رسالۀ یعقوب رسول

فصل دوم

تعصبات و تبعیضات

۱ای برادران، ایمان شما به عیسی مسیح، خداوند جلال با ظاهر بینی و تبعیض همراه نباشد. ۲اگر شخصی با انگشتر طلا و لباس فاخر به عبادتگاه شما بیاید و فقیری با لباس پاره نیز وارد شود ۳و شما به کسی که لباس فاخر دارد احترام بگذارید و به او بگوئید: «بفرمائید بالا بنشینید» و به آن شخص فقیر بگوئید: «در آنجا بایست یا در اینجا روی زمین پیش پای من بنشین.» ۴آیا با این عمل در بین خود تبعیض قایل نمی شوید و آیا قضاوت شما از روی فکرهای پلید نیست؟

۵ای برادران عزیز گوش دهید، مگر خدا فقیران این دنیا را بر نگزیده است تا در ایمان دولتمند و وارث آن پادشاهی ای باشند، که او به دوستداران خود وعده داده است؟ ۶اما شما به فقرا بی احترامی می کنید. آیا دولتمندان به شما ظلم نمی کنند و شما را به پای میز محاکمه نمی کشند؟ ۷و آیا آن ها به نام نیکویی که خدا بر شما نهاده است، بی حرمتی نمی کنند؟

۸اگر شما حکم شاهانه ای را که در کلام خداست و می فرماید: «همسایه ات را همچون خویشتن دوست بدار.» بجا آورید، کاری نیکو کرده اید. ۹اما اگر بین اشخاص از روی ظاهر آن ها تبعیض قایل شوید، مرتکب گناه شده اید و شریعت، شما را به عنوان خطا کار محکوم می نماید. ۱۰چون اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از احکام آن را بشکند باز هم در مقابل تمام شریعت مقصر است. ۱۱زیرا همان کسی که گفت: «زنا نکن» همچنین گفته است: «قتل نکن» پس اگر تو از زنا پاک باشی ولی مرتکب قتل شوی باز هم شریعت را شکسته ای. ۱۲مانند کسانی سخن گوئید و عمل نمائید که خداوند بر اساس این شریعت آزادی بخش، دربارۀ آن ها قضاوت می کند. ۱۳چون خدا بر کسی که رحم نکرده، رحیم نخواهد بود، ولی همیشه رحمت بر داوری کامیاب خواهد شد.

ایمان و عمل

۱۴ای برادران، چه فایده دارد اگر کسی بگوید: «من ایمان دارم.» ولی عمل او این را ثابت نکند؟ آیا ایمانش می تواند او را نجات بخشد؟ ۱۵پس اگر برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد پیش شما بیاید ۱۶و یکی از شما به ایشان بگوید: «بسلامت بروید و گرم و سیر شوید.» چه چیزی فایده آن ها می شود؟ هیچ، مگر آنکه احتیاجات مادی آن ها را برآورید. ۱۷همین طور ایمانی که با عمل همراه نباشد، مُرده است.

۱۸ممکن است کسی بگوید: «تو ایمان داری و من اعمال نیکو، تو به من ثابت کن چگونه می توانی بدون اعمال نیک ایمان داشته باشی و من ایمان خود را به وسیلۀ اعمال خویش به تو ثابت می کنم.» ۱۹تو ایمان داری که خدا واحد است، بسیار خوب! ـ شیاطین هم ایمان دارند و از ترس می لرزند. ۲۰ای مرد نادان، آیا نمی دانی که ایمان بدون اعمال نیک بی ثمر است؟ ۲۱پدر ما ابراهیم به خاطر اعمال خود در وقتی که پسر خویش اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا کرد، نیک و عادل شمرده شد. ۲۲می بینی که چگونه ایمان او محرک اعمال او بود و اعمال او نیز ایمانش را کامل گردانید. ۲۳کلام خدا که می فرماید: «ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برایش عدالت شمرده شد.» تحقق یافت و او دوست خدا خوانده شد. ۲۴پس می بینید که چگونه انسان نه فقط از راه ایمان بلکه به وسیلۀ اعمال خود عادل شمرده می شود. ۲۵همین طور راحابِ فاحشه نیز با اعمال نیک خود یعنی پناه دادن به قاصدان اسرائیلی و روانه کردن آن ها از راه دیگر، عادل شمرده شد. ۲۶ایمان بی عمل مانند بدن بی روح، مرده است.

Related content

The Place of the Law in Our Lives

The Place of the Law in Our Lives (With You)
Let us remember that, just as the parents or elders of the family teach the children of the family the difference between good and bad, the law also informs us about the moral nature of our actions. Although even without law, we are more or less able to recognize the difference between good and bad, and to know God in a limited way, most of our knowledge about good and evil comes through the teachings of the law. For example, the last commandment of the Ten Commandments of Moses says: “Do not covet.” If this commandment had not been given to us, we would never have known that coveting is a sin. But fulfilling the law does not save a person.

Radio programme about v10-11 (28min)

Faith and Action

Faith and Action (With You)
It is very easy to say, “I have faith”, but faith that is only in words is useless. We must ask ourselves, “Do I have true faith?” We are saved only by true faith. How do we know if our faith is real or not? The way to recognize this is easy. Our actions show us if our faith is true or not. The truth of our faith will be proved by acts of love and obedience. If good works do not accompany our faith, then that faith is empty, and it has no power to save anyone. True faith is like love, which must be demonstrated by loving works.

Radio programme mainly about v14-26 (29min)

James 2:1-13 - Favoritism Forbidden

James 2:1-13 - Favoritism Forbidden (James for Everyone)
Based on world values there is no superiority. Although I am sometimes ashamed of what I have done in my life, I felt very ashamed many years ago at the resurrection of Christ. I thought I had arrived at our church at just in the morning, but I saw people standing in line to enter the church. The seats inside the church were almost full. I was thinking what would happen at this time, I heard a familiar song and greeted me by taking my name. When I returned, he was one of the ministers of the church and he took me inside the church and offered me a very good place on the first train. Although I was sitting in a very comfortable and calm place, I could not feel happy and relaxed.

Book chapter includes v1-13

Favouritism and Prejudice

Favouritism and Prejudice (The Epistle of James: Faith That Works)
When we are in trouble or difficulties we try to compare ourselves with others. In other words we follow worldly behaviour for example rich people are more respected in the world and poor people are not. We should not and cannot play favoritism among people or believers. God is the source of all blessings in our lives. We should follow Jesus’ teaching that love your neighbour as yourself. If our neighbour is poor or rich we should love them the same way.

TV show includes v1-13 (60min)

Fraudulent Faith (part 2)

Fraudulent Faith (part 2) (Who is a Christian?)

Radio programme includes v1-27 (30min)

James 2:14:26 - Faith and Deeds

James 2:14:26 - Faith and Deeds (James for Everyone)
Inactive faith is like a dead soulless body Is not this verse written in reverse? Is not an unbelieving body like a soulless body? When we read this verse, we often think that this verse was written in reverse. We usually attribute faith to the soul and action to the body. Mostly faith is in the spiritual environment and action is in the physical environment, isn't this talk true? Yes, in a way this word is true. But at the same time, we must realize that when we are confused about something in God's Word, that confusion helps us to discover the truth in that matter

Book chapter includes v14-26

Faith and Works

Faith and Works (The Epistle of James: Faith That Works)
James 2:14-26 teaches us that we cannot separate faith from works. In Christian live, faith comes first and works are a reflection of our faith. We are saved by faith in the Lord Jesus not by works. In many other religions, works come first and then faith but in Christianity faith comes first and works later. We should know that faith without works is dead. We overcome the challenges in life by faith that asks us for patience and wisdom. Works without faith in the Lord Jesus do not have any benefits. Followers of Jesus are not slaves to do the work like robots but we are called the children of God. We pray, we help others because we believe in Jesus and we call God our heavenly father.

TV show includes v14-26 (60min)

A house with mulberry tree. Part Two

A house with mulberry tree. Part Two (Potpourri)

Radio programme includes v14-20 (29min)

Jesus Healed a Demon-Possessed Man

Jesus Healed a Demon-Possessed Man (The Word of God for You)
In this passage, the evil spirit says to Jesus Christ, "What have I to do with you?" I mean, what do you want from me? And he besought him that he would not suffer them, that he should not suffer them to suffer. The demons also know and confess that Jesus is the Son of God

Radio programme includes v18-19 (30min)

Prejudice and Discrimination

Prejudice and Discrimination (With You)
In our relationships with people, we shouldn’t judge them by outward appearance. That is, we should not allow the external things and social status and wealth to affect how we relate to others. We should not classify others as poor or rich or powerful in our minds. The light of the glory of Christ removes and invalidates every distinction of class, status and position. So let us not judge others according to their social status. Rather, we should train our eyes to see the light of Christ and try to see the manifestation of His glory in the faces of others.

Radio programme refers to v1-14 (26min)