کتاب پیدایش

فصل سوم

نافرمانی انسان

۱مار، از تمام حیواناتی که خداوند، خدا ساخته بود زیرکتر بود. او از زن پرسید: «آیا واقعاً خدا به شما گفته است که از همۀ درختان باغ نخورید؟» ۲زن جواب داد: «ما اجازه داریم از میوۀ تمام درختان باغ بخوریم ۳بغیر از میوۀ درختی که در وسط باغ است. خدا به ما گفته است از میوۀ آن درخت نخورید و حتی به آن دست نزنید، مبادا بمیرید.» ۴مار جواب داد: «این درست نیست. شما نمی میرید. ۵خدا این را گفت، زیرا می داند وقتی از آن بخورید شما هم مثل خدا می شوید و می دانید چه چیز خوب و چه چیز بد است.»

۶زن نگاه کرد و دید آن درخت بسیار زیبا و میوۀ آن برای خوردن گوارا است. همچنین فکر کرد چقدر خوب است که دانا بشود. بنابراین، از میوۀ آن درخت گرفت و خورد. همچنین به شوهر خود داد و او هم خورد. ۷همینکه آنرا خوردند به آن ها دانشی داده شد و فهمیدند که برهنه هستند، پس برگهای درخت انجیر را بهم دوخته خود را با آن پوشانیدند.

۸عصر آن روز شنیدند خداوند، خدا در باغ راه می رود، پس خود را پُشت درختها پنهان کردند. ۹اما خداوند، خدا آدم را صدا کرد و فرمود: «کجا هستی؟» ۱۰آدم جواب داد: «چون صدای تو را در باغ شنیدم ترسیدم و پنهان شدم، زیرا برهنه هستم.» ۱۱خدا پرسید: «چه کسی به تو گفت که برهنه هستی؟ آیا از میوۀ درختی که به تو گفتم نباید از آن بخوری، خوردی؟» ۱۲آدم گفت: «این زنی که تو او را همدم من کردی، آن میوه را به من داد و من خوردم.» ۱۳خداوند، خدا از زن پرسید: «چرا این کار را کردی؟» زن جواب داد: «مار مرا فریب داد که از آن بخورم.»

قضاوت خدا

۱۴سپس خداوند، خدا به مار فرمود: «چون این کار را کردی، از همه حیوانات ملعونتر هستی. بر روی شکمت راه می روی و در تمام مدت عمرت خاک می خوری. ۱۵در بین تو و زن دشمنی می اندازم. نسل تو و نسل وی همیشه دشمن هم می باشند. او سر تو را می شکند و تو کُری پای او را می گزی.»

۱۶به زن فرمود: «درد و زحمت تو را در ایام حاملگی و در وقت زائیدن بسیار زیاد می کنم. تو به عشق شوهرت محتاج می باشی و اختیار تو به دست او می باشد.»

۱۷به آدم فرمود: «تو به حرف زنت گوش دادی و از درختی که به تو گفته بودم نخوری، خوردی. به خاطر این کار تو، زمین لعنت شد و تو باید در تمام مدت زندگی با سختی کار کنی تا از زمین خوراک به دست بیاوری. ۱۸زمین خار و علف های هرزه می رویاند و تو نباتات صحرا را می خوری. ۱۹با زحمت و عرق پیشانی از زمین خوراک به دست می آوری، تا روزی که به خاک، یعنی خاکی که از آن به وجود آمده ای، برگردی. تو از خاک هستی و دوباره خاک می شوی.»

۲۰آدم اسم زن خود را حوا گذاشت چون او مادر تمام انسانها است. ۲۱خداوند، خدا از پوست حیوانات برای آدم و زنش لباس تهیه کرد و به آن ها پوشانید.

بیرون کردن آدم و حوا از باغ عدن

۲۲پس خداوند، خدا فرمود: «حالا آدم مثل ما شده و می داند چه چیز خوب و چه چیز بد است. مبادا از درخت حیات نیز بخورد و برای همیشه زنده بماند.» ۲۳بنابراین، خداوند، خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا در روی زمین، که از آن بوجود آمده بود، به کار زراعت مشغول شود. ۲۴خداوند آدم را از باغ عدن بیرون کرد و نگهبانانی در طرف شرق باغ عدن گماشت و شمشیر آتشینی را که به هر طرف می چرخید در آنجا قرار داد تا کسی نتواند به درخت زندگی نزدیک شود.

Related content

Satan and Evil Spirits

Satan and Evil Spirits (With You)
Evil spirits are angels driven from the presence of God. The book of Revelation tells of a great dragon, that old serpent, called the Devil, or Satan, who deceives the whole world. He was cast down to the earth. The expulsion of Satan is symbolically described in the books of Isaiah and Ezekiel. When Satan was cast out of heaven, he took a third of the angels with him. These were angels who sinned. Therefore, according to the Bible, the evil spirits are the same angels who rebelled against God with Satan.

Radio programme reading v1-6 (28min)

Who Is Jesus Christ?

Who Is Jesus Christ? (With You)
Jesus Christ is the one who fulfilled all the prophecies of the Holy Bible. He is, therefore, the promised Savior who went to the cross to save sinful man. Do you want to know Jesus Christ as the Savior of your life? Jesus Christ is eager to start a loving, personal relationship with you. Jesus has made all the necessary preparations to make this relationship possible. The next step is yours.

Radio programme about v15 (28min)

At Christmas, God Humbled Himself 2020

At Christmas, God Humbled Himself 2020 (Seasonal Programmes)
It is an undeniable fact that God is humble and therefore he invites us to be humble and gentle. Two thousand years ago, before the bewildered eyes of man, God humbled himself and revealed his gentleness in Jesus Christ to selfish people. In other words, God was humbled at Christmas. God, who was the King of Kings, put on the garment of a beggar and came to the people of the world in Jesus, choosing the lowest possible place for his birth.

Radio programme about v15 (30min)

Fall in Garden (Genesis 3:1-13)

Fall in Garden (Genesis 3:1-13) (Old Testament Recordings)

Audio includes v1-13 (3min)

Goodness Gone Bad

Goodness Gone Bad (Unfolding Story)

Radio programme includes v1-23 (30min)

Adam and Eve: Man Is Separated From God Through Sin

Adam and Eve: Man Is Separated From God Through Sin (Bible Studies for Muslims)

Radio programme includes v1-24 (30min)

What Went Wrong?

What Went Wrong? (We and Our Family)

Radio programme includes v1-8 (30min)

The Serpent Deceived Eve and Sin Entered the World

The Serpent Deceived Eve and Sin Entered the World (The Word of God for You)
Satan comes in the form of a serpent in the Garden of Eden and puts Eve under temptation disobedience, and Eve eats the forbidden fruit, and also gave it to Adam. With one disobedience of them, sin came to me and you and to this world.

Radio programme includes v1-8 (30min)

Adam and Eve Rejected God

Adam and Eve Rejected God (People of God)

Radio programme includes v1-25 (25min)

Does the Bible Talk About Conflicts?

Does the Bible Talk About Conflicts? (With You)

Radio programme includes v8-13 (30min)

On the Run

On the Run (We and Our Family)

Radio programme includes v9-19 (30min)

What Is the Difference Between Other Gods and the God That Christians Worship? Part 1

What Is the Difference Between Other Gods and the God That Christians Worship? Part 1 (With You)

Radio programme includes v9 (30min)

The Result of Sin Is Death, but the Promise of God Is Salvation

The Result of Sin Is Death, but the Promise of God Is Salvation (The Word of God for You)
Adam and Eve were once deceived by the serpent and disobeyed God's command and became sinners. Because of the sin of these two, land, you and I were cursed. Thank God that God did not leave us alone; Rather, he devised a plan to save us.

Radio programme includes v9-19 (30min)

Cain & Abel (Genesis 3:14-24)

Cain & Abel (Genesis 3:14-24) (Old Testament Recordings)

Audio includes v14-24 (4min)

Discrimination and Enmity

Discrimination and Enmity (Pathway to Peace)

Radio programme includes v14 (30min)

Forbidden Fruit Results (Genesis 3:14-24)

Forbidden Fruit Results (Genesis 3:14-24) (Old Testament Recordings)

Audio includes v14-24 (3min)

Jesus' work

Jesus' work (Questions of Life)

Radio programme includes v15 (9min)

What Is Curse and Why We Are Under the Curse?

What Is Curse and Why We Are Under the Curse? (With You)

Radio programme includes v17 (31min)

Why Is There Sufferiing and Destruction in the World?

Why Is There Sufferiing and Destruction in the World? (With You)

Radio programme includes v17-19 (30min)

Paradise Lost

Paradise Lost (We and Our Family)

Radio programme includes v23-24 (30min)