۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ یعقوب رسول

فصل سوم

زبان انسان مانند آتش است

۱ ای عزیزان! نباید همۀ تان در کلیسا معلم باشید، زیرا می دانید که روز داوری برای ما معلمان سخت تر خواهد بود. ۲ ما همه اشتباه می کنیم اما اگر کسی در سخن گفتن اشتباه نمی کند، انسان کامل است که می تواند بر تمام بدن خود تسلط داشته باشد. ۳ ما به دهن اسپ، لگام و تسمه می بندیم تا از ما اطاعت کند و با این وسیلۀ کوچک تمام بدن اسپ را به هر طرف که بخواهیم می گردانیم. ۴ همچنان به کشتیهای بسیار بزرگ ببینید که در بادهای شدید با استفاده از یک آلۀ بسیار کوچک که در زیر کشتی قرار دارد، هدایت می شوند و به هر جا که کشتیران بخواهد، آن را می برد. ۵ زبان هم همین طور است، اگر چه عضو بسیار کوچک است اما ادعاهای بزرگ دارد. جنگلهای بزرگ را تصور کنید که با یک جَرَقه می توانند آتش بگیرند. ۶ زبان هم مانند آتش است! دنیایی پُر از شرارت در وجود ما که تمام وجود ما را آلوده می سازد. زبان تمام امور زندگی ما را به آتش می کشاند و این آتش از دوزخ است. ۷ در طبیعت تمام حیوانات وحشی، پرنده گان، خزنده گان و ماهیها به وسیلۀ انسان رام می شوند ۸ ولی انسان هرگز نتوانسته است که زبان خود را رام سازد و زیر فرمان خود نگهدارد. زبان، شریر و رام نشدنی و پُر از زهر کُشنده است. ۹ با زبان خود خداوند یعنی پدر آسمانی را ستایش می کنیم و با همان زبان، انسانی را که به صورت خدا آفریده شده است، دشنام می دهیم. ۱۰ از یک دهان هم ستایش شنیده می شود و هم دشنام! دوستان عزیز! این کار درست نیست. ۱۱ آیا امکان دارد که از یک چشمه هم آب شیرین و هم آب شور جاری شود؟ ۱۲ ای عزیزان! آیا درخت انجیر می تواند زیتون و یا تاک انگور انجیر حاصل بدهد؟ همین طور یک چشمۀ آب شور هم نمی تواند از خود آب شیرین جاری سازد.

حکمت آسمانی و حکمت دنیوی

۱۳ آیا در میان شما شخص دانا و با حکمت وجود دارد؟ اگر است، او باید گفتار و کردار نیک خود را با فروتنی و حکمت نشان دهد. ۱۴ اما اگر شما بی اندازه حسادت دارید و خود خواه هستید، به آن افتخار نکنید و بر خلاف حقیقت دروغ نگویید. ۱۵ چنین حکمت از عالم بالا نیست بلکه حکمت دنیوی، نفسانی و شیطانی است. ۱۶ زیرا در جایی که حسادت و خودخواهی وجود دارد، در همانجا بی نظمی و هر نوع شرارت دیگر نیز موجود است. ۱۷ اما حکمتی که از عالم بالاست، اول پاک، بعد مسالمت آمیز، با گذشت، نصیحت پذیر، پُر از رحمت، دارای ثمرات نیکو و بی طرف و بی ریا است. ۱۸ پس میوۀ عدالت از دانه یی سر می زند که به دست صلح جویان در صلح و سلامتی کاشته می شود.

مطالب مرتبط

از چه کسی باید ترسید

از چه کسی باید ترسید (آرامش و شادی در مسیح)
ایمانداران مسیحی از شریر و انسان هراس ندارند؛ بجز خداوند. چون تنها انسان و روح شریر نابود کننده جسم است. اما تنها مالک جسم و جان خداست که کی را به جهنم می‌ندازد و کی را حیات جاویدان می‌بخشد. پس ما مراقب زندگی روزانه خود باشیم از جمله کنترول زبان؛ نشستن؛ برخاستن نشود که به جهنم افگنده شویم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

زبان

زبان (باشما)
زبان کسانیکه در کنترول نیست مثل آتش زیر خاکستر است که قدرت ویرانگر دارد. زبانی که در کنترول نیست همچو آتش خفته است که آهسته آهسته ماحول خود را به آتش می‌‌کشد و ویران می‌‌کند و همه چیز را به خاکستر مبدل می‌‌کند. زبان قدرت بسیار عظیم دارد. یک کلمۀ کوچک می‌‌‌‌تواند باعث بنای فامیل و دوستان ما شود. اما اگر زبان ما در کنترول نباشد، باعث از هم پاشیده‌گی فامیل و دوستان ما می‌‌‌شود. زبانی که در کنترول نباشد، شیطان به آسانی از آن استفاده می‌‌‌کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۱ (۲۸ دقیقه)

خطر‌های زبان

خطر‌های زبان (باشما)
اگر ما بالای زبان خود حاکم باشیم، می‌‌‌‌توانیم در اجتماعی که در آن زنده‌گی می‌‌‌‌کنیم، زنده‌گی خوبی داشته باشیم. اگر بالای زبان خود کنترول نداشته باشیم، باعث دشمنی و کدورت می‌‌‌‌شود. طوریکه گفته اند زخم همه چیز جور می‌‌‌‌شود اما زخم زبان جور نمیشود. اگر بالای زبان خود حاکمیت داشته باشیم باعث رنجشی کسی نمیشویم و کسی از ما آزرده نمیشود. اما اگر بالای زبان خود کنترول نداشته باشیم، هر روز به دشمنان ما افزوده می‌شود. زیرا زبان قدرت ویرانگر دارد. بدترین خصلت برای یک انسان حاضر جوابی است. زیرا بدون فکر و تعمق سخن می‌‌‌گوید.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۸ (۲۸ دقیقه)

سرمعلم دست شاگرد را شکست

سرمعلم دست شاگرد را شکست (رنگ زندگی )
مکتب و مدرسه جای فرا گیری سواد و دانش است. تازه ترین مورد خشونت با شاگردان مکاتب قضیه محمد در لیسه غلام حیدر خان کابل است. محمد شاگرد مکتب، توسط سر معلم این مکتب لت‌ و‌ کوب شده و حتی دست‌اش شکسته‌ است. این موضوع وزارت معارف را نیز نگران ساخته است و می‌‌‌‌گوید که نظارت بر مکاتب افزایش یافته‌ است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱ (۲۸ دقیقه)

اهمیت و تاثیر زبان

اهمیت و تاثیر زبان (رساله یعقوب: ایمان با عمل)
یعقوب فصل ۳ آیه‌های ۱-۱۲ به ما درس می‌دهد که زبان بسیار مهم است. اگر ما بتوانیم زبان خود را رام کنیم یا تحت کنترول خود در آریم در حقیقت تمام وجود خود را می‌توانیم کنترول کنیم. این آیتها برای ما مثال می‌دهد که زبان ما هم می‌تواند باعث برکت شود و هم می‌تواند به دیگران ضرر برساند. ما مسیحیان نمیتوانیم با گفتار خود به دیگران ضرر برسانیم یا دیگران را دشنام دهیم و یا تحقیر کنیم. ما ضرورت داریم حوصله را تمرین و زبان خود برای خوبی و برکت دیگران استفاده کنیم. در عیسای مسیح ما خلقت نو هستیم، به این معناست قلب و زبان هم تغییر کرده است.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱-۱۲ (۶۰ دقیقه)

رول عواطف منفی در روابط بین افراد

رول عواطف منفی در روابط بین افراد (به سوی صلح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۰ (۳۰ دقیقه)

زبان

زبان (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۲ (۳۰ دقیقه)

در مورد معلم

در مورد معلم (سلام هموطن)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۲۹ دقیقه)

در مورد زبان

در مورد زبان (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۲۹ دقیقه)

قتل و مصالحه

قتل و مصالحه (شریعت مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۲ (۳۰ دقیقه)

حکمت آسمانی

حکمت آسمانی (رساله یعقوب: ایمان با عمل)
یعقوب فصل ۳ آیه‌های ۱۳-۱۸ به درس می‌دهد: در میان ما کسی که عاقل و فهیم است باید با زندگی و اعمال نیک خود که با تواضع حکمت همراه باشد آن را نشان دهد.اولتر از همه وقتی ما به عیسای مسیح منحیث نجات دهنده و خداوند خود ایمان می‌آوریم، ما از حکمت آسمانی با فروتنی برخوردار می‌شویم، به این معنا که ما حکمت آسمانی را در نتیجه اعمال یا توان خود به دست نیاوردیم بلکه این فیض خداست که از طریق ایمان به عیسای مسیح ما حکمت آسمانی را دریافت کردیم.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱۳-۱۸

در مورد انتخابات 2014

در مورد انتخابات 2014 (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۳-۱۸ (۲۹ دقیقه)