انجیل یوحنا

فصل هفدهم

دعا برای شاگردان

۱پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: «ای پدر، آن ساعت رسیده است. پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد، ۲زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همۀ کسانی که تو به او بخشیده ای زندگی ابدی بدهد. ۳این است زندگی ابدی که آن ها تو را خدای یگانه حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادۀ تو است بشناسند. ۴من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم ۵و اکنون ای پدر، مرا در پیشگاه خود جلال بده ـ همان جلالی که پیش از آفرینش دنیا در نزد تو داشتم.

۶من تو را به آن کسانیکه تو از دنیا برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنها از تو بودند و تو آنها را به من بخشیدی و آن ها مطابق کلام تو عمل کرده اند. ۷اکنون آن ها می دانند که آنچه به من دادی واقعاً از جانب تو است. ۸زیرا آن کلامی را که تو به من دادی، به آنها دادم و آن ها هم آن را قبول کردند. آن ها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمده ام و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای.

۹من برای آن ها دعا می کنم، نه برای دنیا. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم زیرا آن ها از آن تو هستند. ۱۰آنچه من دارم از تو است و آنچه تو داری از من است و جلال من بوسیلۀ آن ها آشکار شده است. ۱۱من دیگر در این دنیا نمی مانم ولی آن ها هنوز در دنیا هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود، کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آن ها یکی باشند همانطوری که ما یکی هستیم. ۱۲در مدتی که با آنها بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنها هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود تا آنچه نوشته شده است تمام شود. ۱۳ولی اکنون پیش تو می آیم و پیش از این که دنیا را ترک کنم این سخنان را می گویم تا خوشی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. ۱۴من کلام تو را به آنها رسانیده ام، اما چون آن ها مانند من به این دنیا تعلق ندارند، دنیا از آنها نفرت دارد. ۱۵به درگاه تو دعا می کنم نه برای اینکه آنها را از دنیا ببری بلکه تا آنها را از شرارت و شیطان محافظت فرمائی. ۱۶همانطور که من متعلق به این دنیا نیستم ایشان هم نیستند. ۱۷آنها را بوسیلۀ راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. ۱۸همانطور که تو مرا به دنیا فرستادی من نیز آنها را به دنیا فرستادم. ۱۹و اکنون بخاطر آنها خود را تقدیس می نمایم تا آنها نیز با راستی تقدیس گردند.

۲۰فقط برای اینها دعا نمی کنم بلکه برای کسانی هم که بوسیلۀ پیام و شهادت آنها به من ایمان خواهند آورد، ۲۱تا همۀ آنها یکی باشند آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنها نیز در ما یکی باشند و تا دنیا ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. ۲۲آن جلالی را که تو به من داده ای به آنها داده ام تا آن ها یکی باشند آنچنان که ما یکی هستیم، ۲۳من در آنها و تو در من ـ تا آن ها به طور کامل یکی باشند و تا دنیا بداند که تو مرا فرستادی و آن ها را مثل خود من دوست داری.

۲۴ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جائی که من هستم با من باشند تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود بیش از آغاز دنیا به من دادی ببینند. ۲۵ای پدر عادل، اگر چه دنیا تو را نشناخته است، من تو را شناخته ام و اینها می دانند که تو مرا فرستادی. ۲۶من تو را به آنها شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آن ها باشد و من هم در آن ها باشم.»

Related content

First -Jesus Prays for Her Disciples

First -Jesus Prays for Her Disciples (The Word of God for You)
Jesus glorified his Father by his death and by the victory over Satan on the cross. Glorify your son so that your son may glorify you. Jesus gave us an example; Whatever we pray for should be for the glory of God, not for our own glory.

Radio programme mainly about v1-10 (30min)

Second - Jesus' Prayer for My Salvation and Yours

Second - Jesus' Prayer for My Salvation and Yours (The Word of God for You)
The prayer of Jesus Christ is the prayer of life and salvation. He wants you and me not to perish; Because he loves you. Jesus prays not only for his eleven disciples, but for all who believe in the gospel of Christ.

Radio programme mainly about v10-20 (30min)

Eternal Life in Christ

Eternal Life in Christ
One of the famous verses in the holy book is in the Gospel of John in chapter three, verse sixteen, which says:” For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life”

Article includes v3

The Incarnation of God in Jesus Christ

The Incarnation of God in Jesus Christ
The appearance of God in the human body is one of the greatest mysteries. This is one of the most amazing teachings of Christianity. That is, God appeared in the full body of a deity in the human body called Jesus. While Jesus Christ did not lose his divine character, he put on the human body and appeared among us in the name of Jesus Christ.

Article includes v3

Eternal Life

Eternal Life (With You)

Radio programme includes v3 (30min)

Trinity in Plain Language

Trinity in Plain Language
There are many misconceptions among Afghans about the God of followers of Christ, the Holy Trinity. A number of loved ones believe that the followers of Christ believe in three gods

Article includes v17

Hooks and chains

Hooks and chains (Potpourri)

Radio programme includes v17 (29min)