انجیل یوحنا

فصل شانزدهم

۱این چیزها را به شما گفتم تا لغزش نخورید. ۲شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هرکه شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. ۳این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. ۴این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آن ها برسد گفتار مرا به خاطر آورید.

کار روح القدس

این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم ۵اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسید: کجا می روی؟ ۶ولی چون این چیزها را به شما گفتم دل های شما پُر از غم شد. ۷با وجود این، این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد ۸و وقتی او می آید دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می سازد. ۹گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند، ۱۰عدالت را آشکار خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید ۱۱و واقعیت قضاوت به آن ها ثابت می شود چون حکمران این دنیا ملامت شده است.

۱۲چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم ولی شما فعلاً طاقت شنیدن آن ها را ندارید. ۱۳در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط دربارۀ آنچه بشنود سخن می گوید و شما را از امور آینده باخبر می سازد. ۱۴او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. ۱۵هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم: حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود.

غم و خوشی

۱۶بعد از مدتی، دیگر مرا نمی بینید ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید.» ۱۷پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند: «چرا او می گوید: بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید، چون به نزد پدر می روم؟ مقصد او از این سخن چیست؟» ۱۸سپس آن ها گفتند: «این مدتی که او دربارۀ آن سخن می گوید چیست؟ ما نمی دانیم دربارۀ چه چیز صحبت می کند.» ۱۹عیسی فهمید که آن ها می خواهند در این باره از او چیزی بپرسند، پس به آن ها گفت: «من به شما گفتم که بعد از مدتی، دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما دربارۀ این است؟ ۲۰به یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت ولی جهان خوشی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد ولی غم شما به خوشی مبدل خواهد گشت. ۲۱یک زن در وقت ولادت درد می کشد و از درد ناراحت است اما همین که طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی خود را فراموش می کند به خاطر اینکه یک انسان به دنیا آمده است. ۲۲شما هم همینطور اکنون غمگین و ناراحت هستید ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این خوشی را از شما بگیرد. ۲۳در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. به یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. ۲۴تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید، بخواهید تا به دست آورید و خوشی شما کامل گردد.

پیروزی بر جهان

۲۵تا به حال با مَثَل و کنایه با شما سخن گفته ام ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مَثَل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی پرده دربارۀ پدر با شما سخن خواهم گفت. ۲۶وقتی آن روز برسد خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمی گویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، ۲۷زیرا پدر خودش شما را دوست دارد چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمده ام. ۲۸من از نزد پدر آمدم و به دنیا وارد شدم و اکنون دنیا را ترک می کنم و به سوی پدر می روم.»

۲۹شاگردان با او گفتند: «حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ۳۰ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای.» ۳۱عیسی جواب داد: «آیا حالا ایمان دارید؟ ۳۲ببینید، ساعتی می آید ـ و در واقع هم اکنون شروع شده است ـ که همۀ شما پراگنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این، من تنها نیستم زیرا پدر با من است. ۳۳این چیزها را به شما گفتم تا در من سلامتی داشته باشید. در دنیا رنج و زحمت خواهید داشت. ولی شجاع باشید، من بر دنیا پیروز شده ام.»

Related content

Why Does God Not Forgive People?

Why Does God Not Forgive People? (Peace and Joy in Christ)
The truth is that we cannot overcome our sins in any way. If you don't believe this, pay attention to the reality of the world around you, such as addiction; Greed killing and killing; fake You can see the horror and you know that sin has spread everywhere.

Radio programme reading v9 (30min)

Which Direction Should We Look When We Pray?

Which Direction Should We Look When We Pray? (With You)
When we want to pray and worship God, we should use words and phrases that truly come from our hearts. God looks at our hearts and intentions, and He knows everything. As we know, prayer is intimacy with God and talking to Him. When we pray and worship Him, it does not matter which way we are looking. God who created us is exalted and omnipotent. And His presence is everywhere.

Radio programme about v23-24 (28min)

What Is the Role of the Holy Spirit in Human Life?

What Is the Role of the Holy Spirit in Human Life? (The Word of God for You)
When every person believes in Jesus Christ, the Holy Spirit dwells in him. The Holy Spirit also bears fruit in our lives; Also, what the evils within us, such as sin, hatred, and evil, show us to repent.

Radio programme mainly about v1-15 (30min)

Denial and Repentance of Peter

Denial and Repentance of Peter (The Word of God for You)
After the rooster crowed twice, Peter denied Christ three times, and by calling out the third time, Peter remembered that Jesus had already told him that he would deny him three times. He left the place, wept bitterly and repented.

Radio programme mainly about v6 (30min)

Your Sorrow Becomes Eternal Joy

Your Sorrow Becomes Eternal Joy (The Word of God for You)
Jesus told his disciples that you would cry for a while, "Why am I dying?" Then unbelieving people will rejoice in my death. But Jesus said that your weeping would be turned into joy. But his uprising brought them indescribable joy

Radio programme mainly about v16-24 (30min)

Is It Written in the Gospel That Ahmad Coming After Jesus?

Is It Written in the Gospel That Ahmad Coming After Jesus? (With You)

Radio programme includes v7 (30min)

Closed doors

Closed doors (Potpourri)

Radio programme includes v8-11 (29min)

Holy Spirit- God Inside Us

Holy Spirit- God Inside Us (Reflections on Life 2)
We Christians believe that the Holy Spirit enters us deeply and according to the pattern of partnership that exists within the Trinity, begins an intimate and friendly relationship and partnership with us. The Holy Spirit is our guide during our earthly life. He teaches us, leads us to all truth, and we worship God in spirit and truth through the action of the Holy Spirit. We sincerely encourage you to watch this programme and get answers to your questions.

TV show refers to v7-15 (29min)