رسالۀ یعقوب رسول

فصل چهارم

علاقه به مادیات

۱علت نزاع ها و دعواهائی که در میان شما وجود دارد چیست؟ آیا علت آن ها خواهش های نفسانی شما نیست، خواهش هائی که در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند؟ ۲شما به چیزهائی که ندارید، چشم می دوزید و برای آن حاضرید دیگران را بکشید. حسد می ورزید، ولی نمی توانید آنچه را که می خواهید به دست آورید، پس با یکدیگر به جنگ و نزاع می پردازید. شما آنچه را که می خواهید ندارید چون آن را از خدا نخواسته اید. ۳اگر از خدا هم بخواهید، دیگر حاجت شما برآورده نمی شود، چون با نیت بد و به منظور ارضای هوسهای خود آن را می طلبید. ۴ای مردمان خطاکار و بی وفا، آیا نمی دانید که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خداست؟ هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد، خود را دشمن خدا می گرداند. ۵آیا گمان می کنید کلام خدا بی معنی است، وقتی می فرماید: «خدا به آن روحی که خود در دل انسان قرار داده، به شدت علاقه دارد و نمی تواند تمایل انسان را به چیزی جز خود تحمل نماید؟» ۶اما فیضی که خدا می بخشد از این هم بیشتر است، چون کلام او می فرماید: «خدا با متکبران مخالفت می کند، اما به فروتنان فیض می بخشد.»

۷پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمائید تا از شما بگریزد. ۸خود را به خدا نزدیک سازید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران، دستهای خود را بشوئید. ای ریاکاران، دلهای خود را پاک سازید، ۹ماتم بگیرید و گریه و ناله کنید. خندۀ شما به گریه و خوشی شما به غم مبدل شود. ۱۰در پیشگاه خدا خود را فروتن سازید و او شما را سرافراز خواهد ساخت.

داوری نسبت به برادر

۱۱ای برادران، از یکدیگر بد نگوئید. کسی که به برادر خود بد بگوید و یا نسبت به او داوری کند، در واقع از شریعت بد گفته و آن را محکوم ساخته است. اگر نسبت به شریعت داوری کنی تو داور شریعت شده ای و نه بجا آورندۀ آن. ۱۲دهندۀ شریعت و داور یکی است، یعنی همان کسی که قادر است انسان را نجات بخشد یا نابود سازد. پس تو کیستی که دربارۀ همسایه خود داوری می کنی؟

لاف زدن

۱۳ای کسانی که می گوئید: «امروز یا فردا به فلان شهر می رویم و در آنجا تجارت می کنیم و سود فراوان می بریم.» ۱۴ولی نمی دانید فردا چه خواهد شد. زندگی شما مثل بخاری است که لحظه ای دیده می شود و بعد از بین می رود. ۱۵در عوض آن، شما باید بگوئید: «اگر خدا بخواهد ما زنده می مانیم تا چنین و چنان کنیم.» ۱۶شما از خودستایی لذت می برید و این صحیح نیست. ۱۷بنابراین کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند، گناه کرده است.

Related content

The Supremacy of Faith Over the Law

The Supremacy of Faith Over the Law (With You)
"What a miserable person I am!" This is the cry of a man who is aware of his sin and wants to be saved from this sin. The Apostle Paul asks: “Who will deliver me from this body?” And in this case, Paul himself answers: “I thank God.” Why? “Because through our Lord Jesus Christ I will be delivered from the body of this death.” The One who saves us is Jesus Christ. He will save not only Paul but everyone who calls on His name in faith. It is Jesus Christ who will give us the power to triumph over the law of sin in the flesh. It is Christ who will save us from the penalty for our sins, which is death.

Radio programme about v6 (29min)

Are You Blessed? Part II

Are You Blessed? Part II (With You)
People crave pleasure, happiness and the fulfillment of many desires, but they are not satisfied. If a person is looking for happiness, he will not find it. But if he seeks justice first, he will find both justice and happiness. We must keep ourselves hungering and thirsting for justice. As long as we continue to be hungry, God will continue to feed us. When we have justice and righteousness, then we can stand against sin and do what is right.

Radio programme about v7-10 (28min)

It's Not My Fault, I Didn't Do It!

It's Not My Fault, I Didn't Do It! (Peace and Joy in Christ)
God wants complete loyalty from us. Living for Jesus must encompass all aspects of our lives, such as our thoughts, desires, wills, emotions, bodies, choices, and our future. Whether we accept it or not, we need forgiveness from God and others in order to establish a healthy relationship with God in our lives.

Radio programme about v17 (30min)

Interest in Worldly Things

Interest in Worldly Things (With You)
Impure pleasure leads people to sin. But in his epistle, James, the brother of Jesus Christ and the leader of the Jerusalem church, is not just talking about bad inclinations. Rather, he is speaking about those seemingly pure and good desires that spring from selfishness. For example, studying, working day and night, and seeking success and diligently pursuing a career are all good—but it is possible that someone wants these things for purely selfish motives. Why do these inclinations and desires cause controversy and strife? It is because they come from selfishness. We seek them for our own gain. Our motivation for work, study, and effort is to benefit ourselves. We are not in building the kingdom of God or helping others or glorifying God. Our seemingly pure desires are only for our personal profit. This is selfishness, and any selfishness is sin.

Radio programme mainly about v1-6 (28min)

Obey God

Obey God (With You)
We must distance ourselves from the world and its pleasures, and be busy obeying God. If we resist the devil, he will run away from us. Satan always tries to turn us away from God through fleeting pleasures. This is why we need to resist him and his temptations. We must stand against Satan with the power of Christ. The first step in fighting Satan or the devil is to remember that following him is in fact enmity with God.

Radio programme mainly about v7-17 (28min)

Christ the Way of Peace

Christ the Way of Peace
History is the story of human conflict, violence and war. But it’s not that the human heart doesn’t long for peace or that many individuals haven’t devoted themselves to trying to mediate conflicts and promote peace. Those who work ceaselessly for peace are to be applauded. But their efforts are too often in vain.

Article includes v1

James 4:1-10 - Submit Yourselves to God

James 4:1-10 - Submit Yourselves to God (James for Everyone)
Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and he will lift you.

Book chapter includes v1-10

Selfish Desires

Selfish Desires (The Epistle of James: Faith That Works)
James 4:1-10 teaches us that the roots of envy and jealousy are in the desires of our flesh. When we are in difficulties, then the desires or wants of our flesh are more evident than ever because we are in need of something. Sometimes we think that by getting a new car or a new job or a new relationship we might have peace and rest. True peace and rest come when we humbly believe in Jesus and follow his teachings.

TV show includes v1-10 (60min)

Unity and Solidarity Lead to Success

Unity and Solidarity Lead to Success (Colour of Life)
Work and toil are the source of human happiness. If we strive in life to succeed, based on truth and trust in God, and never feel tired, then we will achieve our dreams and aspirations, and we can conquer the peaks of success and happiness one after another.

Radio programme includes v1-5 (30min)

Remedy (part 1)

Remedy (part 1) (Victory over Jealousy)

Radio programme includes v1-18 (29min)

The Kingdom of God in the Midst of a Global Pandemic

The Kingdom of God in the Midst of a Global Pandemic
During the global epidemic, many events have occurred in our lives that have affected our living conditions. As a result of these restrictions, human beings feel lonely, social relations are paralyzed, friends do not meet for months. But the followers of Christ have a promise from Jesus Christ: Jesus Christ's promise to his followers is: If there are hard times, he will accompany his followers in difficult times and protect them and not leave them alone. The followers of Jesus Christ are not far from the kingdom of God and their families and are not strangers to each other in these difficult times.

Article includes v8

James 4:11-17 - Boasting About Tomorrow

James 4:11-17 - Boasting About Tomorrow (James for Everyone)
Brethren, do not speak ill of one another. Whoever speaks ill of his brother or judges him, in fact, has spoken evil of the Shari'a and condemned it. If you judge the law, you are the judge of the law, not the doer of it. The giver of the law and the judge are one, that is, the one who is able to save or destroy man. So who are you to judge your neighbor you who say"Today or tomorrow we will go to a certain city and trade there and make a lot of profit." But you do not know what will happen tomorrow. Life is like a heater that is seen for a moment and then disappears. Instead, you should say, "If God wills, we will live to do so and so." You enjoy boasting and this is not true. Therefore, he who knows what good is and does not do good, has sinned

Book chapter includes v11-17

Judging Others and Boasting

Judging Others and Boasting (The Epistle of James: Faith That Works)
The roots of judging others are envy and jealousy. When we judge others, we put ourselves above the Law. God is the giver of the Law and all his people are under the Law. We should not judge others but show mercy and kindness. Boasting is another bad behaviour for followers of Jesus. When we boast and do not rely on God in our daily lives, we are desiring to take complete control of our lives and everything around us. Only God is all powerful and has complete control and supremacy. We should always say if God willing we do this or we go there.

TV show includes v11-17 (60min)