رسالۀ پولُس رسول به غلاتیان

فصل سوم

شریعت یا ایمان؟

۱ای غلاتیان نادان، مرگ عیسی مسیح با چنان روشنی بیان شد که گویی او در برابر چشمان شما مصلوب شده است. پس چه کسی شما را افسون کرده است؟ ۲من از شما فقط یک سؤال دارم: آیا شما روح القدس را از راه انجام شریعت به دست آوردید یا از گوش دادن به انجیل و ایمان آوردن به آن؟ ۳چطور می توانید تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که با قدرت روح القدس شروع کردید آیا اکنون می خواهید با قدرت جسمانی خود به کمال برسید؟ ۴آیا این همه تجربیات شما بی فایده بوده است؟ گمان نمی کنم. ۵آیا خدایی که روح القدس را به شما می بخشد و در میان شما معجزه ها می کند، این کارها را به خاطر اینکه احکام شریعت را بجا می آورید انجام می دهد؟ و یا به سبب آنکه انجیل را شنیده و به آن ایمان دارید؟

۶برای ابراهیم درست همین طور شد. «او به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان عدالت به حسابش گذاشت» ۷پس باید بدانید که ایمانداران، فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. ۸چون کلام خدا از پیش، زمانی را می دید که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان عادل می شمارد، قبلاً به ابراهیم بشارت داده گفت: «به وسیلۀ تو تمام ملتها برکت خواهند یافت.» ۹بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار، شریک و سهیم هستند.

۱۰از طرف دیگر همۀ آنانی که به اطاعت از شریعت تکیه می کنند لعنت شدند، زیرا نوشته شده است: «هرکه همیشه تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده است، بجا نیاورد ملعون است.» ۱۱اکنون کاملاً روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیلۀ شریعت عادل شمرده نمی شود، زیرا «شخص عادل به وسیلۀ ایمان زندگی می کند.» ۱۲اما شریعت بستگی به ایمان ندارد، زیرا «عمل کنندۀ شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد کرد.»

۱۳وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد. زیرا نوشته شده است: «هرکه به دار آویخته شود، ملعون است.» ۱۴این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود، به وسیلۀ عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد تا ما روح القدس وعده شده را از راه ایمان به دست آوریم.

شریعت و وعده های خدا

۱۵ای برادران، می خواهم از یک مَثَل روزمره استفاده کنم: هیچکس نمی تواند به پیمانی که تأیید شده است، چیزی بیفزاید یا آن را باطل سازد. ۱۶حال، وعده ها به ابراهیم و نسل او داده شد و نمی گوید: «نسلها» تا شامل بسیاری گردد، بلکه به یک فرزند یعنی به مسیح اشاره می کند. ۱۷مقصود من این است: شریعتی که چهار صد و سی سال بعد برقرار گردید، نمی تواند پیمانی را که خدا با ابراهیم بست فسخ نماید به طوری که وعدۀ خدا را باطل سازد، ۱۸زیرا اگر میراث بسته به شریعت باشد، دیگر آن به وعدۀ خدا بستگی ندارد، اما خدا بنابر وعدۀ خود آن را به ابراهیم عنایت فرمود.

۱۹پس مقصود از شریعت چیست؟ شریعت چیزی بود که بعدها برای شناخت گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده شده بود دوام داشته باشد. همین شریعت به وسیلۀ فرشتگان و با دست یک واسطه برقرار شد. ۲۰هر جا واسطه ای باشد، وجود طرفین حتمی است. اما وعده تنها یک طرف دارد، یعنی خدا.

مقصود از شریعت

۲۱بنابراین آیا شریعت با وعده های خدا مخالفت دارد؟ هرگز! زیرا اگر شریعتی داده شده بود که قادر به بخشیدن زندگی بود، البته عدالت نیز به وسیلۀ شریعت میسر می شد. ۲۲اما کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا برکت وعده شده که از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید به ایمانداران عطا شود.

۲۳اما پیش از رسیدن دورۀ ایمان همۀ ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که باید ظاهر می شد به سر می بردیم. ۲۴به این ترتیب شریعت رهنمای ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیلۀ ایمان عادل شمرده شویم، ۲۵اما چون اکنون دورۀ ایمان رسیده است دیگر تحت مراقبت رهنما نیستیم.

۲۶زیرا ایمان باعث شد که همۀ شما در پیوستگی با مسیح عیسی فرزندان خدا باشید. ۲۷شما که در پیوستگی با مسیح تعمید گرفتید، با مسیح پوشیده شده اید. ۲۸پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همۀ شما در پیوستگی با مسیح عیسی یک هستید ۲۹و اگر متعلق به مسیح هستید، نسل ابراهیم و مطابق وعدۀ خدا وارث او هستید.

Related content

Jonathan's Covenant With David

Jonathan's Covenant With David (Peace and Joy in Christ)
Jonathan, Saul's son, loved King David with all his heart and soul, and Jonathan's love for David was full of honesty, loyalty, and dedication. A love that is rooted in a covenant. When we make a friendship with someone; What purpose is our friendship based on and how loyal are we to our promise? How serious are we in having a covenant with God that should not be broken.

Radio programme reading v26-29 (30min)

The Place of the Law in Our Lives

The Place of the Law in Our Lives (With You)
Let us remember that, just as the parents or elders of the family teach the children of the family the difference between good and bad, the law also informs us about the moral nature of our actions. Although even without law, we are more or less able to recognize the difference between good and bad, and to know God in a limited way, most of our knowledge about good and evil comes through the teachings of the law. For example, the last commandment of the Ten Commandments of Moses says: “Do not covet.” If this commandment had not been given to us, we would never have known that coveting is a sin. But fulfilling the law does not save a person.

Radio programme about v10 (28min)

Will the Law Save Us?

Will the Law Save Us? (With You)
The Jews believed that obeying the law would save them and make them righteous. But the apostle Paul declares here that “in God’s sight, no person will be justified by obeying the rules of the law”. The reason for this claim is clear: no one can completely obey the law. Only those who observe the whole law in very detail will be considered righteous. But completely obeying God’s law is impossible. The law was given so that everyone, whether Jew or non-Jew, would know that no one could keep it. In this way it would be proven to everyone that all Jews and non-Jews are sinners in the sight of God. The law informs us of our sin and guilt. The law reminds us how high the standards of God are and how far we have fallen short of those standards.

Radio programme about v10 (28min)

Will the Law Save Us?

Will the Law Save Us? (With You)
The Jews believed that obeying the law would save them and make them righteous. But the apostle Paul declares here that “in God’s sight, no person will be justified by obeying the rules of the law”. The reason for this claim is clear: no one can completely obey the law. Only those who observe the whole law in very detail will be considered righteous. But completely obeying God’s law is impossible. The law was given so that everyone, whether Jew or non-Jew, would know that no one could keep it. In this way it would be proven to everyone that all Jews and non-Jews are sinners in the sight of God. The law informs us of our sin and guilt. The law reminds us how high the standards of God are and how far we have fallen short of those standards.

Radio programme about v24 (28min)

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of God

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of God (With You)
Sometimes as believers and followers of Christ, we lose our true identity, value, and position, and unconsciously let Satan control our thoughts and minds. This happens when we as Christians do not understand our true worth, and this leads us to error. Actually, we are children of God in our new identity in Jesus Christ. We are a new creation and we are co-heirs with Christ!

Radio programme about v26 (28min)

The Reason for Jesus' Coming to the World

The Reason for Jesus' Coming to the World (The Word of God for You)
Jesus died for us instead of us tasting death. Jesus obeyed the will of his heavenly Father and was humbled to death; He sacrificed his life on the cross, and God raised him from the dead and gave him the crown of glory. If you are of that Christ, we will indeed be Abraham's seed and, as promised, the heir of Abraham's blessings.

Radio programme mainly about v29 (30min)

Is It True That if Someone Becomes a Follower of Jesus, He Will Be Under the Curse?

Is It True That if Someone Becomes a Follower of Jesus, He Will Be Under the Curse? (With You)

Radio programme includes v10 (29min)

What Is Curse and Why We Are Under the Curse?

What Is Curse and Why We Are Under the Curse? (With You)

Radio programme includes v10 (31min)

We Are Not Justified by the Law

We Are Not Justified by the Law (With You)

Radio programme includes v10 (29min)

On the Run

On the Run (We and Our Family)

Radio programme includes v13 (30min)

Is There a Verse in Bible That Says Jesus Frees Us From the Law?

Is There a Verse in Bible That Says Jesus Frees Us From the Law? (With You)

Radio programme includes v13 (29min)

The Children of God

The Children of God
The Bible also introduces God as the father, of course, the father of those who know they are sinners and believe in Jesus Christ for salvation. We read in Galatians: So in Christ Jesus you are all children of God through faith,for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus

Article includes v26-29

Treatment of Dispute Disease

Treatment of Dispute Disease
Our Afghan society has always been full of contradictions, differences and divisions, which in some periods have intensified, creating a fear of the collapse of Afghanistan as a country or as a nation. We are not compatible to some extent with issues such as: ethnic, linguistic, religious, regional, etc. that we can hardly address ourselves as a nation

Article includes v26-28

The Status of Women in Christianity

The Status of Women in Christianity
In Christianity, Jesus Christ steps on the earth as the Savior of man, this salvation is for both women and men, the issue of salvation from sin and spiritual death forms the foundation of Christianity. By believing in Jesus Christ, everyone enters the family of God, there is no difference between a woman and a man, the men are the sons of God and the women are the spiritual daughters of God are known by Jesus Christ

Article includes v28

The Roman Officer's Faith Surprised Jesus!

The Roman Officer's Faith Surprised Jesus! (The Word of God for You)
The Roman officer not only believed that Jesus was able to heal, but also believed that he could do it remotely. Let us see Jesus through the eyes of faith and be assured of Jesus' power and healing that he is able to heal us today.

Radio programme includes v29 (30min)

Part Two - the Reason for Jesus Coming to the World

Part Two - the Reason for Jesus Coming to the World (The Word of God for You)
In this section we will ask the question: (For whom is the ransom of Jesus Christ?) The Bible makes it clear that Jesus paid the price for your redemption through his death. So that his ransom may be effective for you.

Radio programme includes v29 (30min)