0:00 / 0:00
Previous chapter

نامۀ یعقوب رسول

فصل اول

۱ از طرف یعقوب خدمتگار خدا و سَروَر ما عیسای مسیح به ایمانداران هر دوازده قوم خدا که در سراسر دنیا پراگنده اند، سلام باد.

ایمان و حکمت را از خدا طلب نمایید

۲ برادران و خواهران عزیز، وقتی که دچار آزمایشهای مختلف می شوید، آن را مایه خوشی بزرگ تان بدانید ۳ زیرا می دانید که وقتی خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، باعث بردباری بیشتر شما می گردد ۴ پس بگذارید که بردباری شما کامل شود، تا شما به یک انسان کامل تبدیل گردید، آنگاه به چیز دیگری ضرورت نخواهید داشت. ۵ اگر در بین شما کسی بدون حکمت باشد، آن را از خدا طلب نماید و خدایی که هر چیز را با سخاوتمندی به همه انسانها می بخشد و ملامت هم نمی کند، آن را به او خواهد داد. ۶ اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد، چون کسی که شک کند مانند موج بحر است که در برابر باد به این طرف و آن طرف رانده می شود. ۷ پس چنین شخص نباید فکر کند که از خداوند چیزی به دست خواهد آورد، ۸ زیرا کسی که در تصمیم های خود شک دارد، در تمام کارهایش ناپایدار است.

در فقر و ثروتمندی باید خوشی کرد

۹ ایماندار مسکین به سربلندی که خدا برایش می دهد، خوشی کند ۱۰ و ایماندار ثروتمند در عاجزی خود، زیرا او مانند گُلِ علف زودگذر است. ۱۱ وقتی که آفتاب سوزان می تابد، آن گیاه خشک می شود، گُلِ آن می ریزد و زیبایی آن از بین می رود، شخص ثروتمند نیز همین طور در میان فعالیتهای خود از بین می رود.

خدا ما را آزمایش و وسوسه نمی کند

۱۲ خوشا به حال کسی که در برابر آزمایش مقاومت می کند، زیرا وقتی که از آزمایش بیرون آید تاج زندگی را دریافت خواهد کرد، تاجی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است. ۱۳ کسی که با وسوسه مواجه می گردد نباید بگوید: «خداوند مرا به وسوسه انداخته است»، زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمی شود و کسی را نیز وسوسه نمی کند. ۱۴ اما سرچشمۀ وسوسۀ هر شخص، خواهشهای نفسانی خودش است. ۱۵ در نتیجه، خواهشهای نفسانی حامله می شود و گناه را به وجود می آورد و وقتی گناه کاملاً رشد کرد، باعث مرگ می شود.

۱۶ پس ای عزیزانم، فریب نخورید! ۱۷ تمام نعمتهای خوب و کامل از بالا می آیند، آنها از جانب خدا که آفرینندۀ نور است به پایین فرستاده می شوند، خدایی که تغییر نمی کند و در او تاریکی نیست. ۱۸ او طبق ارادۀ خود به وسیلۀ کلام راستی، ما را خلق نمود تا ما اولین میوۀ خلقت تازۀ او باشیم.

در شنیدن و انجام دادن کلام خدا برکت است

۱۹ ای برادران عزیز! پس باید هر کدام شما با دقت بشنود و مطابق آن جواب دهد و زود عصبانی نشود. ۲۰ زیرا عصبانیت انسان، هدفهای عادلانۀ خدا را برآورده نمی سازد. ۲۱ پس هر نوع رفتار پلید و شرارت آمیز را از خود دور کنید. به ارادۀ خدا تسلیم شوید و کلامی را که او در دلهای شما نهاده است با فروتنی بپذیرید، زیرا این کلام جانهای شما را نجات می دهد.

۲۲ کلام خدا را عملی نمایید. صرف شنوندۀ کلام نباشید زیرا در آن صورت خود را فریب می دهید. ۲۳ زیرا کسی که به کلام خدا گوش می دهد، ولی آن را عملی نمی کند، مانند کسی است که فقط چهرۀ خود را در آیینه می بیند. ۲۴ او خود را می بیند، ولی همین که از پیش آیینه دور می شود، دفعتاً فراموش می کند که چهره اش چگونه بود. ۲۵ اما کسی که با دقت به شریعت کامل و آزادی بخش موسی نگاه کرده و از آن پیروی کند و شنوندۀ فراموشکار نباشد بلکه مطابق آن رفتار کند، در تمام کارهای خود کامیاب خواهد بود. ۲۶ اگر کسی در میان شما خود را آدم با دیانت می شمارد ولی زبان خود را نگه نمی دارد، قلب خود را فریب می دهد و ایمان او بیهوده است. ۲۷ دیانت پاک و بی عیب در برابر خدای پدر این است که از یتیمان و بیوه زنان که دچار مصیبت می شوند، حمایت کنیم و خود را از فساد این دنیا پاک نگهداریم.

Previous chapter

Related content

Consequences of Facing Difficulties and Crisis Among Young People

Consequences of Facing Difficulties and Crisis Among Young People (Youth)
Human life is not free from problems and hardships. Every human being has their own special problems and challenges. Our human lives are full of incidents and accidents. But in any case, these events and hardships are disturbing and at any moment we may face crises and struggle with difficulties and hardships. Life is harder than it seems; But some people, despite many problems, overcome difficulties and achieve victory and do not get depressed. ​

Radio programme reading v2-4 (32min)

By His Hands We Are Healed

By His Hands We Are Healed (Peace and Joy in Christ)
From his wounds we are healed. The God of the Bible and the God of Christianity also cares about our bodies. All the churches of the world have believed throughout history that God still heals the sick in the name of Jesus, and there are millions of testimonies about this. Today, God is the same God and one of the blessings that the wounds of Christ pierced by His hands give us is divine healing. By believing in the blood of Christ, we can ask for physical and spiritual healing for ourselves and others. We should not doubt that Jesus Christ is God.

Radio programme reading v6-7 (30min)

Dealing With Lust and Sexual Sins

Dealing With Lust and Sexual Sins (Youth)
Lust and adultery are the greatest sins because they dishonour the marriage that God has declared holy, and God hates this act. Lust and adultery lead people to destruction and debauchery. When we give in to our lustful desires, we may hurt ourselves and others and cause our relationships with friends and relatives to be dark. Lust and adultery can also have bad social consequences. Lust causes families to fall apart. It causes enmity between husband and wife, between parents and children. Maybe the families that based on intimacy and love, the pollen of lust and adultery has destroyed the foundation of these families.

Radio programme reading v14-15 (31min)

Shut Up and Don't Complain!

Shut Up and Don't Complain! (Peace and Joy in Christ)
What concerns us is how we stand up to the trials of our lives. To be proud before the Lord Jesus Christ who is coming. Let's not forget that these life tests bring us closer to God. Do not forget that silence is the best tool to fight in difficult times of life. It is good for a person to hope and silently wait for salvation from God. Today, if you are in pain and moaning and want to hear God's voice, trust in Jesus Christ and refer to His word; He is waiting for you.

Radio programme about v2-3 (30min)

A Husband's Responsibility to His Wife

A Husband's Responsibility to His Wife (With You)
When a man gets married, he should love and care for his wife as he loves and cares for himself. Anyone who loves his wife, loves himself. After marriage, the husband and wife become one, so the man ought to love his wife just as he loves his own body. As a man loves his body, he should love, nourish, and cherish his wife in the same way. This is the best guarantee for a happy and successful marriage. God created a woman so that her husband would love her and take care of her, not so that her husband would mistreat her.

Radio programme about v22 (28min)

God's Law

God's Law (With You)
The law was a complete foundation of laws and rules that God gave the Prophet Moses to communicate to the people of Israel. The law included specific and binding details that the people of Israel were expected to keep as their part in the covenant of Mount Sinai. It is important to understand why God gave the law to the people of Israel, as well as the relationship between the law and the Abrahamic covenant. We have said that the covenant that God had established with Abraham was unconditional. This covenant was fully based on God's grace. There was nothing Abraham had to do to be chosen by God and to be a part of the covenant with him.

Radio programme about v22 (27min)

How Can I Become a Follower of Christ? Part II

How Can I Become a Follower of Christ? Part II (With You)
Why we should read the Bible? How important it is for us to study the Word of God? After believing in Jesus Christ the first step to take is studying the Bible to grow and to know God. We need to do this in a systematic way. How much time we spend daily reading the Bible is related to how much we grow in our faith and new life in Christ.

Radio programme about v22 (29min)

True Faith

True Faith (With You)
God allows His children to encounter spiritual trials and experiences in order to train us. We may have become lazy in our spiritual life, or we may have strayed away from Him for a time. God can use difficult spiritual experiences to bring us back to His way. But when these hardships come upon us, we must not lose faith. On the contrary, it is up to us to praise God with thanksgiving and joy in the midst of the tough times of life, because we know that these trials will strengthen our faith and increase our patience.

Radio programme mainly about v2-12 (30min)

Does God Tempt Man?

Does God Tempt Man? (With You)
If we do not stand against temptations and patiently resist them, we will fall into the trap of sin. Temptation is not a sin in itself. But if we submit to the desires and lusts of our hearts during temptation, we will certainly fall into sin. Sin lives in sinful humanity. When we obey the temptation and put it into practice, we will be deprived of the crown of life.

Radio programme mainly about v13-27 (28min)

Underground Sidewalks or Garbage Dumps

Underground Sidewalks or Garbage Dumps (Colour of Life)
Underground sidewalks are usually built to help pedestrians cross streets easily and safely. But in many parts of Kabul, these underground sidewalks, costing millions of Afghanis from the municipal budget, cannot be used because of the disregard of people and officials. Even worse, the underground walkways in districts 11 and 15 of the city of Kabul have become garbage dumps. Disregard for cleanliness as well as lack of familiarity with urban culture are among the factors that have caused pollution and the accumulation of waste all over the city.

Radio programme mainly about v21 (29min)

In a Country Where Widows Abound and Suffer

In a Country Where Widows Abound and Suffer (Colour of Life)
A widow or widower is someone who loses their life partner. Being a widow in Afghanistan means being alone, hated and even guilty. When a woman loses her husband at a young age, she not only faces economic problems, but also a change in the way society, her husband's family and, in some cases, her own paternal family treat her. Superstitious beliefs in the community restrict her even more. The word "widow" usually has a negative derogatory connotation in oral culture. This comes from a male-dominated society where men see themselves as superior to women. It is true, the word "widow" or “widower” means a woman or a man who has lost their spouse, but in our society the connotation for a woman is entirely different than for a man. Actually, no one calls a man whose wife died a widower.

Radio programme mainly about v27 (29min)

Faith and Wisdom

Faith and Wisdom (The Epistle of James: Faith That Works)
In James 1:1-8 we read that we should be happy when we have tests and difficulties during sharing our faith. At the same time, we should ask God to give us wisdom. God’s wisdom is different than worldly knowledge or information. God’s wisdom reveals to us God’s will and his heart to us. As believers, we need God’s wisdom in our daily lives.

TV show includes v1-8 (60min)

God gives Joshua a mission

God gives Joshua a mission (The Word of God for You)
joshua became successor of Moses (1) God Himself; Chose him for leadership (2) He was one of two witnesses who witnessed and lived through the plagues of Egypt - the exodus from Egypt. (3) He was Moses' assistant for forty years. A leader who will take one million people to a new land. Success was impossible without obedience to God

Radio programme includes v5 (30min)

Poverty and Wealth

Poverty and Wealth (The Epistle of James: Faith That Works)
The Poor and the rich both rely on God in their daily lives. If we are poor or rich, we should not compare ourselves to others. God give a warning about being rich and proud. When believers are rich, they should be humble because everything they have is from God. God is the source of our blessings. If we are poor we should not loose heart because God is our provider. Poor and rich should give their lives to the Lord on a daily basis.

TV show includes v9-11 (60min)

Temptation and Trials

Temptation and Trials (The Epistle of James: Faith That Works)
God does not tempt us because God is good. Temptation always comes from our own desires and usually starts in our mind. We need to fight or flee from temptation. James tells us how we should stand firm when we face trials in our lives. Trials in our lives make us stronger and increase our faith. Jesus said that he is always with us and he will help us during our trials.

TV show includes v12-18 (60min)

Hearing and Doing

Hearing and Doing (The Epistle of James: Faith That Works)
James 1:19-27 teaches us some important lessons about living our faith. When we are in the midst of difficulties, we get angry and try to react on emotions but James tells us that we should be slow to anger and have patience to listen. Also in verse 27 James tells us that the true religion is to help orphans and widows and to be away from the world’s corruption. We learn that when we are angry we should sin or harm others or swear at others. We should gave our lives to Jesus all the time because he loves us.

TV show includes v19-27

Reconciliation after quarrel.

Reconciliation after quarrel. (Pathway to Peace)

Radio programme includes v19-27 (30min)