کتاب پیدایش

فصل دوم

۱به این ترتیب تمام آسمان ها و زمین کامل گردید. ۲در روز هفتم خدا همۀ کار آفرینش را تمام کرد و از آن دست کشید. ۳او روز هفتم را مبارک خواند و آنرا برای خود اختصاص داد، زیرا در آن روز همۀ کار آفرینش را تمام کرد و از آن دست کشید. ۴این چگونگی آفرینش آسمان ها و زمین است.

وقتی خداوند، خدا آسمان ها و زمین را ساخت، ۵هیچ گیاه یا علف سبز در روی زمین نبود، زیرا خداوند هنوز باران در زمین نبارانیده بود و کسی نبود که در زمین زراعت کند. ۶اما آب از زیر زمین بالا می آمد و زمین را سیراب می کرد.

آفرینش آدم

۷پس از آن خداوند، خدا مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود زنده گردید.

باغ عدن

۸خداوند، خدا باغی در عدن که بطرف مشرق است درست کرد و آدم را که ساخته بود در آنجا جا داد. ۹خداوند همه نوع درختان زیبا و میوه دار را در آن باغ رویانید و درخت زندگی و همچنین درخت شناسائی خوب و بد را در وسط باغ قرار داد.

۱۰دریائی از عدن می گذشت و باغ را سیراب می کرد و از آنجا به چهار دریای دیگر تقسیم می شد. ۱۱دریای اول پیشون است که سرزمین حویله را دور می زند. ۱۲(در این سرزمین طلای خالص و عطر گران قیمت و سنگ عقیق وجود دارد.) ۱۳دریای دوم جیحون است که سرزمین کوش را دور می زند. ۱۴دریای سوم دجله است که از شرق آشور می گذرد، و دریای چهارم فرات است.

۱۵سپس خداوند، خدا آدم را در باغ عدن جا داد تا در آن زراعت کند و از آن نگهداری نماید. ۱۶خداوند به آدم فرمود: «اجازه داری از میوۀ تمام درختان باغ بخوری. ۱۷اما هرگز از میوۀ درخت شناسائی خوب و بد نخوری، زیرا اگر از آن بخوری در همان روز می میری.»

آفرینش زن

۱۸خداوند، خدا فرمود: «خوب نیست که آدم تنها زندگی کند. بهتر است که یک همدم مناسب برای او بسازم تا به او کمک کند.» ۱۹پس خداوند تمام حیوانات و پرندگان را از خاک زمین ساخت و پیش آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر آن ها خواهد گذاشت و هر نامی که آدم بر آن ها گذاشت همان نام آن ها شد. ۲۰بنابرین آدم تمام پرندگان و حیوانات را نام گذاری کرد، ولی هیچ یک از آن ها همدم مناسبی برای آدم نبود که بتواند به او کمک کند.

۲۱پس خداوند، خدا آدم را به خواب عمیقی فرو برد و وقتی او در خواب بود یکی از قبرغه هایش را گرفت و جای آنرا بهم پیوست. ۲۲سپس از آن قبرغه زن را ساخت و او را پیش آدم آورد. ۲۳آدم گفت:

«این مثل خود من است.

استخوانِ از استخوان هایم و قسمتی از بدنم.

نام او زن است، زیرا از انسان گرفته شد.»

۲۴به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک نموده با زن خود زندگی می کند و هر دو یک تن می شوند.

۲۵آدم و زنش هر دو برهنه بودند، ولی احساس خجالت نمی کردند.

Related content

Clean Kabul campaign with sample families

Clean Kabul campaign with sample families (Colour of Life)
Keeping the city clean is not the sole responsibility of the municipality, but it is the responsibility of all citizens to make their contribution to the city's security. A number of families in Kabul have collected garbage from the Kabul city by launching the "Clean Kabul" campaign. The families say they launched the campaign to keep the culture of urbanization sustainable. They see it as their goal to keep the environment clean and healthy. These families believe that all citizens are responsible for the size of the municipality, the cleanliness and security of the city. They also added that the waste collection campaign had a positive impact on citizens.

Radio programme reading v15 (28min)

The Oppression of Women in Our Society

The Oppression of Women in Our Society (With You)
In the last year, the social environment has turned our country into a prison and a dark world for ambitious Afghan women. Even though some husbands have a wife and several children, they still marry another woman and avoid paying support to their first wife and her children. Girls' schools are closed, and women cannot work in offices. Women are forced to marry without their consent and are even raped. But no one in the country ruled by the Taliban even turns an ear. Misogyny has reached its peak.

Radio programme about v7 (28min)

Women's Rights in Society and Marriage

Women's Rights in Society and Marriage (With You)
When I look at the Old Testament, it reminds me that: It is not good to be alone, so I will make a deputy for him. Adam needed a deputy because he could not do anything without him. Here the woman is referred to as the male deputy, neither a means of satisfying the sexual pleasures and needs of the man and obedience to the man, nor a field which must be planted wherever and wherever the man wishes, just to procreate. Be. The Bible even takes a woman to the crown of a man.

Radio programme about v7 (29min)

Part I - When Did Sin Come to Us?

Part I - When Did Sin Come to Us? (Peace and Joy in Christ)
Sin was caused by a disobedience of human beings (Adam and Eve) to the beautiful world created by God. This seed of sin continues in the lives of men and women until today and tomorrow. But from the fall of the first man, God provided a plan of salvation for us in Jesus Christ to free us from the penalty of death.

Radio programme about v15-17 (30min)

Underground Sidewalks or Garbage Dumps

Underground Sidewalks or Garbage Dumps (Colour of Life)
Underground sidewalks are usually built to help pedestrians cross streets easily and safely. But in many parts of Kabul, these underground sidewalks, costing millions of Afghanis from the municipal budget, cannot be used because of the disregard of people and officials. Even worse, the underground walkways in districts 11 and 15 of the city of Kabul have become garbage dumps. Disregard for cleanliness as well as lack of familiarity with urban culture are among the factors that have caused pollution and the accumulation of waste all over the city.

Radio programme about v15 (29min)

The Oppression of Women in Our Society

The Oppression of Women in Our Society (With You)
In the last year, the social environment has turned our country into a prison and a dark world for ambitious Afghan women. Even though some husbands have a wife and several children, they still marry another woman and avoid paying support to their first wife and her children. Girls' schools are closed, and women cannot work in offices. Women are forced to marry without their consent and are even raped. But no one in the country ruled by the Taliban even turns an ear. Misogyny has reached its peak.

Radio programme about v18 (28min)

Women's Rights in Society and Marriage

Women's Rights in Society and Marriage (With You)
When I look at the Old Testament, it reminds me that: It is not good to be alone, so I will make a deputy for him. Adam needed a deputy because he could not do anything without him. Here the woman is referred to as the male deputy, neither a means of satisfying the sexual pleasures and needs of the man and obedience to the man, nor a field which must be planted wherever and wherever the man wishes, just to procreate. Be. The Bible even takes a woman to the crown of a man.

Radio programme about v18 (29min)

The Oppression of Women in Our Society

The Oppression of Women in Our Society (With You)
In the last year, the social environment has turned our country into a prison and a dark world for ambitious Afghan women. Even though some husbands have a wife and several children, they still marry another woman and avoid paying support to their first wife and her children. Girls' schools are closed, and women cannot work in offices. Women are forced to marry without their consent and are even raped. But no one in the country ruled by the Taliban even turns an ear. Misogyny has reached its peak.

Radio programme about v21-24 (28min)

Choosing a Spouse for Your Children

Choosing a Spouse for Your Children (Colour of Life)
We have to be very careful about determining the fate of our children. It is very important to have the opinion and satisfaction of our children about choosing a spouse. Because they will live together in the future. We should not rush into accepting their personal demands.

Radio programme about v24 (29min)

Women's Rights in Society and Marriage

Women's Rights in Society and Marriage (With You)
When I look at the Old Testament, it reminds me that: It is not good to be alone, so I will make a deputy for him. Adam needed a deputy because he could not do anything without him. Here the woman is referred to as the male deputy, neither a means of satisfying the sexual pleasures and needs of the man and obedience to the man, nor a field which must be planted wherever and wherever the man wishes, just to procreate. Be. The Bible even takes a woman to the crown of a man.

Radio programme mainly about v25 (29min)

Instructions & God's Rest (Genesis 1:28-2:3)

Instructions & God's Rest (Genesis 1:28-2:3) (Old Testament Recordings)

Audio includes v1-3 (2min)

Adam and Eve: God Is Good and Holy and Man Was Created in His Image

Adam and Eve: God Is Good and Holy and Man Was Created in His Image (Bible Studies for Muslims)

Radio programme includes v1-17 (30min)

Creation of the World (Part Two)

Creation of the World (Part Two) (The Word of God for You)
The beauties of God's creation; At the beginning of creation, which includes the stars; Sun and moon; Animals and birds were all created great, and by creating man and woman, God saw and blessed them all.

Radio programme includes v1-3 (30min)

God Created Adam and Eve

God Created Adam and Eve (People of God)

Radio programme includes v1-26 (25min)

8 March 2017

8 March 2017 (With You)

Radio programme includes v2-18 (30min)

Details on Garden Living (Genesis 2:4-17)

Details on Garden Living (Genesis 2:4-17) (Old Testament Recordings)

Audio includes v4-17 (3min)

God Created Man From Dust

God Created Man From Dust (The Word of God for You)
When God created man from dust and breathed life into him, he became a living being; Then he appointed him in the garden (of Eden) to take care of him

Radio programme includes v4-17 (30min)

Girls Who Lose Their Right to Marry

Girls Who Lose Their Right to Marry (Fellow Countryman)

Radio programme includes v7-24 (30min)

What Value Dose the Bible Give to Women?

What Value Dose the Bible Give to Women? (With You)

Radio programme includes v7 (29min)

Adam and Eve: Man Is Separated From God Through Sin

Adam and Eve: Man Is Separated From God Through Sin (Bible Studies for Muslims)

Radio programme includes v15-26 (30min)

First Garden Wedding (Genesis 2:18-25)

First Garden Wedding (Genesis 2:18-25) (Old Testament Recordings)

Audio includes v18-25 (2min)

Two is Company

Two is Company (We and Our Family)

Radio programme includes v18-20 (30min)

How Many Wives Can a Follower of Jesus Have? Can We Divorce Our Wife?

How Many Wives Can a Follower of Jesus Have? Can We Divorce Our Wife? (With You)

Radio programme includes v18-25 (30min)

God Created a Suitable Helper for Adam

God Created a Suitable Helper for Adam (The Word of God for You)
When God created man from the dust of the earth; Seeing that he was alone, he said that it is not good to be alone, He creates a suitable companion for Adam, who is Eve, from Adam's rib. Then God will bring him to Adam!

Radio programme includes v18-25 (30min)

Women Street Sellers

Women Street Sellers (Colour of Life)
Handicrafts are very common in backward and poor countries. This job is also very important in Afghanistan and it is practiced daily in different cities. As a result of wars and economic problems, handicrafts are no longer for men. Many women have also taken up the business, setting up small markets in certain areas. One of the most famous handicraft markets in the area is the Rangineh Bridge in Herat. Saleswomen are happy to create this market and say that it will help solve their economic problems. Because in a society where it is very difficult to work and achieve, doing such things can be hopeful.

Radio programme includes v18-24 (29min)