انجیل یوحنا

فصل شانزدهم

۱این چیزها را به شما گفتم تا لغزش نخورید. ۲شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هرکه شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. ۳این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. ۴این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آن ها برسد گفتار مرا به خاطر آورید.

کار روح القدس

این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم ۵اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسید: کجا می روی؟ ۶ولی چون این چیزها را به شما گفتم دل های شما پُر از غم شد. ۷با وجود این، این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد ۸و وقتی او می آید دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می سازد. ۹گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند، ۱۰عدالت را آشکار خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید ۱۱و واقعیت قضاوت به آن ها ثابت می شود چون حکمران این دنیا ملامت شده است.

۱۲چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم ولی شما فعلاً طاقت شنیدن آن ها را ندارید. ۱۳در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط دربارۀ آنچه بشنود سخن می گوید و شما را از امور آینده باخبر می سازد. ۱۴او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. ۱۵هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم: حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود.

غم و خوشی

۱۶بعد از مدتی، دیگر مرا نمی بینید ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید.» ۱۷پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند: «چرا او می گوید: بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید، چون به نزد پدر می روم؟ مقصد او از این سخن چیست؟» ۱۸سپس آن ها گفتند: «این مدتی که او دربارۀ آن سخن می گوید چیست؟ ما نمی دانیم دربارۀ چه چیز صحبت می کند.» ۱۹عیسی فهمید که آن ها می خواهند در این باره از او چیزی بپرسند، پس به آن ها گفت: «من به شما گفتم که بعد از مدتی، دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما دربارۀ این است؟ ۲۰به یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت ولی جهان خوشی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد ولی غم شما به خوشی مبدل خواهد گشت. ۲۱یک زن در وقت ولادت درد می کشد و از درد ناراحت است اما همین که طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی خود را فراموش می کند به خاطر اینکه یک انسان به دنیا آمده است. ۲۲شما هم همینطور اکنون غمگین و ناراحت هستید ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این خوشی را از شما بگیرد. ۲۳در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. به یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. ۲۴تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید، بخواهید تا به دست آورید و خوشی شما کامل گردد.

پیروزی بر جهان

۲۵تا به حال با مَثَل و کنایه با شما سخن گفته ام ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مَثَل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی پرده دربارۀ پدر با شما سخن خواهم گفت. ۲۶وقتی آن روز برسد خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمی گویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، ۲۷زیرا پدر خودش شما را دوست دارد چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمده ام. ۲۸من از نزد پدر آمدم و به دنیا وارد شدم و اکنون دنیا را ترک می کنم و به سوی پدر می روم.»

۲۹شاگردان با او گفتند: «حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ۳۰ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای.» ۳۱عیسی جواب داد: «آیا حالا ایمان دارید؟ ۳۲ببینید، ساعتی می آید ـ و در واقع هم اکنون شروع شده است ـ که همۀ شما پراگنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این، من تنها نیستم زیرا پدر با من است. ۳۳این چیزها را به شما گفتم تا در من سلامتی داشته باشید. در دنیا رنج و زحمت خواهید داشت. ولی شجاع باشید، من بر دنیا پیروز شده ام.»

مطالب مرتبط

چرا خدا انسان‌ها را چشم پت نمی بخشد؟

چرا خدا انسان‌ها را چشم پت نمی بخشد؟ (آرامش و شادی در مسیح)
واقعیت اینست که ما به هیچ وجه قادر نیستیم بر گناهان خود غلبه نمایم. اگر این را باور نمی کنید توجه کنید به حالت واقعیت‌های دنیا چهار اطراف تان مانند اعتیاد؛ طمع؛ قتل و کشت و کشتار؛ دورغ؛ وحشت دیده می‌شود و می‌دانید که گناه همه جا‌ها را فرا گرفته است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۹ (۳۰ دقیقه)

در وقت دعا و پرستش، روی ما به کدام سمت باشد؟

در وقت دعا و پرستش، روی ما به کدام سمت باشد؟ (باشما)
زمانیکه می‌‌‌خواهیم دعا کنیم و خدا را پرستش و ستایش کنیم، از کلمات و جملاتی استفاده کنیم که واقعاً از قلب ما و نیت ما سرچشمه می‌‌‌گیرد. خدا به قلب و نیت ما نگاه می‌‌‌کند و او از همه چیز آگاه است. طوریکه می‌‌‌دانیم، دعا و راز و نیاز، صحبت با خداوند است. هنگامیکه دعا می‌‌‌کنیم و او را عبادت می‌‌‌کنیم، این مهم نیست که روی ما به کدام طرف باشد. خدای که ما را آفریده متعال و قادر مطلق است. پس او در همه جا حضور دارد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۳-۲۴ (۲۸ دقیقه)

نقش روح القدس در زندگی انسانها چیست؟

نقش روح القدس در زندگی انسانها چیست؟ (کلام خدا برای شما )
وقتی هر شخصی به عیسی مسیح ایمان می‌اورید روح القدس در وی ساکن می‌شود. روح القدس هم چنین در زندگی ما میوه و ثمره به بار می‌آورد؛ همچنان آنچه بدی‌های که در درون ماست مانند گناه و نفرت و بدی به ما نشان می‌دهد تا توبه کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۵ (۳۰ دقیقه)

انکار و توبه پطرس

انکار و توبه پطرس (کلام خدا برای شما )
پطرس بعد از دو بار بانگ خروس، سه مرتبه مسیح را انکار کرد و با بانگ دادن بار سوم، پطرس بیاد آورد که عیسی قبلا برایش گفته بود که او را سه بار انکار خواهد کرد. او از محل دور شد، با تلخی گریست و توبه کرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

غم شما به شادی ابدی تبدیل می‌شود

غم شما به شادی ابدی تبدیل می‌شود (کلام خدا برای شما )
عیسی به شاگردانش فرمود که مدتی گریه و زاری خواهی کرد، چرا من می‌مُرم. در آن هنگام مردم بی ایمان از مرگ من شادی خواهند کرد. لیکن عیسی فرمود گریه شما به خوشی مبدل خواهد شد. لیکن قیامش شادی غیر قابل وصفی را نصیب آنان ساخت

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶-۲۴ (۳۰ دقیقه)

آیا در انجیل نوشته شده که بعد از عیسی مسیح پیامبری بنام احمد می‌آید؟

آیا در انجیل نوشته شده که بعد از عیسی مسیح پیامبری بنام احمد می‌آید؟ (باشما)
یکی از دوستان ما سوالی را دوباره از ما پرسیده اند که در صفحات قبلی مختصراً به جواب آن پرداخته ایم و آن اینکه آیا در انجیل نوشته شده که بعد از عیسی مسیح پیامبری بنام احمد می‌‌آید؟ ولی می‌‌خواهیم در این رابطه باز هم صحبت کنیم. دوست ما ضمن صحبت در این مورد با اطمینان کامل گفتند که من می‌‌فهمم که این موضوع در انجیل نوشته شده است که برای ما بسیار جالب بود و زمانیکه از ایشان پرسیدیم که آیا شما انجیل مقدس را خوانده اید؟ اظهار داشتند که نه ! ولی من می‌‌فهمم که نوشته شده است. باید گفت که فهمیدنی را که دوست عزیز ما از آن صحبت می‌‌کرد، همان چیز هایست که ایشان شنیده اند، نه آن چیز‌های که باید از انجیل می‌‌خواندند. فهمیدن یعنی اینکه ما آنرا خوانده ایم و درک کرده ایم و حال می‌‌توانیم آیاتی را بیاوریم، که من این آیات را خوانده ام و در اینجا چنین چیزی گفته شده است. ما مسیحیان سالهاست که کلام خداوند را می‌‌خوانیم ولی به چنین آیه و یا چیزی در انجیل بر نخورده ایم. شما می‌‌توانید با همه مسیحیانی که انجیل مقدس را خوانده اند صحبت کنید و بناً به دوستان عزیز خود می‌‌گوئیم اگر ادعا دارید که می‌‌فهمید، تشویق تان می‌‌کنیم که یکبار کتاب انجیل مقدس را نیز بخوانید البته نه به کدورت و برای اینکه با کلام خداوند بجنگید بلکه می‌‌خواهیم که آنرا با بیطرفی و برای اینکه چیزی را که شنیده اید واقعیت دارد یا نه ؟ بخوانید تا بفهمید و حقیقت را پیدا کنید. اولتر از همه باید بفهمیم که هدف این سوال چیست؟ و بعداً ببینیم که اگر عیسی مسیح گفته باشد که بعد از من احمد می‌‌آید، هدف آمدن احمد چیست؟ و کسی را که عیسی مسیح در موردش صحبت می‌‌کند اسم شخص یا یک انسان نیست. بهتر است که همان آیۀ را که عیسی مسیح فرموده است که من می‌‌روم و چه کسی را می‌‌فرستم در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 7 الی 9 بخوانیم : با وجود این، این حقیقت را به شما می‌‌گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد ۸ و وقتی او می‌‌آید دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می‌‌سازد.  ۹ گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند،.. و در آیۀ سیزده و چهاردهم می‌‌خوانیم:  ۱۳ در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط در بارۀ آنچه بشنود سخن می‌‌گوید و شما را از امور آینده باخبر می‌‌سازد. ۱۴ او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. در اینجا به طور واضح می‌‌بینیم که عیسی مسیح می‌‌فرماید؛ روح می‌‌آید یعنی روح القدس و نمی گوید که کدام نفر در جسم می‌‌آید و کسی که بعد از عیسی مسیح می‌‌آید او را جلال می‌‌دهد و حقایق را از او دریافت کرده به ما اعلام می‌‌کند پس هدف از آمدن کسی که بعد از عیسی مسیح می‌‌آید، روح القُدس است و اگر در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیۀ 4 و 5 مراجعه نمائیم می‌‌خوانیم که : وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت:» اورشلیم را ترک نکنید بلکه در انتظار آن وعدۀ پدر، که در خصوص آن بشما گفته بودم، باشید. ۵ یحیی با آب تعمید می‌‌داد اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت . و طوریکه در کلام خدا می‌‌خوانیم شاگردان عیسی مسیح در اورشلیم منتظر وعده می‌‌مانند و بعد از آن روح القدس نازل می‌‌شود. اعمال رسولان فصل دوم آیات 1 الی 3 را می‌‌خوانیم : 1 وقتی روز پنطیکاست رسید ، همۀ شاگردان در یکجا جمع بودند.  ۲ ناگهان صدائی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته یودند پر ساخت .  ۳ در برابر چشم آنان زبانه‌های مانند زبانه‌های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت.  ۴ همه از روح القدس پر گشتند وبطوریکه روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند.  اینجا می‌‌بینیم که چطور روح پاک خداوند، روح القدوس نازل شد و شاگردان قدرت یافتند که کلام خداوند را بگویند و حال ببینیم که علت آمدن روح القدس چیست؟ اگر اعمال رسولان فصل اول آیۀ هشتم را بخوانیم می‌‌بینیم که نوشته شده : ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در “اورشلیم “، در سراسر “یهودیه “، “سامره “، و حتی دورترین نقطه دنیا دربارۀ مرگ و زنده شدن من شهادت دهید.” پس علت آمدن روح القدس اینست که شاگردان را و کسانی را که به عیسی مسیح ایمان دارند، قدرت بدهد تا کلام او را به دیگران برسانند و بطور واضح می‌‌توانیم علت آمدن روح القدس را درک کنیم طوریکه در فصل 16 آیۀ سیزدهم گفته شده : در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط در بارۀ آنچه بشنود سخن می‌‌گوید و شما را از امور آینده باخبر می‌‌سازد. اینجا عیسی مسیح نمیگوید که کسی بنام احمد، محمود، کلبیر و یا مقصود می‌‌آید بلکه از روح صحبت می‌‌کند و علت آمدنش این است تا گناه را به انسان نشان بدهد و اینکه راۀ نجات فقط عیسی مسیح است و کلام خود عیسی مسیح را به یاد ما می‌‌اورد. حقیقت عیسی مسیح را که می‌‌گوید من راه، راستی و حیات هستم. هیچ کس به پدر نمیرسد جزء به وسیلۀ من. عیسی مسیح نگفت که کسی که بعد از من می‌آید بر عکس آنچه من به شما تعلیم داده ام می‌گوید بلکه گفت که روح قدوس خداوند است که می‌آید و آنچه را که من گفته ام، همانرا می‌گوید. پس هر کسی که برعکس ادعای عیسی مسیح چیزی می‌گوید، شخصی است که فکر انسانی خود را بکار می‌برد و به ضد مسیح سخن می‌زند در حالیکه روح القدس خداوند، ما را به راستی هدایت می‌کند و عیسی مسیح می‌گوید که من راه، راستی یعنی حقیقت و حیات هستم. تا جائیکه کلام خدا و زندگی مسیحی نشان داده است و ما نیز این را تجربه کرده ایم، از زمان صعود عیسی مسیح به آسمان تا کنون، معلمین دروغین زیادی به ضد عیسی مسیح ظاهر شده اند که کتاب نوشته اند و مشهور نیز شده اند. کسانی هستند که نمیخواهند حقیقت خداوند به مردم برسد، آنها می‌خواهند این حقیقت را ماستمالی کرده بپوشانند و اهداف شیطانی خود را به پیش ببرند و کوشش دارند مردم را از حقیقت دور نگاه دارند. البته باید گفت که بعضی از مردم انجیل را دارند ولی آن انجیلی را که کلام واقعی خداوند است ندارند بلکه انجیلی را که بنام انجیل برنابا مشهور است دارند، زیرا زمانی که در افغانستان در این مورد صحبت می‌کردیم می‌کفتند که ما انجیل را داریم و آن همان انجیل برنابا بود و دوستان ما کوشش کنند که انجیل واقعی را که کلام خداوند است داشته باشند و مطالعه نمایند. ممکن است که انسان کتابی را بنام خود بنویسد ولی بسیار مهم است که ببینیم که تمام مسیحیان جهان به انجیل حقیقی که کلام خداوند است ایمان دارند نه اینکه کسی بیاید و از خود چیزی بگوید و بگویند این انجیل است. ولی کلام خداوند کلامیست که تمام مسیحیان دنیا به آن ایمان دارند که شامل عهد عتیق است که تورات شریف و زبور شریف در آن است که خود یهودی‌ها به آن کلام ایمان دارند و امروز هم آنرا می‌خوانند یعنی چیزی از آن تغییر نکرده و زبور و انجیل شریف است که سابقۀ تاریخی و قدامت دارد و از نگاه باستان شناسی هم ثابت شده است که همین کلامی که امروز موجود هست، همان کلام ایست که در اول موجود بود و کم و زیاد نشده است. چون کلام خدا، کلام حقیقی است، حقیقت هیچ وقت خود را گم نمیکند با وجود اینکه مردم در موردش حرف‌های نادرست می‌زنند ولی حقیقت خداوند تا به امروز حفظ شده است و همیشه حفظ خواهد شد. کلام خداوند می‌فرماید که زمین و آسمان از بین خواهد رفت مگر حتی یک نقطه از کلام من بیجا نخواهد شد. پس کلام خداوند هرگز از بین نخواهد رفت. مردم بر ضد مسیح بسیار چیز‌های را فکر می‌کنند و می‌گویند ولی اینرا باید بدانیم که زنده بودن عیسی مسیح را که تمام ادیان به آن ایمان دارند که عیسی مسیح زنده و ابدی هست، خود نشان دهندۀ قدرت و عظمت اوست. آفتاب به دو انگشت پنهان نمیشود. بناً آنچه را که انجیل مقدس در مورد زنده بودن عیسی مسیح ادعا می‌کند حقیقت است و ما شما را تشویق می‌کنیم که کلام خدا را بگیرید و بخوانید . ما یقین داریم که خود کلام خدا سوالات شما را پاسخ خواهد داد و اگر احیاناً سوالی برایتان ایجاد شد می‌توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

برنامه رادیویی شامل آیه ۷ (۳۰ دقیقه)

در های بسته، داستان کوتاه

در های بسته، داستان کوتاه (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸-۱۱ (۲۹ دقیقه)

روح القدس - خدا در وجود ما

روح القدس - خدا در وجود ما (اخلاق زندگی۲)
ما مسیحیان معتقدیم که روح القدس بر اساس الگوی مشارکتی که در تثلیث دارد، در ایمان به عیسی مسیح وارد وجود ما می‌شود و یک رابطه و شراکت صمیمانه و دوستانه را با ما آغاز می‌کند. روح القدس راهنمای ما در طول زندگی زمینی ما است. او به ما می‌آموزد، ما را به تمام حقیقت هدایت می‌کند، و ما خدا را در روح و راستی از طریق عمل روح القدس می‌پرستیم. صمیمانه شما عزیزان را تشویق می‌کنیم این برنامه را مشاهده کرده و درین زمینه بیشتر معلومات کسب کنید.

Tنمایش تلویزیونی به آیه ۷-۱۵ (۲۹ دقیقه)