0:00 / 0:00

کتاب پیدایش

فصل دوم

۱به این ترتیب تمام آسمان ها و زمین کامل گردید. ۲در روز هفتم خدا همۀ کار آفرینش را تمام کرد و از آن دست کشید. ۳او روز هفتم را مبارک خواند و آنرا برای خود اختصاص داد، زیرا در آن روز همۀ کار آفرینش را تمام کرد و از آن دست کشید. ۴این چگونگی آفرینش آسمان ها و زمین است.

وقتی خداوند، خدا آسمان ها و زمین را ساخت، ۵هیچ گیاه یا علف سبز در روی زمین نبود، زیرا خداوند هنوز باران در زمین نبارانیده بود و کسی نبود که در زمین زراعت کند. ۶اما آب از زیر زمین بالا می آمد و زمین را سیراب می کرد.

آفرینش آدم

۷پس از آن خداوند، خدا مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود زنده گردید.

باغ عدن

۸خداوند، خدا باغی در عدن که بطرف مشرق است درست کرد و آدم را که ساخته بود در آنجا جا داد. ۹خداوند همه نوع درختان زیبا و میوه دار را در آن باغ رویانید و درخت زندگی و همچنین درخت شناسائی خوب و بد را در وسط باغ قرار داد.

۱۰دریائی از عدن می گذشت و باغ را سیراب می کرد و از آنجا به چهار دریای دیگر تقسیم می شد. ۱۱دریای اول پیشون است که سرزمین حویله را دور می زند. ۱۲(در این سرزمین طلای خالص و عطر گران قیمت و سنگ عقیق وجود دارد.) ۱۳دریای دوم جیحون است که سرزمین کوش را دور می زند. ۱۴دریای سوم دجله است که از شرق آشور می گذرد، و دریای چهارم فرات است.

۱۵سپس خداوند، خدا آدم را در باغ عدن جا داد تا در آن زراعت کند و از آن نگهداری نماید. ۱۶خداوند به آدم فرمود: «اجازه داری از میوۀ تمام درختان باغ بخوری. ۱۷اما هرگز از میوۀ درخت شناسائی خوب و بد نخوری، زیرا اگر از آن بخوری در همان روز می میری.»

آفرینش زن

۱۸خداوند، خدا فرمود: «خوب نیست که آدم تنها زندگی کند. بهتر است که یک همدم مناسب برای او بسازم تا به او کمک کند.» ۱۹پس خداوند تمام حیوانات و پرندگان را از خاک زمین ساخت و پیش آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر آن ها خواهد گذاشت و هر نامی که آدم بر آن ها گذاشت همان نام آن ها شد. ۲۰بنابرین آدم تمام پرندگان و حیوانات را نام گذاری کرد، ولی هیچ یک از آن ها همدم مناسبی برای آدم نبود که بتواند به او کمک کند.

۲۱پس خداوند، خدا آدم را به خواب عمیقی فرو برد و وقتی او در خواب بود یکی از قبرغه هایش را گرفت و جای آنرا بهم پیوست. ۲۲سپس از آن قبرغه زن را ساخت و او را پیش آدم آورد. ۲۳آدم گفت:

«این مثل خود من است.

استخوانِ از استخوان هایم و قسمتی از بدنم.

نام او زن است، زیرا از انسان گرفته شد.»

۲۴به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک نموده با زن خود زندگی می کند و هر دو یک تن می شوند.

۲۵آدم و زنش هر دو برهنه بودند، ولی احساس خجالت نمی کردند.

Related content

Clean Kabul campaign with sample families

Clean Kabul campaign with sample families (Colour of Life)
Keeping the city clean is not the sole responsibility of the municipality, but it is the responsibility of all citizens to make their contribution to the city's security. A number of families in Kabul have collected garbage from the Kabul city by launching the "Clean Kabul" campaign. The families say they launched the campaign to keep the culture of urbanization sustainable. They see it as their goal to keep the environment clean and healthy. These families believe that all citizens are responsible for the size of the municipality, the cleanliness and security of the city. They also added that the waste collection campaign had a positive impact on citizens.

Radio programme reading v15 (28min)

The Effect of Affection Between Husband and Wife

The Effect of Affection Between Husband and Wife (Youth)
All men and women wish to have a successful and exemplary marriage. Increasing affection between husband and wife and strengthening the emotional relationship with the spouse is very effective for personal health and also improving the relationship between men and women in joint life. It takes effort and energy to improve emotional relationships with spouses and increase love between couples at every stage of life. Whether it has been three months or thirty years of your life together. In any case, the relationship between husband and wife should be strengthened and sometimes corrected. If we want to have more love, intimacy and happiness in our relationships, we must work to improve our emotional relationships with our spouses.

Radio programme reading v24 (30min)

The Position of Women in Our Society

The Position of Women in Our Society (With You)
In what way can a wife be a suitable companion for her husband? First of all, man needed a companion for procreation—to produce offspring. Second, man needed someone to talk to and share life with. Thirdly, man needed someone to complete him, to complement him and make up for his shortcomings—filling his "missing rib". Why did God choose man’s rib to create woman? It is because women are equal to men, taken from their side. Adam immediately recognised that not only was the woman God created similar to him, but also she shared his very nature. Man and woman both had the same identity intellectually and spiritually.

Radio programme about v7 (29min)

Woman, Suitable Companion

Woman, Suitable Companion (With You)
God called every part of his creation good, but suddenly he said that one thing was not good: "It is not good that man should be alone". The man he created was not perfect in some way. He needed a suitable companion. In what sense could a woman be a suitable companion? First of all, Adam needed a companion to have children in the future. Second, all men need someone they can share their hearts with. Therefore, a man needs someone who is like him. Third, man needed someone to complete and complement him, someone who would make up for his shortcomings. In God’s eyes, man and woman are equal, but he created man for one purpose and woman for another purpose.

Radio programme about v7 (28min)

The Miracles of Jesus Christ, Part Three, Healing the Blind

The Miracles of Jesus Christ, Part Three, Healing the Blind (With You)
Jesus Christ performed many miracles. He brought the dead back to life, the lame began to walk, and the blind could see. Before healing them, Jesus made sure of their faith. In order for the power of Jesus to flow in their lives, people must have faith. These people confessed and said, “Yes, we believe that you can heal us.” Jesus healed their eyes completely and they could see everything like normal people. If we believe that Jesus is the Healer, he will heal us, and if we believe that he is the Savior, he will save us.

Radio programme about v7 (29min)

The Oppression of Women in Our Society

The Oppression of Women in Our Society (With You)
In the last year, the social environment has turned our country into a prison and a dark world for ambitious Afghan women. Even though some husbands have a wife and several children, they still marry another woman and avoid paying support to their first wife and her children. Girls' schools are closed, and women cannot work in offices. Women are forced to marry without their consent and are even raped. But no one in the country ruled by the Taliban even turns an ear. Misogyny has reached its peak.

Radio programme about v7 (28min)

Women's Rights in Society and Marriage

Women's Rights in Society and Marriage (With You)
When I look at the Old Testament, it reminds me that: It is not good to be alone, so I will make a deputy for him. Adam needed a deputy because he could not do anything without him. Here the woman is referred to as the male deputy, neither a means of satisfying the sexual pleasures and needs of the man and obedience to the man, nor a field which must be planted wherever and wherever the man wishes, just to procreate. Be. The Bible even takes a woman to the crown of a man.

Radio programme about v7 (29min)

Part I - When Did Sin Come to Us?

Part I - When Did Sin Come to Us? (Peace and Joy in Christ)
Sin was caused by a disobedience of human beings (Adam and Eve) to the beautiful world created by God. This seed of sin continues in the lives of men and women until today and tomorrow. But from the fall of the first man, God provided a plan of salvation for us in Jesus Christ to free us from the penalty of death.

Radio programme about v15-17 (30min)

Underground Sidewalks or Garbage Dumps

Underground Sidewalks or Garbage Dumps (Colour of Life)
Underground sidewalks are usually built to help pedestrians cross streets easily and safely. But in many parts of Kabul, these underground sidewalks, costing millions of Afghanis from the municipal budget, cannot be used because of the disregard of people and officials. Even worse, the underground walkways in districts 11 and 15 of the city of Kabul have become garbage dumps. Disregard for cleanliness as well as lack of familiarity with urban culture are among the factors that have caused pollution and the accumulation of waste all over the city.

Radio programme about v15 (29min)

The Position of Women in Our Society

The Position of Women in Our Society (With You)
In what way can a wife be a suitable companion for her husband? First of all, man needed a companion for procreation—to produce offspring. Second, man needed someone to talk to and share life with. Thirdly, man needed someone to complete him, to complement him and make up for his shortcomings—filling his "missing rib". Why did God choose man’s rib to create woman? It is because women are equal to men, taken from their side. Adam immediately recognised that not only was the woman God created similar to him, but also she shared his very nature. Man and woman both had the same identity intellectually and spiritually.

Radio programme about v18 (29min)

Woman, Suitable Companion

Woman, Suitable Companion (With You)
God called every part of his creation good, but suddenly he said that one thing was not good: "It is not good that man should be alone". The man he created was not perfect in some way. He needed a suitable companion. In what sense could a woman be a suitable companion? First of all, Adam needed a companion to have children in the future. Second, all men need someone they can share their hearts with. Therefore, a man needs someone who is like him. Third, man needed someone to complete and complement him, someone who would make up for his shortcomings. In God’s eyes, man and woman are equal, but he created man for one purpose and woman for another purpose.

Radio programme about v18 (28min)

The Oppression of Women in Our Society

The Oppression of Women in Our Society (With You)
In the last year, the social environment has turned our country into a prison and a dark world for ambitious Afghan women. Even though some husbands have a wife and several children, they still marry another woman and avoid paying support to their first wife and her children. Girls' schools are closed, and women cannot work in offices. Women are forced to marry without their consent and are even raped. But no one in the country ruled by the Taliban even turns an ear. Misogyny has reached its peak.

Radio programme about v18 (28min)

Women's Rights in Society and Marriage

Women's Rights in Society and Marriage (With You)
When I look at the Old Testament, it reminds me that: It is not good to be alone, so I will make a deputy for him. Adam needed a deputy because he could not do anything without him. Here the woman is referred to as the male deputy, neither a means of satisfying the sexual pleasures and needs of the man and obedience to the man, nor a field which must be planted wherever and wherever the man wishes, just to procreate. Be. The Bible even takes a woman to the crown of a man.

Radio programme about v18 (29min)

The Position of Women in Our Society

The Position of Women in Our Society (With You)
In what way can a wife be a suitable companion for her husband? First of all, man needed a companion for procreation—to produce offspring. Second, man needed someone to talk to and share life with. Thirdly, man needed someone to complete him, to complement him and make up for his shortcomings—filling his "missing rib". Why did God choose man’s rib to create woman? It is because women are equal to men, taken from their side. Adam immediately recognised that not only was the woman God created similar to him, but also she shared his very nature. Man and woman both had the same identity intellectually and spiritually.

Radio programme about v21-24 (29min)

Woman, Suitable Companion

Woman, Suitable Companion (With You)
God called every part of his creation good, but suddenly he said that one thing was not good: "It is not good that man should be alone". The man he created was not perfect in some way. He needed a suitable companion. In what sense could a woman be a suitable companion? First of all, Adam needed a companion to have children in the future. Second, all men need someone they can share their hearts with. Therefore, a man needs someone who is like him. Third, man needed someone to complete and complement him, someone who would make up for his shortcomings. In God’s eyes, man and woman are equal, but he created man for one purpose and woman for another purpose.

Radio programme about v21-23 (28min)

The Oppression of Women in Our Society

The Oppression of Women in Our Society (With You)
In the last year, the social environment has turned our country into a prison and a dark world for ambitious Afghan women. Even though some husbands have a wife and several children, they still marry another woman and avoid paying support to their first wife and her children. Girls' schools are closed, and women cannot work in offices. Women are forced to marry without their consent and are even raped. But no one in the country ruled by the Taliban even turns an ear. Misogyny has reached its peak.

Radio programme about v21-24 (28min)

Choosing a Spouse for Your Children

Choosing a Spouse for Your Children (Colour of Life)
We have to be very careful about determining the fate of our children. It is very important to have the opinion and satisfaction of our children about choosing a spouse. Because they will live together in the future. We should not rush into accepting their personal demands.

Radio programme about v24 (29min)

The First Wedding

The First Wedding (Cry of Woman)
Marriage is a holy act that God has founded it. (Some call it a sacrament). God encourages people in his words to get married. The Bible says that when God saw that Adam, the first man, was alone, he wanted to find a proper companion for him among the other creatures. A companion who would love him. But he couldn’t find such a companion for man. So, he created Eve (the first woman) who was a perfect match and became a proper companion for Adam. Therefore, in a marriage both هhusband and wife should bring joy and satisfaction to one another and live in harmony and peace with each other.

Radio programme mainly about v1-25 (30min)

God Created Man and Woman

God Created Man and Woman (Cry of Woman)
God created human beings as “man” and “woman”. Both are equal but different. According to the Scriptures, women are equal in value to men. God created the first woman from the man’s body and blessed both of them. Then God charged them both to have dominion over the earth. Men and women are equal in the sight of God. Therefore, we should not deprive women of their rights that God has given them. A woman is to be the companion of man and not his servant or slave.

Radio programme mainly about v1-25 (30min)

Women's Rights in Society and Marriage

Women's Rights in Society and Marriage (With You)
When I look at the Old Testament, it reminds me that: It is not good to be alone, so I will make a deputy for him. Adam needed a deputy because he could not do anything without him. Here the woman is referred to as the male deputy, neither a means of satisfying the sexual pleasures and needs of the man and obedience to the man, nor a field which must be planted wherever and wherever the man wishes, just to procreate. Be. The Bible even takes a woman to the crown of a man.

Radio programme mainly about v25 (29min)

Instructions & God's Rest (Genesis 1:28-2:3)

Instructions & God's Rest (Genesis 1:28-2:3) (Old Testament Recordings)

Audio includes v1-3 (2min)

Adam and Eve: God Is Good and Holy and Man Was Created in His Image

Adam and Eve: God Is Good and Holy and Man Was Created in His Image (Bible Studies for Muslims)

Radio programme includes v1-17 (30min)

Creation of the World (Part Two)

Creation of the World (Part Two) (The Word of God for You)
The beauties of God's creation; At the beginning of creation, which includes the stars; Sun and moon; Animals and birds were all created great, and by creating man and woman, God saw and blessed them all.

Radio programme includes v1-3 (30min)

God Created Adam and Eve

God Created Adam and Eve (People of God)

Radio programme includes v1-26 (25min)

8 March 2017

8 March 2017 (With You)

Radio programme includes v2-18 (30min)