رسالۀ یعقوب رسول

فصل سوم

زبان

۱ای برادران من، درست نیست که بسیاری از شما در کلیسا معلم باشید، چون می دانید که روز داوری برای ما معلمین سخت تر خواهد بود. ۲همۀ ما در چیزهای زیاد مرتکب خطایایی می شویم و کسی که در سخن گفتن خطا نکند، مرد کاملی است و می تواند تمام وجود خود را اداره کند. ۳ما به دهان اسپان دهنه می زنیم تا مُطیع ما شوند و به این وسیله تمام بدن آن ها را به هر طرف که بخواهیم می  گردانیم. ۴همچنین می توان کشتی های بسیار بزرگ را که از بادهای سخت رانده می شوند، با استفاده از سُکان بسیار کوچکی مهار کرد و به هر جا که ناخدا بخواهد، هدایت نمود. ۵زبان هم همین طور است: گرچه عضو کوچکی است، اما ادعا های بزرگ دارد. چه جنگلهای بزرگ که با جَرَقه ای، آتش می گیرند. ۶زبان هم آتش است! در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیایی از شرارت است که همه وجود ما را آلوده می سازد و دوران زندگی را به جهنم سوزانی مبدل می کند. ۷انسان توانسته است و باز هم می تواند تمام حیوانات وحشی و پرندگان و خزندگان و ماهیان را رام کند. ۸ولی هیچکس هرگز نتوانسته است زبان را تحت فرمان خود نگه دارد. زبان، شریر و رام نشدنی و پُر از زهر کشنده است. ۹ما با آن، هم خداوند و پدر را حمد و سپاس می گوئیم و هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده است، دشنام می دهیم. ۱۰از یک دهان هم شکر و سپاس شنیده می شود و هم دشنام! ای برادران، این کار درست نیست. ۱۱آیا یک چشمه می تواند از یک شکاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ ۱۲ای برادران، آیا درخت انجیر می تواند زیتون و یا درخت انگور، انجیر به بار آورد، همین طور چشمۀ آب شور هم نمی تواند از خود آب شیرین جاری سازد.

حکمت آسمانی

۱۳در میان شما چه کسی عاقل و فهیم است؟ او باید با زندگی و اعمال نیک خود که با تواضع حکمت همراه باشد، آن را نشان دهد. ۱۴اما اگر شما حسود و تندخو و خودخواه هستید، از آن فخر نکنید و بر خلاف حقیقت دروغ نگوئید. ۱۵این حکمت از عالم بالا نیست. این حکمتی است دنیوی، نفسانی و شیطانی. ۱۶چون هر جا حسد و خودخواهی هست، در آنجا بی نظمی و هر نوع شرارت است. ۱۷اما حکمتی که از عالم بالا است اول پاک، بعد صلح جو، با گذشت، مهربان، پُر از شفقت و ثمرات نیکو، بی غرض و بی ریاست. ۱۸نیکی و عدالت میوۀ بذرهایی است که به دست صالحان در صلح و صفا کاشته می شود.

Related content

Who Should Be Afraid Of?

Who Should Be Afraid Of? (Peace and Joy in Christ)
Christian believers are not afraid of evil and humans; Except God. Because only humans and evil spirits destroy the body. But God alone is the owner of the body and soul, who will be sent to hell and who will be given eternal life. So we should take care of our daily life, including language control; Sit; Do not get up so that we will be thrown into hell.

Radio programme reading v6 (30min)

The Tongue

The Tongue (With You)
An uncontrolled tongue is like a fire under ashes, which has destructive power—like a dormant fire that slowly burns and destroys its surroundings and turns everything into ashes. The tongue has enormous power. A small word can build our family and friends. But if our tongue is not under control, it will tear apart our family and friends. A tongue that is not under control is easily used by Satan.

Radio programme about v1-11 (28min)

The Dangers of the Tongue

The Dangers of the Tongue (With You)
If we can control our tongues, we can live harmoniously in our society. If we do not have mastery over our tongue, it creates enmity and hurt feelings. As they say, any kind of wound can heal, except one caused by the tongue. If we rule our tongues, we will not offend anyone or hurt their feelings. But if we do not have control over our tongues, our enemies will increase every day. This is because the tongue has great destructive power. The worst trait for a person is a sharp and uncontrolled tongue because they speak without thinking or caring.

Radio programme mainly about v1-18 (28min)

Principal Breaks Student's Arm

Principal Breaks Student's Arm (Colour of Life)
School is a place to acquire literacy and knowledge. The latest case of violence against students occurred with Mohammad at Ghulam Haidar Khan High School in Kabul. Mohammad, a student of the school, was beaten by the principal so badly that his arm was broken. The Ministry of Education is concerned about this incident, and says it has increased oversight of schools.

Radio programme mainly about v1 (28min)

James 3:1-12 - Taming the Tongue

James 3:1-12 - Taming the Tongue (James for Everyone)
We often encounter these examples in our relationships with others. Sometimes the person we trust and he trusts us, two wise words opens a whole new world for us. Therefore, teachers have played a very important role in determining the course of our lives. "Because of this, teachers will face tougher judgments, and there is no doubt about that," says Yaqub. An incorrect sentence from the teacher to the student may lead him in a completely wrong direction. It is even possible for a few incorrect words from a teacher to lead students in the whole class in the wrong way. In this way, it is possible that the whole life of a number of people will be in the wrong direction. Of course, there are many different wrong methods. Sometimes when a person goes in the wrong direction, they can soon recognize the mistake and reverse it. But sometimes when a person goes in the wrong direction, the damage is done before it returns, and returning that way is of no use to him.

Book chapter includes v1-12

The Impact of Tongue

The Impact of Tongue (The Epistle of James: Faith That Works)
James 3:1-12 teaches us of the importance of tongue. If we can manage our tongue, we can manage and get under control all of our body. These verses give us great examples of how our tongue can bring blessings or curses to us and to others. As Christians we should not use our tongue to hurt others or to say bad things about others. We need to practice to be patient and to use our tongue for good and to bless others. In Christ, we are a new creation, which means our hearts have been changed and our behaviour and tongue have been changed too.

TV show includes v1-12 (60min)

The role of negative emotions in relationship

The role of negative emotions in relationship (Pathway to Peace)

Radio programme includes v1-10 (30min)

Tongue

Tongue (With You)

Radio programme includes v1-12 (30min)

About Teacher

About Teacher (Fellow Countryman)

Radio programme includes v1 (29min)

About tongue

About tongue (With You)

Radio programme includes v1-8 (29min)

Murder and Peace

Murder and Peace (The Law of Jesus)

Radio programme includes v1-12 (30min)

James 3:13-18 - Heavenly Wisdom

James 3:13-18 - Heavenly Wisdom (James for Everyone)
Many painful things can start with a misdiagnosis. A few days before the death of a friend, I found out that I was very surprised. I had seen him some time ago, and although he was over 65 years old, he looked quite healthy. When I learned from his family about the cause of his death, I learned that he had been the victim of a misdiagnosis by a treating doctor. Two or three months ago, he had a sore throat. After seeing a doctor, he was diagnosed with a superficial illness and was prescribed regular medication. After about two months. When he saw another doctor, they discovered that he had developed dangerous tumors in his throat two or three months ago. If it was diagnosed at first, the possibility of operation and its continuation was very high

Book chapter includes v13-18

Heavenly Wisdom

Heavenly Wisdom (The Epistle of James: Faith That Works)
James 3:13-18 tells us that if we are wise and understand God’s ways, we should prove it by living an honourable life and by doing good works with the humility that comes from wisdom. First, we receive heavenly wisdom by believing in Jesus as our Lord, then we show God’s wisdom with humility. This means we get heavenly wisdom not by our works or abilities but because of God’s grace through faith in the Lord Jesus.

TV show includes v13-18

About elections 2014

About elections 2014 (With You)

Radio programme includes v13-18 (29min)