انجیل یوحنا

فصل پانزدهم

تاک حقیقی

۱من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. ۲هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوۀ بیشتری به بار آورد. ۳شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. ۴در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند بخودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید.

۵من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هرکه در من بماند و من در او، میوۀ بسیار می آورد چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. ۶اگر کسی در من نماند مانند شاخه ای به دور افگنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می اندازند و می سوزانند. ۷اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. ۸جلال پدر من در این است که شما میوۀ فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. ۹همانطور که پدر مرا دوست داشته است من هم شما را دوست داشته ام. در محبت من بمانید. ۱۰اگر مطابق احکام من عمل کنید در محبت من خواهید ماند، همانطور که من احکام پدر را اطاعت نموده ام و در محبت او ساکن هستم.

۱۱این چیزها را به شما گفته ام تا خوشی من در شما باشد و خوشی شما کامل گردد. ۱۲حکم من اینست که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. ۱۳محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. ۱۴شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. ۱۵دیگر شما را بنده نمی خوانم زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خوانده ام زیرا هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. ۱۶شما مرا برنگزیده اید بلکه من شما را برگزیده ام و مقرر کردم که بروید و ثمر بخش باشید ـ ثمری که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. ۱۷حکم من برای شما اینست که یکدیگر را دوست بدارید.

نفرت دنیا

۱۸اگر دنیا از شما نفرت دارد بدانید که پیش از شما از من نفرت داشته است. ۱۹اگر شما متعلق به این دنیا می بودید دنیا متعلقان خود را دوست می داشت، اما چون شما از این دنیا نیستید و من شما را از دنیا برگزیده ام، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. ۲۰آنچه را گفتم به خاطر بسپارید: غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند به شما نیز آزار خواهند رسانید و اگر از تعالیم من پیروی کردند از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. ۲۱چون شما به من تعلق دارید آن ها با شما چنین رفتاری خواهند داشت زیرا فرستندۀ مرا نمی شناسند. ۲۲اگر من نمی آمدم و با آن ها سخن نمی گفتم آن ها گناهی نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. ۲۳کسی که از من نفرت داشته باشد از پدر من نیز نفرت دارد. ۲۴اگر در میان آنها کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آن ها نیست انجام نمی دادم گناهی نمی داشتند ولی آن ها آن کارها را دیده اند ولی با وجود این، هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. ۲۵و به این ترتیب تورات آن ها که می گوید: «بی جهت از من نفرت دارند» تمام می شود.

۲۶اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او دربارۀ من شهادت خواهد داد ۲۷و شما نیز شاهدان من خواهید بود زیرا از ابتدا با من بوده اید.

Related content

In Search of True Happiness

In Search of True Happiness (Peace and Joy in Christ)
The Bible invites us to worship God with joy from the heart. If we do not rejoice in God, we do not worship Him with joy, we disobey Him and His commandments, and we despise His glory. So, we can always be happy in God.

Radio programme reading v11 (30min)

Jesus Said I Am the True Vine

Jesus Said I Am the True Vine (The Word of God for You)
Do you want to be fruitful branches in the true vine of God? I am a real vine and my father is a gardener. God cleanses the branch that bears fruit, that it may bring forth more fruit. God throws away the bad branches, that is, our bad habits and sins. Pruning or cleaning can be very painful.

Radio programme mainly about v1-10 (30min)

Birth of Son of Elizabeth and Zechariah

Birth of Son of Elizabeth and Zechariah (The Word of God for You)
The Holy Spirit is the Spirit of God and Christ. God and Christ are in heaven, but the Spirit is with us on earth. The person who believes in Jesus receives the Holy Spirit. All of our spiritual knowledge, spiritual strength, spiritual joy, health, and love come from the Holy Spirit. Our rebirth is our new spiritual life from the Holy Spirit.

Radio programme mainly about v1 (30min)

Why Do People Hate the Truth?

Why Do People Hate the Truth? (The Word of God for You)
The world hates the followers of Jesus because they are not of that world. We were called to come out of the world and enter the kingdom of Christ. The people of the world hate the light because their evil deeds are exposed. All who are under Satan's domination belong to the world and hate Christians.

Radio programme mainly about v18-27 (30min)

The Vine and the Branches

The Vine and the Branches (The Gospel of John)
In the Gospel of John chapter 15 verses 27-2 we read that Jesus Christ tells his disciples: “I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful." Jesus showed that this parable is not limited to him and his father, and said, "Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am that vine and you are its branches." We can only bear spiritual fruits if I follow Jesus' example and remain in union with him.

TV show includes v1-27 (60min)

Discipline Bridge

Discipline Bridge (Habits and Leadership)

Radio programme includes v1-28 (30min)

Emotional Fuel

Emotional Fuel (Habits and Leadership)

Radio programme includes v1-28 (30min)

What Is a Habit?

What Is a Habit? (With You)
We and you have a multiplayer saying that the habit that comes into the lion unless it dies. But if we and you find that we have a bad habit, then we should not excuse it as a habit, so we must practice to abandon our broken habits. If we have a bad habit, people will turn away from us and end up living alone. How can we transform our habit? To understand this, please listen to this program. Thank

Radio programme includes v1-10 (29min)

Why Do You Follow Jesus? What Was Wrong in Your Religion?

Why Do You Follow Jesus? What Was Wrong in Your Religion? (With You)

Radio programme includes v1-28 (30min)

How Can I Share About My Faith?

How Can I Share About My Faith? (With You)

Radio programme includes v4 (30min)

Why Do Christians Pray in the Name of Jesus Christ

Why Do Christians Pray in the Name of Jesus Christ
Jesus Christ is the only mediator between the Father and man in the Bible, and for this reason when it is said that in the name of Jesus Christ we ask the Father, that is, through Jesus Christ we ask for our prayers from God the Father.

Article includes v15

Birth of John the Son of Elizabeth and Zechariah

Birth of John the Son of Elizabeth and Zechariah (The Word of God for You)
Zechariah prophesied the coming of a Savior who would deliver his people. He prophesied that his son Yahya; Will prepare the way for the promised Christ. The promised Messiah was to appear during his lifetime, and his son was chosen to pave the way for him.

Radio programme refers to v1 (30min)