انجیل یوحنا

فصل هفدهم

دعا برای شاگردان

۱پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: «ای پدر، آن ساعت رسیده است. پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد، ۲زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همۀ کسانی که تو به او بخشیده ای زندگی ابدی بدهد. ۳این است زندگی ابدی که آن ها تو را خدای یگانه حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادۀ تو است بشناسند. ۴من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم ۵و اکنون ای پدر، مرا در پیشگاه خود جلال بده ـ همان جلالی که پیش از آفرینش دنیا در نزد تو داشتم.

۶من تو را به آن کسانیکه تو از دنیا برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنها از تو بودند و تو آنها را به من بخشیدی و آن ها مطابق کلام تو عمل کرده اند. ۷اکنون آن ها می دانند که آنچه به من دادی واقعاً از جانب تو است. ۸زیرا آن کلامی را که تو به من دادی، به آنها دادم و آن ها هم آن را قبول کردند. آن ها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمده ام و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای.

۹من برای آن ها دعا می کنم، نه برای دنیا. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم زیرا آن ها از آن تو هستند. ۱۰آنچه من دارم از تو است و آنچه تو داری از من است و جلال من بوسیلۀ آن ها آشکار شده است. ۱۱من دیگر در این دنیا نمی مانم ولی آن ها هنوز در دنیا هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود، کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آن ها یکی باشند همانطوری که ما یکی هستیم. ۱۲در مدتی که با آنها بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنها هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود تا آنچه نوشته شده است تمام شود. ۱۳ولی اکنون پیش تو می آیم و پیش از این که دنیا را ترک کنم این سخنان را می گویم تا خوشی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. ۱۴من کلام تو را به آنها رسانیده ام، اما چون آن ها مانند من به این دنیا تعلق ندارند، دنیا از آنها نفرت دارد. ۱۵به درگاه تو دعا می کنم نه برای اینکه آنها را از دنیا ببری بلکه تا آنها را از شرارت و شیطان محافظت فرمائی. ۱۶همانطور که من متعلق به این دنیا نیستم ایشان هم نیستند. ۱۷آنها را بوسیلۀ راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. ۱۸همانطور که تو مرا به دنیا فرستادی من نیز آنها را به دنیا فرستادم. ۱۹و اکنون بخاطر آنها خود را تقدیس می نمایم تا آنها نیز با راستی تقدیس گردند.

۲۰فقط برای اینها دعا نمی کنم بلکه برای کسانی هم که بوسیلۀ پیام و شهادت آنها به من ایمان خواهند آورد، ۲۱تا همۀ آنها یکی باشند آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنها نیز در ما یکی باشند و تا دنیا ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. ۲۲آن جلالی را که تو به من داده ای به آنها داده ام تا آن ها یکی باشند آنچنان که ما یکی هستیم، ۲۳من در آنها و تو در من ـ تا آن ها به طور کامل یکی باشند و تا دنیا بداند که تو مرا فرستادی و آن ها را مثل خود من دوست داری.

۲۴ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جائی که من هستم با من باشند تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود بیش از آغاز دنیا به من دادی ببینند. ۲۵ای پدر عادل، اگر چه دنیا تو را نشناخته است، من تو را شناخته ام و اینها می دانند که تو مرا فرستادی. ۲۶من تو را به آنها شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آن ها باشد و من هم در آن ها باشم.»

مطالب مرتبط

اول - دعا عیسی برای شاگردان اش

اول - دعا عیسی برای شاگردان اش (کلام خدا برای شما )
عیسی پدر را به واسطۀ مرگ خود و به واسطه پیروزی بر شیطان بر روی صلیب جلال داد. پسرت را جلال بده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. عیسی به ما سرمشقی داد؛ تا هرچه که دعا می‌‌‌کنیم باید برای جلال خدا باشد، نه برای جلال دادن خود ما باشد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۰ (۳۰ دقیقه)

 دوم - دعای عیسی برای نجات من و شما

دوم - دعای عیسی برای نجات من و شما (کلام خدا برای شما )
دعای عیسی مسیح دعای حیات و نجات است. او می‌خواهد که من و شما هلاک نشویم؛ زیرا او شما را دوست دارد. عیسی تنها برای یازده شاگرد خود دعا نمی‌کند، بلکه برای تمامی کسانی که به انجیل مسیح ایمان آورده و ایمان خواهند آورد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۰-۲۰ (۳۰ دقیقه)

حیات جاودان

حیات جاودان
یکی از آیه‌های معروف در کتاب مقـدس در انجیل یوحنا در فصل سه آیه شانزده است که می‌فرماید:« زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود» این آیه برای ما می‌گوید كـه عیسـی مسیح آمـد و بـرای گناهـان مـا مـرد تـا مـا هلاك نگردیـم. این یک حقیقت است که هدف آمدن عیسی مسیح و قربانی شدن او برای ما انسان‌های گناهکار این است که: به حیات جاودانی دست یابیم.

مقاله شامل آیه ۳

تجسم خدا

تجسم خدا
ظاهر شدن خدا در جسم انسان یکی از کلانترین معما هاست. این موضوع یکی از حیرت انگیز ترین تعالیم مسیحیت هم است. یعنی خدا با خصوصیات کامل خدایی در جسم انسانی بنام عیسی ظاهر شد. همان طوریکه حضرت آدم آغاز گر نسل اول انسان بر روی زمین شد، عیسی مسیح به حیث آدم دوم و یا آدم ثانی آغاز گر نسل دوم انسان برروی زمین است. در حالیکه عیسی مسیح خصوصیت الهی خود را از دست نداد، جسم انسانی را به خود پوشید و بنام عیسی مسیح در بین ما ظاهر شد.

مقاله شامل آیه ۳

زندگی ابدی

زندگی ابدی (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳ (۳۰ دقیقه)

تثلیث به زبان ساده

تثلیث به زبان ساده
دربارۀ خدای پیروان مسیح، یعنی تثلیث اقدس، غلط ‌فهمی‌های بسیار در میان افغان‌ها وجود دارد. یک تعداد عزیزان به این معتقد اند که پیروان مسیح به سه خدا اعتقاد دارند. بر ماست که آموزه‌های کتاب مقدس را در باره ذات خدای واحد به درستی درک نماییم. عیسی مسیح می‌فرماید: «من و پدر یک هستیم». این سخن به این مفهوم است، وقتیکه ما در باره عیسی مسیح فکر می‌نماییم، در باره خدا فکر می‌کنیم و یا با خدا مواجه هستیم. وقتیکه ما در باره روح خدا و یا روح القدس صحبت می‌نماییم، ما با خدا مواجه هستیم.

مقاله شامل آیه ۱۷

چنگک ها و زنجیرها

چنگک ها و زنجیرها (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۷ (۲۹ دقیقه)