۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ یعقوب رسول

فصل دوم

تبعیض کردن گناه است

۱ ای عزیزان! به عنوان کسانی که به سَروَر پُر جلال ما عیسای مسیح ایمان دارید، هیچ تبعیضی در برابر مردم نداشته باشید. ۲ چنان که اگر شخصی با انگشتر طلا و لباس گرانبها به جمع شما بیاید و فقیری با لباس کهنه وارد شود ۳ و شما به کسی که لباس گرانبها دارد احترام بگذارید و به او بگویید: «بفرمایید، بالا بنشینید» و به شخص فقیر بگویید: «تو همین جا ایستاد باش یا در اینجا پیش پای من بنشین.» ۴ آیا با این کار تان در بین خود تبعیض قائل نمی شوید و آیا قضاوت شما از روی افکار پلید نیست؟

۵ ای عزیزان، گوش دهید! مگر خدا فقیران این دنیا را انتخاب نکرده است تا در ایمان خود دولتمند و وارث آن پادشاهی باشند که خدا به دوستداران خود وعده داده است؟ ۶ اما شما به فقیران بی احترامی می کنید. آیا ثروتمندان به شما ظلم نمی کنند و شما را به محکمه نمی کشند؟ ۷ آیا آنها به آن نام نیکو که خدا بر شما نهاده است، بی حرمتی نمی کنند؟

۸ اگر شما واقعاً شریعت شاهانۀ خداوند را که در کلامش گفته است: «همسایه ات را مانند خود دوست بدار» بجا آورید، کاری نیکویی انجام می دهید. ۹ ولی اگر مردم را به خاطر ظاهر شان احترام می کنید، مرتکب گناه می شوید و شریعت موسی شما را به عنوان گناهکار محکوم می کند. ۱۰ اگر کسی تمام شریعت را بجا آورد، ولی یکی از احکام آن را بشکند، او در برابر تمام شریعت مقصر است. ۱۱ زیرا همان کسی که گفت: «زنا نکن» همچنان گفته است: «قتل نکن.» پس اگر تو زنا نکنی ولی مرتکب قتل شوی، باز هم شریعت را شکسته ای. ۱۲ پس مانند کسانی سخن گویید و عمل نمایید که بر اساس شریعت آزادی بخش مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. ۱۳ زیرا خدا بر آن کسی که به دیگران رحم نکرده است، رحیم نخواهد بود. رحمت همیشه بر داوری پیروز می گردد.

ایمان بدون عمل بی فایده است

۱۴ ای عزیزان! چه فایده دارد اگر کسی بگوید: «من ایمان دارم» ولی کاری به خاطر آن نمی کند؟ آیا تنها داشتن این گونه ایمان می تواند او را نجات دهد؟ ۱۵ برادر یا خواهری را تصور کنید که به لباس و غذای روزانۀ خود محتاج باشد، ۱۶ ولی اگر یکی از شما به او بگوید: «به سلامتی برو، گرم و سیر باش» و چیزی را که احتیاج دارد به او ندهد، فایدۀ گفتن این حرف چیست؟ ۱۷ همین طور ایمانی که با عمل همراه نباشد، مُرده است.

۱۸ ممکن است کسی بگوید: «تو ایمان داری و من اعمال نیک انجام می دهم.» حال تو برایم ایمانت را بدون اعمال نیک نشان بده و من ایمان خود را به وسیلۀ اعمال نیک خود به تو نشان می دهم. ۱۹ تو ایمان داری که خدا یکتا است، بسیار خوب. حتی ارواح شیطانی هم به این ایمان دارند و از ترس می لرزند. ۲۰ اما ای نادان! آیا نمی دانی که ایمان بدون اعمال نیک بی فایده است؟ ۲۱ آیا پدر ما ابراهیم به خاطر عمل نیک اش که پسر خود اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا کرد، عادل شمرده نشد؟ ۲۲ پس می بینی که ایمان و عمل با هم یکجا کار کردند، ایمان او با عملش تکمیل گردید. ۲۳ کلام خدا تحقق یافت که می گوید: «ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا این را برای او عدالت شمرد» و ابراهیم، دوست خدا خوانده شد. ۲۴ پس می بینید که یک انسان با عملش عادل شمرده شده است، نه فقط با ایمانش. ۲۵ همین طور آیا راحابِ فاحشه نیز با اعمال نیک خود عادل شمرده نشد، وقتی که به قاصدان اسرائیلی پناه داد و آنها را از راه دیگر روان کرد؟ ۲۶ همان طور که بدن بدون روح مُرده است، ایمان نیز بدون عمل مُرده است.

مطالب مرتبط

جایگاه‌ی شریعت در زنده‌گی ما

جایگاه‌ی شریعت در زنده‌گی ما (باشما)
باید خاطر نشان کرد، همانطوری که پدر و مادر یا بزرگ خانواده فرق میان خوب و بد را به فرزندان خانواده تعلیم و آموزش می‌‌‌دهد، شریعت نیز ما را از خوب و بد اعمال ما آگاه می‌‌سازد. هر چند بدون شریعت نیز بشر کم و بیش قادر به تشخیص فرق بین نیکی و بدی و شناخت محدود خدا می‌‌‌باشد، ولی قسمت زیادتر دانش ما پیرامون خیر و شر از طریق تعالیم شریعت بدست می‌‌‌آید. طوری مثال، آخرین فرمان از ده فرمان موسی می‌‌‌گوید: «طمع نکن» را مدنظر بگیریم، اگر این فرمان بما داده نشده بود، هرگز نمی‌دانستیم که طمع کردن، گناه است. ولی انجام دادن شریعت باعث نجات انسان نمیگردد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۰-۱۱ (۲۸ دقیقه)

ایمان و عمل

ایمان و عمل (باشما)
گفتن اینکه من ایمان دارم، بسیار آسان و ساده است، ولی ایمانی که فقط به زبان باشد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. باید از خود بپرسیم: آیا ایمان من حقیقی است؟ ما به وسیلۀ ایمان راستین نجات یافته‌ایم. چگونه می‌‌‌توان فهمید که ایمان ما حقیقی است یا نه؟ روش تشخیص این امر آسان است، با توجه به اعمال خود متوجه خواهیم شد که آیا ایمان ما راستین است یا خیر. حقیقت ایمان ما به وسیلۀ اعمال محبت و اطاعت، ثابت خواهد شد. اگر اعمال نیکو ایمان ما را همراهی نکنند، آنگاه آن ایمان پوچ و میان تهی خواهد بود، و قدرت نجات دادن هیچ کس را ندارد. ایمان واقعی مانند محبت است که باید به وسیلۀ اعمال محبت آمیز به نمایش گذارده شود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۴-۲۶ (۲۹ دقیقه)

تعصب و تبعیض

تعصب و تبعیض (رساله یعقوب: ایمان با عمل)
یعقوب فصل ۲ آیه‌های ۱-۱۳ به ما درس می‌دهد که وقتی ما در مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می‌کنیم به صورت طبیعی خود را با دیگران مقایسه می‌کنیم. به معنای دیگر مانند این دنیا فکر می‌کنیم، به طور مثال ثروتمندان در این دنیا بیشتر احترام می‌شوند و فقیران احترام نمیشوند. ما نمیتوانیم و نباید تعصب و تبعیض را در برخورد با مردم و ایمانداران نشان بدهیم. خداوند سرچشمه همه برکات در زندگی ماست. ما باید از عیسای مسیح پیروی و از اوامرش اطاعت کنیم که می‌گوید همسایه ات را مانند خود دوست بدار. اگر همسایه ما پولدار یا فقیر باشد فرق نمیکند ما باید او را دوست داشته باشیم.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱-۱۳ (۶۰ دقیقه)

ایمان قسمت دوم، ایمان مرده

ایمان قسمت دوم، ایمان مرده (مسیحی کی است؟)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۷ (۳۰ دقیقه)

ایمان و عمل

ایمان و عمل (رساله یعقوب: ایمان با عمل)
یعقوب فصل ۲ آیه‌های ۱۴-۲۶ به ما درس می‌دهد که ما نمیتوانیم ایمان و عمل را از هم جدا کنیم. در زندگی مسیحی ایمان اول است و اعمال یا کارهای ما انعکاس از ایمان ماست. ما بر اساس ایمان به عیسای مسیح نجات یافته ایم نه بر اساس اعمال ما. در بسیاری مذاهب دیگر اعمال جای اول را دارد و فکر می‌کنند که براساس اعمال شان امکان دارند نجات پیدا کنند. ما باید بدانیم که ایمان بدون عمل مانند ایمان مرده است. ما بر اساس ایمان خود بر مشکلات زندگی غلبه می‌کنیم یعنی با حوصله و حکمت در مشکلات برخورد می‌کنیم. عمل بدون ایمان به عیسای مسیح جایی را نمیگیرد. پیروان عیسای مسیح برده نیستند که مانند روباتها کار کنند بلکه ما فرزندان خدا خوانده شده ایم. ما دعا می‌کنیم، ما به دیگران کمک می‌کنیم به خاطری که از طریق عیسای مسیح ما خدا را پدر آسمانی خود می‌دانیم.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱۴-۲۶ (۶۰ دقیقه)

خانه یی با یک درخت توت، داستان کوتاه. قسمت دوم

خانه یی با یک درخت توت، داستان کوتاه. قسمت دوم (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴-۲۰ (۲۹ دقیقه)

عیسی مردی دیو زده را شفا بخشید

عیسی مردی دیو زده را شفا بخشید (کلام خدا برای شما )
در این بخش روح پلید به عیسی مسیح می‌‌‌‌گوید مرا با تو چه کار است؟ یعنی از من چه می‌‌‌‌‌خواهی؟ و از عیسی استدعا می‌‌‌‌کند که آنها را عذاب ندهد، یعنی آنها را از مرد بیرون نکند تا او را عذاب دهند. شیاطین نیز می‌‌دانند و اقرار می‌‌کنند که عیسی پسر خداست

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸-۱۹ (۳۰ دقیقه)

تعصب و تبعیض شایستۀ یک مسیحی نیست

تعصب و تبعیض شایستۀ یک مسیحی نیست (باشما)
ما نباید در مناسبات و رفتار خود با افراد و اشخاص، ظاهر بین باشیم. یعنی اینکه اجازه ندهیم که مسائل ظاهری و مقام و موقعیت اجتماعی افراد و ثروت آنها، در چگونگی روابط ما با دیگران تأثیر گذارد. ما نباید در ذهن خود دیگران را به فقیر و پولدار و قدرتمند طبقه بندی کنیم. نور جلال مسیح هر گونه طبقه و موقف و مقام را از میان می‌‌‌برد و باطل می‌‌‌سازد. پس باشد که دیگران را بر حسب مقام و رتبۀ اجتماعی آنها مورد قضاوت قرار ندهیم. بلکه چشمان خود را به دیدن نور مسیح عادت دهیم و سعی کنیم تجلی جلال مسیح را از چهرۀ دیگران مشاهده نماییم.

برنامه رادیویی به آیه ۱-۱۴ (۲۶ دقیقه)