت عادل شمرده نمی شود زیرا «شخص عادل به وسیلۀ ایمان زندگی می کند.» ۱۲ اما شریعت کاری به ایمان ندارد، زیرا در تورات نوشته شده است: «کسی که به احکام شریعت عمل می کند، با اجرای احکام شریعت زندگی خواهد یافت.»

۱۳ وقتی مسیح به خاطر ما مورد لعنت قرار گرفت، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد زیرا نوشته شده است: «هر کسی که بر صلیب آویخته شود، لعنت خدا بر اوست.» ۱۴ این همه واقع شد تا برکتی را که خدا به ابراهیم وعده داده بود، به وسیلۀ عیسای مسیح به غیر یهودیان برساند تا ما روح وعده شدۀ خدا را از راه ایمان به دست آوریم.

شریعت و وعده های خدا

۱۵ ای ایمانداران! می خواهم از زندگی روزمره یک مثال برای تان بیاورم؛ هیچ کس نمی تواند پیمانی را که میان دو شخص بسته شده است، بشکند یا به آن چیزی اضافه کند. ۱۶ به این صورت برای ابراهیم و نسل او، وعده یی داده شده است. اما در این وعده گفته نمی شود نسلها، تا شامل بسیاری گردد بلکه می گوید به نسل تو که هدف آن همان مسیح است. ۱۷ هدف من این است که شریعت موسی که چهار صد و سی سال بعد برقرار گردید، نمی تواند پیمانی را که خدا با ابراهیم بست، از بین ببرد و وعدۀ خدا را باطل سازد، ۱۸ زیرا اگر میراث بر شریعت استوار باشد، دیگر به وعده استوار نیست اما خدا آن را از راه وعده به ابراهیم بخشید.

۱۹ پس هدف از شریعت موسی چه بود؟ شریعت برای نشان دادن گناه اضافه شد و باید تا زمان ظهور آن نسلی که به ابراهیم وعده شده بود، دوام می یافت. تورات به وسیلۀ فرشته گان و به دست موسی که یک میانجی بود، برقرار شد. ۲۰ هر جا میانجی باشد، وجود دو طرف حتمی است اما آن وعده به ابراهیم تنها از طرف خدای یکتا آمد.

تحت سرپرستی شریعت

۲۱ اما آیا شریعت موسی با وعده های خدا مخالفت دارد؟ هرگز! زیرا اگر شریعتی داده شده بود که قادر به بخشیدن زندگی بود، البته عدالت نیز به وسیلۀ شریعت میسر می شد. ۲۲ اما نوشته های پیامبران همه را اسیر گناه می داند تا برکت وعده شده یی که از راه ایمان به عیسای مسیح است به ایمانداران داده شود.

۲۳ اما قبل از ایمان آوردن، ما در بند شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که باید ظاهر می شد به سر می بُردیم. ۲۴ به این ترتیب شریعت سرپرست قانونی ما بود تا زمانی که مسیح بیاید تا به وسیلۀ ایمان عادل شمرده شویم، ۲۵ اما اکنون که دورۀ ایمان آمده است، دیگر تحت سرپرستی شریعت نیستیم ۲۶ زیرا به وسیلۀ ایمان به عیسای مسیح همه فرزندان خدا شمرده شده ایم. ۲۷ شما که در اتحاد با مسیح تعمید گرفتید، دارای خصلت مسیح شدید. ۲۸ پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، غلام و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همۀ شما در عیسای مسیح یکی هستید. ۲۹ اگر متعلق به مسیح هستید، از نسل ابراهیم و مطابق وعدۀ خدا، وارثان او هستید.

Related content

Jonathan's Covenant With David

Jonathan's Covenant With David (Peace and Joy in Christ)
Jonathan, Saul's son, loved King David with all his heart and soul, and Jonathan's love for David was full of honesty, loyalty, and dedication. A love that is rooted in a covenant. When we make a friendship with someone; What purpose is our friendship based on and how loyal are we to our promise? How serious are we in having a covenant with God that should not be broken.

Radio programme reading v26-29 (30min)

The Place of the Law in Our Lives

The Place of the Law in Our Lives (With You)
Let us remember that, just as the parents or elders of the family teach the children of the family the difference between good and bad, the law also informs us about the moral nature of our actions. Although even without law, we are more or less able to recognize the difference between good and bad, and to know God in a limited way, most of our knowledge about good and evil comes through the teachings of the law. For example, the last commandment of the Ten Commandments of Moses says: “Do not covet.” If this commandment had not been given to us, we would never have known that coveting is a sin. But fulfilling the law does not save a person.

Radio programme about v10 (28min)

Will the Law Save Us?

Will the Law Save Us? (With You)
The Jews believed that obeying the law would save them and make them righteous. But the apostle Paul declares here that “in God’s sight, no person will be justified by obeying the rules of the law”. The reason for this claim is clear: no one can completely obey the law. Only those who observe the whole law in very detail will be considered righteous. But completely obeying God’s law is impossible. The law was given so that everyone, whether Jew or non-Jew, would know that no one could keep it. In this way it would be proven to everyone that all Jews and non-Jews are sinners in the sight of God. The law informs us of our sin and guilt. The law reminds us how high the standards of God are and how far we have fallen short of those standards.

Radio programme about v10 (28min)

First Part - God's Covenant With Abraham and His Descendants

First Part - God's Covenant With Abraham and His Descendants (Peace and Joy in Christ)
Looking at God's first covenant with man in the Torah book, Noah's covenant is seen, and after that, the Abrahamic covenant is seen. The goal is that during these programmes, you will get to know as much as possible about the other two covenants, which are the Sharia and the New Testament or (Faiz). Ehed Ibrahimi; What is the relationship and purpose of Sharia and the New Testament? In this covenant, God promised two things to Abraham, one is the generation of Isaac, the son of the promise, and the other is the land. But this covenant is fulfilled in Christ; Anyone who believes in Jesus will receive the promised blessing of eternal salvation.

Radio programme about v16 (30min)

Will the Law Save Us?

Will the Law Save Us? (With You)
The Jews believed that obeying the law would save them and make them righteous. But the apostle Paul declares here that “in God’s sight, no person will be justified by obeying the rules of the law”. The reason for this claim is clear: no one can completely obey the law. Only those who observe the whole law in very detail will be considered righteous. But completely obeying God’s law is impossible. The law was given so that everyone, whether Jew or non-Jew, would know that no one could keep it. In this way it would be proven to everyone that all Jews and non-Jews are sinners in the sight of God. The law informs us of our sin and guilt. The law reminds us how high the standards of God are and how far we have fallen short of those standards.

Radio programme about v24 (28min)

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of God

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of God (With You)
Sometimes as believers and followers of Christ, we lose our true identity, value, and position, and unconsciously let Satan control our thoughts and minds. This happens when we as Christians do not understand our true worth, and this leads us to error. Actually, we are children of God in our new identity in Jesus Christ. We are a new creation and we are co-heirs with Christ!

Radio programme about v26 (28min)

The Reason for Jesus' Coming to the World

The Reason for Jesus' Coming to the World (The Word of God for You)
Jesus died for us instead of us tasting death. Jesus obeyed the will of his heavenly Father and was humbled to death; He sacrificed his life on the cross, and God raised him from the dead and gave him the crown of glory. If you are of that Christ, we will indeed be Abraham's seed and, as promised, the heir of Abraham's blessings.

Radio programme mainly about v29 (30min)

Is It True That if Someone Becomes a Follower of Jesus, He Will Be Under the Curse?

Is It True That if Someone Becomes a Follower of Jesus, He Will Be Under the Curse? (With You)

Radio programme includes v10 (29min)

What Is Curse and Why We Are Under the Curse?

What Is Curse and Why We Are Under the Curse? (With You)

Radio programme includes v10 (31min)

We Are Not Justified by the Law

We Are Not Justified by the Law (With You)

Radio programme includes v10 (29min)

On the Run

On the Run (We and Our Family)

Radio programme includes v13 (30min)

Is There a Verse in Bible That Says Jesus Frees Us From the Law?

Is There a Verse in Bible That Says Jesus Frees Us From the Law? (With You)

Radio programme includes v13 (29min)

The Roman Officer's Faith Surprised Jesus!

The Roman Officer's Faith Surprised Jesus! (The Word of God for You)
The Roman officer not only believed that Jesus was able to heal, but also believed that he could do it remotely. Let us see Jesus through the eyes of faith and be assured of Jesus' power and healing that he is able to heal us today.

Radio programme includes v29 (30min)

Part Two - the Reason for Jesus Coming to the World

Part Two - the Reason for Jesus Coming to the World (The Word of God for You)
In this section we will ask the question: (For whom is the ransom of Jesus Christ?) The Bible makes it clear that Jesus paid the price for your redemption through his death. So that his ransom may be effective for you.

Radio programme includes v29 (30min)

New Year, New Chances.

New Year, New Chances. (Reflections on Life 2)
How beautiful is Nowruz, which brings the smell of spring and freshness. May you and I know more about the creator of springs and freshness in the year ahead. Happy New Year!

TV show refers to v23-29 (29min)