0:00 / 0:00

کتاب اشعیای نبی

فصل چهلم

سخنان امید بخش

۱خداوند شما می فرماید: «تسلی بدهید! قوم برگزیدۀ مرا تسلی بدهید! ۲مردم اورشلیم را دلگرم سازید و به آن ها بگوئید که به رنجهای شان خاتمه داده و گناهان شان را بخشیده ام و آن ها را دو چندِ گناه شان جزا داده ام.»

۳صدائی فریاد می زند: «راهی را در بیابان برای آمدن خداوند آماده کنید و راه خدای ما را در صحرا صاف سازید. ۴دره ها را پُر کنید و کوهها و تپه ها را هموار نمائید. راههای کج را راست سازید و جاهای ناهموار را هموار کنید. ۵جلال خداوند آشکار می شود و همه مردم یکجا آنرا مشاهده می کنند، زیرا خداوند چنین فرموده است.»

۶صدا بار دیگر می گوید: «با آواز بلند بگو!» پرسیدم: «چه بگویم؟» گفت: «بگو که انسانها همه مانند گیاه هستند، زیبائی آن ها مثل عمر گل ناپایدار است. ۷وقتی خداوند باد را بفرستد، گیاه خشک و گل پژمرده می شود. بلی، انسان همچون گیاه است. ۸گیاه خشک و گل پژمرده می شود، اما کلام خدای ما ابدی و جاودانی است.»

۹ای سهیون، بر فراز کوه بلند برو. از آنجا مژده بده و ای اورشلیم مژده ات را بدون ترس با تمام قوّت به آواز بلند اعلام کن! به شهرهای یهودا بگو: «خدای تان می آید.» ۱۰ببینید، خداوند متعال می آید و با قدرت بازوی خود حکومت می کند و مردم را مطابق اعمال شان پاداش یا جزا می دهد. ۱۱او مثل چوپانی گلۀ خود را می چراند، بره های خود را در آغوش می گیرد و مادرهای شان را با مهربانی هدایت می کند.

خدای بی مانند اسرائیل

۱۲آیا کسی می تواند آب های اوقیانوس را با کف دست خود پیمانه کند یا آسمان را با بِلِست خود اندازه نماید؟ آیا کسی می تواند خاک زمین را در قپان بریزد یا کوهها و تپه ها را در ترازو وزن کند؟ ۱۳آیا کسی می تواند به خداوند بگوید که چه بکند یا مشاور و معلم او باشد؟ ۱۴آیا خدا از کسی مشورت خواسته است که به او دانش بیاموزد یا راه راستی را بنماید و یا فهم و حکمت را به او تعلیم بدهد؟

۱۵تمام اقوام جهان پیش خداوند مثل قطرۀ آب در سطل و مانند غبار در ترازو هستند. و جزیره ها را همچون گردِ خاک به هوا بر می دارد. ۱۶تمام حیوانات لبنان جهت قربانی سوختنی برای خدا کافی نیست و همه جنگلهای لبنان برای هیزم قربانی کفایت نمی کند. ۱۷همۀ مردم جهان پیش او هیچ هستند و ناچیز بشمار می آیند.

۱۸پس با چه کسی می توان خدا را تشبیه کرد و چگونه او را توصیف نمود؟ ۱۹آیا می توان او را با یک بت مقایسه کرد؟ با بتی که ساختۀ دست بشر و زرگر آنرا با طلا پوشانیده و زنجیر نقره ای به گردنش آویخته است؟ ۲۰شخصی برای ساختن بت درختی را انتخاب می کند که چوب آن با دوام باشد و آنرا به دست صنعتگر ماهری می دهد تا از آن، یک بت ثابت و محکم برایش بسازد، اما هیچ چیزی بغیر از خدا ثابت و پا برجا نیست.

۲۱آیا به شما معلوم نیست و نشنیده اید و از ابتدا کسی به شما خبر نداده است و نفهمیده اید که دنیا چطور بوجود آمده است؟ ۲۲خدا بر فراز کرۀ زمین نشسته است و ساکنین آن در نظر او مثل ملخ هستند. او آسمان ها را مانند پرده ای پهن می کند و از آن ها برای سکونت خود خیمه می سازد. ۲۳رهبران مقتدر را از هستی ساقط می کند و حکمفرمایان روی زمین را از بین می برد ۲۴آن ها تازه کاشته شده و هنوز ریشه ندوانیده اند که خدا بر آن ها می دمد و آن ها را پژمرده می سازد و مانند کاه در برابر باد پراگنده می شوند.

۲۵خدای مقدس می فرماید: «پس مرا با چه کسی مقایسه می کنید؟ چه کسی می تواند با من برابری نماید؟» ۲۶به آسمان نگاه کنید. این ستارگانی را که می بینید چه کسی بوجود آورده است؟ کیست که تعداد آن ها را بشمارد و همه را بنام بشناسد؟ خدا با قدرت عظیم و نیروی عجیب خود نمی گذارد که هیچکدام آن ها گم شود.

۲۷پس ای یعقوب چرا فکر می کنی و ای اسرائیل، چرا می گوئی: «خدا از رنجهای من بی خبر است و به حق من توجهی ندارد؟» ۲۸آیا ندانسته و نشنیده اید که خداوند، خدای ابدی و آفرینندۀ تمام عالم است. او هرگز درمانده و خسته نمی شود و هیچ کسی نمی تواند به عمق افکار او پی برد. ۲۹او به ضعیفان نیرو می بخشد و به مردم ناتوان قدرت عطا می کند. ۳۰حتی جوانان هم خسته می شوند و دلاوران از پا می افتند، ۳۱اما آنهای که منتظر خداوند می باشند، نیروی تازه خواهند یافت. آن ها مانند عقاب بال می گشایند. می دوند و خسته نمی شوند، راه می روند و از پا نمی افتند.

Related content

Is Jesus Christ Lord!

Is Jesus Christ Lord! (Peace and Joy in Christ)
Those who reject Jesus Christ in this world will call him with fear, because then, Christ will come not as a saviour, but as a judge. Those who reject Christ will not enter the kingdom, but will remain in hell forever. Jesus is not only the promised Messiah, but He is one with God (I and the Father are one). Jesus was not only a man but was and is God Himself. He is the only true incarnation of God. Let us be careful not to make mistakes like the unbelievers. Let's pray that if we are spiritually blind, the word of the Gospel will make everyone's eyes see, so that we don't lose eternal life.

Radio programme reading v10-11 (30min)

Who Is Jesus Who Ascended to Heaven?

Who Is Jesus Who Ascended to Heaven? (Peace and Joy in Christ)
Jesus Christ appeared to his disciples and the rest of the people several times and in several places for forty days after his resurrection. It is very interesting that Christ's real absence after his ascension was the key to his real presence with all his followers. We humans naturally belong to the earth, but Jesus does not. When we look at the birds, we feel jealous and agree with the psalmist that I wish I had wings like a dove so that I could fly and find peace. So the ascension of Jesus Christ gives us this hope with faith that one day his followers will rise from the earth and reach heaven by God's grace.

Radio programme reading v29-31 (30min)

Hopeful Words of God

Hopeful Words of God (Peace and Joy in Christ)
These prophecies of the prophets are addressed to the people who were alive at that time and in today's era of you and me; Know that only God is a comforter in times of suffering and pain. Likewise, God has a great plan and blessing for you in Jesus, so that you can hope for the truth now and in the future with assurance. God is able to forgive your sins and mine and guide you through His word; Today, with prayer and repentance, leave all your sins in the powerful hands of Jesus! He forgives and loves you.

Radio programme about v1-2 (30min)

Straighten Your Crooked Ways!

Straighten Your Crooked Ways! (Peace and Joy in Christ)
The misery of the world's people will end when they listen to the word of God and believe in Jesus Christ. Because Isaiah prophesied his coming centuries ago, your Lord is coming. When he comes, your city and country will be comforted and all will witness the glorious salvation of God in the coming kingdom of Christ. Isaiah describes mortal man who is today and not tomorrow. A human being is like a plant that withers in the hot wind. God's word is the only one that is eternal and eternal. This is the good news of the Gospel; Christ will return with strength and power.

Radio programme about v3-8 (30min)

God Is My Shepherd.

God Is My Shepherd. (Peace and Joy in Christ)
The good news of the coming of the Lord Jesus was given to Isaiah to announce this prophecy without fear to his chosen people who were scattered; That prophecy was fulfilled two thousand years ago in Christ. Jesus is the good and compassionate shepherd who lifts the fallen and the poor from the ground and gives strength to the mourners and those in pain. The purpose of Jesus coming to our world was that all people could be saved from death through him. Unfortunately, the world ignores this part of God's living word; In fact, everyone is going to perish.

Radio programme about v9-11 (30min)

New Year 2021

New Year 2021 (With You)
The year 2021 has arrived, but the corona virus is still taking peoples’ lives. We wish a blessed, fruitful and trouble-free year for our people and country in 2021. May it be a year when the eyes and ears of our people know the Word of God better, so that in this year many of our dear countrymen will experience the free salvation of Almighty God.

Radio programme mainly about v28-30 (28min)

Why Do Our People Think That They Should Not Read the Bible?

Why Do Our People Think That They Should Not Read the Bible? (With You)

Radio programme includes v8 (30min)