انجیل یوحنا

فصل هجدهم

توقیف عیسی

(همچنین در متی ۲۶: ۴۷ - ۵۶ و مرقُس ۱۴: ۴۳ - ۵۰ و لوقا ۲۲: ۴۷ - ۵۳)

۱پس از این سخنان، عیسی با شاگردان خود به آن طرف درۀ قِدرون رفت. در آنجا باغی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. ۲یهودا که تسلیم کنندۀ او بود می دانست آن محل کجاست زیرا عیسی و شاگردانش بسیاری اوقات در آنجا جمع می شدند. ۳پس یهودا یک دسته از عساکر و نگهبانانی را که سران کاهنان و پیروان فرقۀ فریسی فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آن ها مجهز به چراغ ها و مشعل ها و اسلحه بودند. ۴عیسی با وجودی که می دانست چه برایش واقع خواهد شد، پیش رفت و از آنها پرسید: «به دنبال چه کسی می گردید؟» ۵به او گفتند: «به دنبال عیسی ناصری.» عیسی به آنها گفت: «من هستم» و یهودای خائن هم همراه آن ها بود. ۶وقتی عیسی به آن ها گفت: «من هستم»، آنها عقب عقب رفته به زمین افتادند. ۷پس عیسی بار دیگر پرسید: «به دنبال چه کسی می گردید؟» آن ها جواب دادند: «عیسی ناصری.» ۸عیسی گفت: «من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می گردید بگذارید اینها بروند.» ۹او این را گفت تا آنچه قبلاً فرموده بود تمام شود: «هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد.» ۱۰آن گاه شمعون پِترُس شمشیری را که همراه داشت کشیده ضربه ای به نوکر کاهن اعظم که مَلوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. ۱۱عیسی به پِترُس گفت: «شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟»

عیسی در مقابل حناس

۱۲سپس آن عساکر همراه فرماندۀ خود و نگهبانان یهود عیسی را دستگیر کرده، محکم بستند. ۱۳ابتدا او را نزد حناس خسر قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود، بردند ۱۴و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنها است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد.

انکار پِترُس

(همچنین در متی ۲۶: ۶۹ - ۷۰ و مرقُس ۱۴: ۶۶ - ۶۸ و لوقا ۲۲: ۵۵ - ۵۷)

۱۵شمعون پِترُس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیسی به داخل حویلی کاهن اعظم رفت. ۱۶اما پِترُس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پِترُس را به داخل برد. ۱۷خادمه ای که دم در خدمت می کرد به پِترُس گفت: «مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟» او گفت: «نه، نیستم.» ۱۸نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می کردند. پِترُس نیز پهلوی آنها ایستاده بود و خود را گرم می کرد.

تحقیقات از عیسی

(همچنین در متی ۲۶: ۵۹ - ۶۶ و مرقُس ۱۴: ۵۵ - ۶۴ و لوقا ۲۲: ۶۶ - ۷۱)

۱۹کاهن اعظم از عیسی دربارۀ شاگردان و تعالیم او سؤالاتی کرد. ۲۰عیسی جواب داد: «من به طور آشکارا و در مقابل همه صحبت کرده ام. همیشه در کنیسه و در عبادتگاه یعنی در جایی که همۀ یهودیان جمع می شوند تعلیم داده ام و هیچ وقت در پنهانی چیزی نگفته ام. ۲۱پس چرا از من سؤال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیده اند بپرس. آن ها می دانند چه گفته ام.» ۲۲وقتی عیسی این را گفت یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت: «آیا این طور به کاهن اعظم جواب می دهی؟» ۲۳عیسی به او گفت: «اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟» ۲۴سپس حناس او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد.

انکار دوبارۀ پِترُس

(همچنین در متی ۲۶: ۷۱ - ۷۵ و مرقُس ۱۴: ۶۹ - ۷۲ و لوقا ۲۲: ۵۸ - ۶۲)

۲۵شمعون پِترُس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می کرد. عده ای از او پرسیدند: «مگر تو از شاگردان او نیستی؟» او منکر شد و گفت: «نه، نیستم.» ۲۶یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خویشاوندان آن کسی بود که پِترُس گوشش را بریده بود به او گفت: «مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟» ۲۷پِترُس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد.

عیسی در مقابل پیلاطُس

(همچنین در متی ۲۷: ۱ - ۲ و ۱۱ - ۱۴ و مرقُس ۱۵: ۱ - ۵ و لوقا ۲۳: ۱ - ۵)

۲۸صبح وقت عیسی را از نزد قیافا به قصر والی بردند. یهودیان به قصر داخل نشدند مبادا نجس شوند و نتوانند غذای عید فِصَح را بخورند. ۲۹پس پیلاطُس بیرون آمد و از آن ها پرسید: «چه شکایتی بر ضد این مرد دارید؟» ۳۰در جواب گفتند: «اگر جنایتکار نمی بود او را نزد تو نمی آوردیم.» ۳۱پیلاطُس گفت: «او را ببرید و مطابق شریعت خود محاکمه نمائید.» یهودیان به او جواب دادند: «ما اجازه نداریم کسی را بکشیم.» ۳۲و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوۀ مرگ خود گفته بود، تمام شد. ۳۳سپس پیلاطُس به قصر برگشت و عیسی را خواسته از او پرسید: «آیا تو پادشاه یهود هستی؟» ۳۴عیسی جواب داد: «آیا این نظر خود توست یا دیگران دربارۀ من چنین گفته اند؟» ۳۵پیلاطُس گفت: «مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان، تو را پیش من آورده اند. چه کرده ای؟» ۳۶عیسی جواب داد: «پادشاهی من متعلق به این دنیا نیست. اگر پادشاهی من به این دنیا تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست.» ۳۷پیلاطُس به او گفت: «پس تو پادشاه هستی؟» عیسی جواب داد: «همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شده ام و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود.» ۳۸پیلاطُس گفت: «راستی چیست؟»

حکم قتل عیسی

(همچنین در متی ۲۷: ۱۵ - ۳۱ و مرقُس ۱۵: ۶ - ۲۰ و لوقا ۲۳: ۱۳ - ۲۵)

پس از گفتن این سخن پیلاطُس باز پیش یهودیان رفت و به آن ها گفت: «من در این مرد هیچ جرمی نیافتم، ۳۹ولی مطابق رسم شما من در روز فِصَح یکی از زندانیان را برای تان آزاد می کنم. آیا میخواهید که پادشاه یهود را برای تان آزاد سازم؟» ۴۰آن ها همه فریاد کشیدند: «نه، او را نمی خواهیم، باراَبا را آزاد کن.» باراَبا یک راهزن بود.

Related content

Arrest of Jesus in the Garden of Gethsemane

Arrest of Jesus in the Garden of Gethsemane (The Word of God for You)
They fell to the ground when Jesus was taken to the Garden of Eden, where Christ was identified as "I am." When Peter did something stupid! Cut off the ear of the high priest's servant; Jesus rebuked Peter and healed the servant. If Jesus wanted to save him, twelve armies of angels would be present. But God's plan was something else for Jesus to die.

Radio programme mainly about v1-10 (30min)

Denial and Repentance of Peter

Denial and Repentance of Peter (The Word of God for You)
After the rooster crowed twice, Peter denied Christ three times, and by calling out the third time, Peter remembered that Jesus had already told him that he would deny him three times. He left the place, wept bitterly and repented.

Radio programme mainly about v15-18 (30min)

Jesus in the Presence of the High Priest

Jesus in the Presence of the High Priest (The Word of God for You)
The trial of Jesus was going on moment by moment by the Jewish council; But Jesus stood silently like a lamb among the executioners. What Pilate asked Jesus, he answered: My kingdom is not an earthly kingdom! It is a heavenly kingdom.

Radio programme mainly about v19-24 (30min)

Jesus in the Presence of the High Priest

Jesus in the Presence of the High Priest (The Word of God for You)
The trial of Jesus was going on moment by moment by the Jewish council; But Jesus stood silently like a lamb among the executioners. What Pilate asked Jesus, he answered: My kingdom is not an earthly kingdom! It is a heavenly kingdom.

Radio programme mainly about v28-38 (30min)

Palm Sunday

Palm Sunday (Seasonal Programmes)
Palm Sunday is a day celebrated by Christians a week before Easter Sunday. This feast commemorates the triumphant arrival of Jesus Christ in Jerusalem, and is mentioned in all four Gospels. This event occurred before Christ was arrested on Holy Thursday and crucified on Holy Friday (Good Friday). Upon his triumphant arrival in Jerusalem, Jesus Christ introduces himself as the Messiah to the people for the first time in his three-and-a-half-year ministry. His coming into the world was foretold by the prophets hundreds of years before.

Radio programme mainly about v36 (31min)

Easter 2020

Easter 2020 (With You)
Jesus Christ was pure and holy. He had committed no sin. So why was Jesus Christ killed on the cross and his pure and precious blood shed?

Radio programme mainly about v37-38 (28min)

We Are Healed From His Wounds

We Are Healed From His Wounds (The Word of God for You)
Pilate did not think he could learn the truth by asking Jesus, so he ended the interrogation. But when he knew that Jesus was innocent, he said unto the Jews, I find no fault in this man. So he handed Jesus over to the soldiers to crucify him.

Radio programme mainly about v38-40 (30min)

Jesus' Crucifixion, Resurrection, and Ascension

Jesus' Crucifixion, Resurrection, and Ascension (Children's Bible Stories)
Pilate who was the governor of roman province of Judaea gave the order of Jesus’ crucifixion. They first tortured him and then crucified and killed. He raised of death after three days. Actually, he defeated the death. After his raising, he was among the people for forty days and showed himself to 500 people including his disciples. And then resurrected on Sunday to his father. Told his disciples that after him the Holy Spirit will come.

Radio programme includes v1-40 (30min)

Betrayal of Jesus

Betrayal of Jesus (Children's Bible Stories)
Judah one of the Jesus disciple who was a money-loving, when noticed that Jesus will not become king, then he lost his hope to become rich. Therefore, went to Pharisees asked money for helping them to arrest Jesus. Although Jesus knew about Judah’s plan, but he didn’t tell him anything. Because it was the plan of God that he must die on the cross. Before his arresting by Pharisees, he gave a piece of bread to his disciples called it his body. And then gave a cup of wine called it his blood.

Radio programme includes v1-40 (30min)

Jesus and the Cross

Jesus and the Cross (People of God)

Radio programme includes v1-41 (31min)

Christian Governments

Christian Governments
Some of our compatriots think that Western governments are governments whose entire laws are based on the teachings of Jesus Christ. For example, the name of the Government of Pakistan is "Islamic Republic of Pakistan" or the name of the current Government of Afghanistan is "Government of the Islamic Emirate of Afghanistan". These countries claim that their governments are based on Islamic standards By sampling these governments, some of our loved ones think that just as there are Islamic governments, there are also Christian governments While this is not true. There is no government in the world based on the teachings of Jesus Christ

Article includes v10

The 7th and 8th of the Month of Saur

The 7th and 8th of the Month of Saur (With You)

Radio programme includes v33-36 (29min)

Waiting

Waiting (Potpourri)

Radio programme includes v33-37 (29min)

The Second Coming of Jesus Christ

The Second Coming of Jesus Christ (With You)

Radio programme includes v36-37 (30min)

Christ Is the Way of Truth and Life

Christ Is the Way of Truth and Life
Indeed, Jesus was sent by God to the world to testify about this kingdom. God's kingdom was the true kingdom, the only kingdom that would last forever. This is the truth that Jesus came to testify about. Those who are of the truth, i.e. those who support the truth, listen to Jesus and believe in him.

Article includes v37