کتاب اشعیای نبی

فصل پنجاه و سوم

۱اما چه کسی این حقیقت را باور می کند؟ به چه کسی خداوند این حقیقت را آشکار ساخته است. ۲خداوند مقدر کرده بود که بنده اش مانند نهالی در زمین خشک بروید و ریشه بدواند. او از جمال و زیبائی بهره ای نداشت که توجه ما را بخود جلب کند و مشتاق او باشیم. ۳پیش مردم خوار بود و او را رد کردند، اما او همۀ رنج و درد را متحمل شد. هیچ کسی نمی خواست به روی او نگاه کند. همه او را حقیر می شمردند و ارزشی برایش قایل نبودند.

۴او غمهای ما را به جان خود گرفت و دردهای ما را بر دوش خود حمل کرد. ولی ما فکر می کردیم درد و رنج او جزائی است که از جانب خدا بر او نازل شده است. ۵او در حقیقت بخاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهائی او ما شفا یافتیم. ۶ما همه مثل گوسفندانِ سرگردان، گمراه شده و به راه خود روان بودیم، اما خداوند گناه همۀ ما را بگردن او نهاد.

۷بر او ظلم شد، اما با فروتنی تحمل کرد و از زبانش حرف شکایت شنیده نشد. مثل بره ای او را به کشتارگاه بردند. او مانند گوسفندی که پیش پشم چین خاموش می ایستد، دهان خود را باز نکرد. ۸او دستگیر، زندانی و محکوم به مرگ شد. او را بخاطر گناهان مردم کشتند و وقتیکه کشته شد، هیچ کسی اعتنائی نکرد. ۹او را با گناهکاران به خاک سپردند و با ثروتمندان دفن شد، هر چند او به کسی ظلم نکرده و هیچ حرف دروغ از زبانش شنیده نشده بود.

۱۰اما خواستِ خداوند بود که او درد و رنج بکشد و قربانی گردد تا گناهان دیگران بخشیده شود. به این ترتیب، صاحب فرزندان زیاد شده عمر طولانی می یابد و بوسیلۀ او مرام خداوند حاصل می گردد. ۱۱وقتی ببیند رنج و عذابی که کشیده است چه ثمری بارآورده است، خوشنود و راضی می شود. بندۀ عادل من گناهان بسیاری را به گردن می گیرد و من بخاطر او آن ها را می بخشم. ۱۲بنابران، من او را به مقام افتخار نایل می کنم و با اشخاص بزرگ همنشینش می سازم، زیرا او جان خود را فدا کرد، در جملۀ گناهکاران بشمار رفت، گناه مردم را به گردن گرفت و شفاعت خواه خطاکاران شد.

Related content

Who Is Jesus Christ?

Who Is Jesus Christ? (With You)
Jesus Christ is the one who fulfilled all the prophecies of the Holy Bible. He is, therefore, the promised Savior who went to the cross to save sinful man. Do you want to know Jesus Christ as the Savior of your life? Jesus Christ is eager to start a loving, personal relationship with you. Jesus has made all the necessary preparations to make this relationship possible. The next step is yours.

Radio programme about v4-6 (28min)

Christ's Resurrection From the Dead

Christ's Resurrection From the Dead (The Word of God for You)
Jesus was the promised lamb that was sacrificed on the cross for my sins and yours; So that we may be safe and sound; He died and rose from the grave on the third day; Jesus' suffering on the cross guarantees our salvation and humanity.

Radio programme about v4-6 (30min)

Jesus Christ the Great Heavenly Physician!

Jesus Christ the Great Heavenly Physician! (The Word of God for You)
Jesus was known as the "Great Physician, He healed all the sick at every opportunity. When Jesus saw that Peter had a fever, he healed him with one word. He was healed so quickly and completely that he was able to get up immediately and serve Jesus and his four disciples.

Radio programme about v4 (30min)

Why Was Jesus Christ Crucified?

Why Was Jesus Christ Crucified? (Common Questions About the Christian Faith)
The followers of Jesus call this Friday the "Good Friday" or the "Holy Friday" because two thousands years ago, Jesus was crucified on this Friday. You might ask: Why was Jesus crucified? When we read the Holy Bible, we find our answer to this question in the prophecies of the prophets of the Lord. Seven hundred years before the crucifixion of Jesus, Isaiah prophecied that Jesus will sacrifice His life for the sins of people. It is for this reason that the followers of Jesus call this day a "Holy Friday".

Video about v4-6 (8min)

The Resurrection of Jesus From the Dead

The Resurrection of Jesus From the Dead (The Word of God for You)
The Bible not only tells us that those who have died in Christ will be resurrected on the day of His coming, but it also tells us what bodies they will rise with. The first person (and only one) to rise from the dead is Christ. We do not wait for death, but for the glorious day of our Lord.

Radio programme about v4-6 (30min)

Life of Isaiah

Life of Isaiah (Children's Bible Stories)
Isaiah is one of the prophets that had foretold about coming of Jesus more than anyone. It is written in the book of Isaiah about his foretold; God will grant us mercy that a virgin woman will give birth a son and his name will be “Emmanuel”. Also, about the pains and difficulties that Jesus saw had already been foretold. All of these foretells were proved. After Isaiah, his son took the leadership of Israelites.

Radio programme mainly about v1-12 (30min)

Jesus Died on the Cross

Jesus Died on the Cross (The Word of God for You)
Jesus was the sacrificial lamb that was sacrificed on the cross for our sins; So that we could find salvation; He died and rose from the grave on the third day; Jesus' suffering on the cross guarantees our salvation.

Radio programme mainly about v4-6 (30min)

Easter 2020

Easter 2020 (With You)
Jesus Christ was pure and holy. He had committed no sin. So why was Jesus Christ killed on the cross and his pure and precious blood shed?

Radio programme mainly about v4-10 (28min)

Jesus' work

Jesus' work (Questions of Life)

Radio programme includes v1-13 (9min)

Isaiah: The Promised Saviour and His Character

Isaiah: The Promised Saviour and His Character (Bible Studies for Muslims)

Radio programme includes v1-12 (29min)

Prophets Prophecy About Jesus

Prophets Prophecy About Jesus (People of God)

Radio programme includes v1-13 (24min)

Easter2008

Easter2008 (Seasonal Programmes)
Christ was stripped naked on the cross, all his disciples except John were left alone, the soldiers spat in his face and mocked him, his face was not beautiful because of the crown of thorns and blood, sweat. His skin was peeled off with a whip and a whip, like a sheep cutting its wool. Christ was humiliated and He endured all this to give us complete inner healing today and to free us completely from our humiliations, our fears and our sorrows.

Radio programme includes v1-13 (30min)

Facing Heart-rending Accidents

Facing Heart-rending Accidents (Pathway to Peace)

Radio programme includes v3-7 (30min)

Special Programme for Good Friday 2017/1396

Special Programme for Good Friday 2017/1396 (Seasonal Programmes)
If you study the true word of the Almighty God, you realize how merciful and kind our great God is. Our awesome God is so merciful and full of love that he sent Jesus Christ, holy and pure, to be the ransom for sins you and I committed. On Good Friday, Jesus gave his life as a sacrifice on the cross for our sins. If Jesus had not offered his life, we would never have received God's forgiveness. This is because all of us human beings have sinned.

Radio programme includes v4-12 (30min)

Special Easter Programme 2016

Special Easter Programme 2016 (Seasonal Programmes)
Jesus Christ died on the cross to pay the price for my sins and your sins. He was completely sinless, but he became the sacrifice for the sins of mankind. Some people wrongly think that Christians worship the cross. This notion is completely contrary to the Holy Bible and our Christian belief. Christians do not worship the cross. Rather, the role of the cross as a symbol is to remind Christians of the sacrifice of Jesus Christ on the cross.

Radio programme includes v4-8 (30min)

Good Friday 2014

Good Friday 2014 (With You)

Radio programme includes v4-12 (29min)

Good Friday

Good Friday (With You)

Radio programme includes v4-10 (30min)

The Good News of Christ's Salvation

The Good News of Christ's Salvation
Jesus Christ came to the world to reveal God to man, to bring man closer to God, and to establish God's kingdom on earth. Man rebelled against God and was not only separated from the Holy God by the wall of sin, but also became powerless. Because God is loving and powerful, he will destroy the wall of sin and change the evil heart of man so that man will have the desire and find the strength to love and obey God

Article includes v5-10

 the Crucifixion of JesusChrist

the Crucifixion of JesusChrist
The most important reason for the coming of Jesus Christ and His crucifixion was the salvation of mankind from their sins. The prophet Isaiah says: But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities the punishment that brought us peace was on him and by his wounds we are healed

Article includes v5

The Way Of Suffering

The Way Of Suffering (Unfolding Story)

Radio programme includes v7-9 (30min)

The Gift Of Life

The Gift Of Life (Unfolding Story)

Radio programme includes v10-12 (30min)

Part Three - the Strange Death of Christ

Part Three - the Strange Death of Christ (The Word of God for You)
Jesus Christ sacrificed his life for the sake of all the people of the world. That every one who believes in him may have eternal life. So is it not strange that the Holy and Immaculate Christ suffers on the cross because of our sins? (indeed, the death of Christ was strange and unique)

Radio programme refers to v3-7 (30min)