کتاب اشعیای نبی

فصل پنجاه و هشتم

روزۀ حقیقی

۱خداوند می فرماید: «تا می توانید آواز تان را مانند کرنا بلند کنید و تقصیر قوم برگزیدۀ مرا برای شان و به خاندان یعقوب گناهان شان را اعلام نمائید. ۲آن ها هر روز در طلب من هستند و چنان وانمود می کنند که مایلند راه مرا تعقیب نمایند و احکام مرا بجا آورند. آن ها می گویند که از احکام عادلانۀ من سرکشی نمی کنند و از نزدیکی با من لذت می برند.»

۳مردم از خداوند می پرسند: «چرا وقتی که روزه داشتیم، ندیدی و چرا هنگامی که از گرسنگی رنج می بردیم، متوجه نشدی؟» خداوند جواب می دهد: «درست است، لاکن شما وقتی روزه می گیرید، فقط در فکر مفاد خود هستید و به کارگران تان ظلم می کنید. ۴هنگامی که روزه دار هستید، با هم جنگ و دعوا می کنید و یکدیگر را با مشت می زنید. این نوع روزه نزد من قابل قبول نیست. ۵وقتی روزه می گیرید، ریاضت می کشید، سر تان را مثل نَی خم می کنید و بر نمد و خاکستر دراز می کشید. آیا این را روزه می خوانید و فکر می کنید که من آنرا می پذیرم؟

۶روزه ای را که من می پسندم اینست: زنجیرهای ظلم را بگشائید، یوغ بی عدالتی را بشکنید و مظلومان را آزاد کنید. ۷غذای تان را با گرسنگان تقسیم کنید. دروازۀ خانۀ تان را بروی مردم مسکین و بی خانه باز گذارید. به برهنگان لباس بدهید و از خویشاوندان تان خود را پنهان نکنید. ۸آنگاه نور سخاوت تان مثل سپیده دم می تابد و دردهای تان فوری مداوا می شوند. من همیشه با شما می باشم و جلال من شما را از هر جانب محافظت می کند. ۹هر گاهی که دعا کنید، من آنرا اجابت می کنم و وقتی که از من کمک بخواهید، من به یاری تان می شتابم.

اگر یوغ ظلم و ستم، اشاره کردن به انگشت و تهمت ناحق را از میان خود دور کنید، ۱۰اگر به گرسنگان غذا بدهید و احتیاجات نیازمندان را فراهم نمائید، آنگاه نور تان در تاریکی می درخشد و تاریکی اطراف تان مثل آفتاب ظهر روشن می شود. ۱۱من همیشه راهنمای شما می باشم و با نعمت های خود شما را سیر می سازم و نیرومند نگاه می دارم. مثل باغی سیراب می شوید و به چشمه ای مبدل می گردید که آبش هرگز خشک نمی شود. ۱۲خرابه های قدیمی تان آباد می گردند، اساس آن ها دوباره بنا می شود و شما بخاطریکه شهرها و جاده های تان را ترمیم می کنید شهرت زیادی می یابید.

۱۳اگر روز سبت را تجلیل کنید و در آن روز از سودجوئی خودداری نمائید و آنرا مقدس و محترم بدارید، اگر براه خود نروید و به فکر مفاد خود نباشید و در آن روز کار نکنید، ۱۴آنگاه از خوشی که من می دهم، لذت می برید، با سرفرازی زندگی می کنید، از نعمتهائی که به جد تان، یعقوب وعده داده بودم، برخوردار می گردید. این را من که خداوند هستم می گویم.»

Related content

Fasting 2022

Fasting 2022 (With You)
Fasting is not just to get God's attention. God does not regard the fasting and prayers of hypocrites. The kind of fasting that God requires of His believers is to share their food with the hungry and the poor. He wants us to have an open door for the destitute and the needy. God wants us to give clothes to those who need them, and to care for orphans and widows. This is true fasting!

Radio programme about v3-9 (27min)

Will God Accept Your Fasting?

Will God Accept Your Fasting? (Common Questions About the Christian Faith)
In these days of Ramadan, it is good to ask the question: Will God accept your fasting? Another question to ask is, "What kind of fasting does God love and what kind of fasting does He reject?". In the book of Isaiah, we read that God does not accept hypocritical fasting, but loves fasting that includes helping others.

Video about v3-9 (5min)

What Is True Fasting?

What Is True Fasting? (With You)
Many fast and pretend to be humble. They bow their heads and want to appear modest. But according to God’s Word, all this is for show; all this is done so God can see and be impressed! These people honour God not from their hearts but by doing outward deeds. And worst of all, their normal, everyday behavior remains the same. They persist in their sinful habits.

Radio programme mainly about v3-8 (27min)

True Fasting

True Fasting (With You)
In Christianity, the purpose of fasting is not just to eat and drink water, but to deepen our relationship with God the Creator. We want to fast with God, either to hear God's voice on a particular subject or to receive a prayer answer. We also determine the type of fasting. For example, "Some people decide not to eat anything for 4 days and drink only a little water, and some people decide to eat only simple food for a few days or, for example, they do not eat or drink anything from morning to noon." To better understand the issue, we invite you to listen to this program. Thanks!

Radio programme mainly about v3-7 (29min)

Christianity and Fasting

Christianity and Fasting
We, the followers of Christ, are not commanded to fast, and in this respect fasting in Christianity is not performed at a specific time or according to any special religious commandments, so that we say that this month is a month of fasting or this week is a week of fasting, and We must fast In the case of Christian fasting, it is necessary to know that it is not performed for the sake of reward and austerity, or to obtain the heart of God and salvation from sin, because by shedding the blood of Jesus Christ on the cross and death and burial and resurrection from the dead, salvation from Sin and the way for man to enter the presence of God have been prepared. So why do we fast and abstain from eating or drinking?

Article includes v1-14

The Fast

The Fast (Questions of Life)

Radio programme includes v1-15 (12min)

What Does God Ask Us to Do When We Fast?

What Does God Ask Us to Do When We Fast? (With You)

Radio programme includes v1-12 (29min)

Christians Strengthen Their Prayers With Fasting

Christians Strengthen Their Prayers With Fasting (With You)
When we talk about fasting, what's in our minds? Are we fasting for the acceptable side of God? Does God need our fast? To answer these questions correctly, we kindly ask you to listen to this program. Thanks

Radio programme includes v3-12 (28min)

What Is the Real Fast?

What Is the Real Fast? (Seasonal Programmes)
Fasting literally means abstaining and refraining from eating food and other evil and evil deeds. Yes, when we fast, God does not ask us to just shut our mouths and keep ourselves hungry. The day God wants us to repent of our sins. Do not eat people's property, do not shed people's blood. Be honest and loyal to our people and our homeland. Separate the forbidden from the lawful.

Radio programme includes v3-11 (29min)