0:00 / 0:00

انجیل به گزارش یوحنا

فصل چهاردهم

عیسی یگانه راه به سوی خداست

۱ دلهای شما پریشان نشود. به خدا توکل نمایید و به من نیز ایمان داشته باشید. ۲ در خانۀ پدر من جای بسیار است. اگر چنین نمی بود به شما می گفتم. من می روم تا برای تان جایی آماده سازم. ۳ وقتی رفتم و برای تان جایی آماده کردم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز آنجا باشید. ۴ شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید.» ۵ توما به او گفت: «ای سَروَرم، ما نمی دانیم که کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه آن را بفهمیم؟» ۶ عیسی به او جواب داد: «من راه، راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی آید. ۷ اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید، از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید.» ۸ فیلیپُس به او گفت: «ای سَروَرم، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است.» ۹ عیسی به او گفت: «ای فیلیپُس، آیا در این مدت زیادی که با شما بوده ام، هنوز مرا نشناخته ای؟ زیرا هر کسی مرا دید، پدر را دیده است. پس چگونه می گویی پدر را به ما نشان بده؟ ۱۰ آیا ایمان نداری که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی را که به شما می گویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است، همۀ این کارها را انجام می دهد. ۱۱ به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. یا حد اقل به کارهایی که می کنم، ایمان داشته باشید. ۱۲ به یقین به شما می گویم، هر کسی به من ایمان داشته باشد، آنچه می کنم، او هم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می روم. ۱۳ و هر آنچه به نام من بخواهید، من آن را انجام خواهم داد تا پدر توسط پسر جلال یابد. ۱۴ هر چیزی که شما به نام من بخواهید، من آن را انجام خواهم داد.

وعدۀ روح مقدس

۱۵ اگر مرا دوست داشته باشید، احکام مرا اطاعت خواهید کرد. ۱۶ من از پدر خواهم خواست تا او پشتیبان دیگری به شما بفرستد که تا به ابد با شما بماند. ۱۷ یعنی همان روح حقیقت که جهان نمی تواند بپذیرد، زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسید، چون او نزد شما می ماند و در شما ساکن خواهد بود. ۱۸ شما را مانند یتیم نمی گذارم، نزد شما بر خواهم گشت. ۱۹ پس از اندک زمانی، جهان مرا دیگر نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده هستم، شما نیز زنده خواهید ماند. ۲۰ در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.

۲۱ هر کسی احکام مرا قبول کند و آنها را نگهدارد، او همان کسی است که مرا دوست دارد. هر کسی مرا دوست دارد، پدر من نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست می دارم و خود را به او ظاهر خواهم کرد.» ۲۲ یهودا (نه یهودای اسخریوطی) از او پرسید: «ای سَروَرم، چطور می خواهی که خود را تنها برای ما ظاهر سازی و نه برای همه جهان؟» ۲۳ عیسی در جواب او گفت: «هر کسی مرا دوست داشته باشد، تعالیم مرا اطاعت خواهد کرد و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما نزد او آمده و پیش او خواهیم ماند. ۲۴ کسی که مرا دوست ندارد از تعلیم من اطاعت نمی کند. کلامی که شما می شنوید از خودم نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاده است.

۲۵ این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم، ۲۶ اما پشتیبان شما یعنی روح مقدس که پدر به نام من به شما خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را که من به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد.

۲۷ برای شما سلامتی به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم، بدهد. دلهای شما پریشان نشود و ترسان نباشید. ۲۸ شما شنیدید که برای تان گفتم من می روم، ولی دوباره نزد شما بر خواهم گشت. اگر مرا دوست دارید، از شنیدن آن شادمان می شوید، زیرا که من پیش پدر می روم و پدر از من بزرگتر است. ۲۹ اکنون پیش از این که این کار عملی شود به شما گفتم تا وقتی واقع می شود، ایمان بیاورید. ۳۰ پس از این با شما زیاد سخن نمی گویم زیرا که حاکم این جهان می آید. او بر من هیچ قدرت ندارد، ۳۱ اما برای این که جهان بداند که من پدر را دوست دارم، احکام پدر را به طور کامل انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم.

Related content

Part III: The Heart of the Believer Is the Place of God's Spirit

Part III: The Heart of the Believer Is the Place of God's Spirit (Peace and Joy in Christ)
Since the body of every believer is the body of the Holy Spirit; We should not pollute and destroy this temple with sin, we should not ignore the presence of the Holy Spirit in our hearts. Because our body no longer belongs to us and belongs to God. Because the Holy Spirit is present only in a pure and holy body. Jesus said: Do not let your hearts be troubled and believe in me. So we should no longer wander in search of a man-made place. Instead, let's step out and believe in seeking the truth that can only be found in Jesus Christ.

Radio programme reading v1-3 (30min)

My Identity in Jesus Christ - I Am a New Creation

My Identity in Jesus Christ - I Am a New Creation (With You)
A person who believes in Christ becomes a new creation, and is no longer a captive of or a slave to Satan. If anyone is in Christ, he is a new creature. Old things have passed away and now everything is fresh! All this is from God, who has reconciled us to himself through Christ, and has given us the ministry of reconciliation. In other words, God in Christ reconciles the world to Himself and does not hold people accountable for their sins.

Radio programme reading v6 (28min)

Pentecost and the Descent of the Holy Spirit

Pentecost and the Descent of the Holy Spirit (Peace and Joy in Christ)
The word Pentecost reminds every Christian, everywhere, of the glorious sight of the tongues of fire being placed on the heads of the early Christians and the miraculous gift of tongues as a sign of the Holy Spirit. In the Old Testament, God Jehovah wrote the law on stone tablets and gave it to the people. In the New Testament, the Holy Spirit is given by the Father and the Son, and through him, he writes his law of love on the human heart. So what did this event mean for those who were present there? And what does it mean for us today?

Radio programme reading v14-15 (30min)

Second Part - God's Presence in Christ Jesus

Second Part - God's Presence in Christ Jesus (Peace and Joy in Christ)
Jesus Christ is the true incarnation of God. The word became flesh, God's presence settled among humans. When Jesus came; All the temple rules and sacrifices became unnecessary because Jesus was the true temple. Jews thought that the presence of God is in the temple; But the presence of God was completely in Jesus. Jesus said someone greater than the statue is here. Because Christ was and is greater than the house of God.

Radio programme reading v19 (30min)

Part II - Covenant With the Children of Israel

Part II - Covenant With the Children of Israel (Peace and Joy in Christ)
Isaac had two sons, Esau and Jacob. Was the covenant confirmed for both of them? no; Only for Jacob. Jacob, whose name was changed to Israel, had twelve sons. These twelve sons later became the fathers of the twelve tribes of Israel. The covenant God made with Abraham was later transferred to Israel. Our Lord Jesus Christ, like the people of Israel, promised us property in heaven and he said that I will make a place for you where I am and I will come again and take you with me. This is the greatest promise of hope to all his followers.

Radio programme about v1-3 (30min)

Why Is It Important to Hear the Word of God?

Why Is It Important to Hear the Word of God? (Peace and Joy in Christ)
In a situation where fear has cast a shadow over our dear country for years, what made people leave the country? Why can't people tolerate injustice anymore? Does running away solve our problem? The book of psalms is always a source of hope and consolation for us followers of Christ. David says in Psalm 144: There should be no breach in the wall of our city, and no one should be taken captive, and there should be no wailing in our streets. We ask God that all people take a step towards God's truth and receive the Bible, study and listen to it and receive salvation.

Radio programme about v1 (30min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v6-7 (29min)

What Is the Meaning of Jesus' Name?

What Is the Meaning of Jesus' Name? (With You)
Jesus is the only one in the world who can save people. A sinful man needs a saviour, not a religion. Not only is the human body healed from physical illness through the name of Jesus, but more importantly, souls are also saved from spiritual illness (that is, sin) through the name of Jesus. Some ask: Why do Christians preach so much? Why don't they let other people follow their own religion? The reason is that faith in Jesus Christ leads to the salvation and life. Therefore, followers of Jesus Christ have a mission to convey this important news to the world.

Radio programme about v6-7 (28min)

Why Do We Complain About Our Lives?

Why Do We Complain About Our Lives? (Peace and Joy in Christ)
What God does in the heart of a person brings true salvation and gives a person new will and hope to love God and obey Him in the first step. This will replaces the will that used to be spiritually numb, numb and selfish. Therefore, God emphasises about the true life that is in Jesus Christ that every person should accept him in his heart and life and say yes to his call to be saved.

Radio programme about v6 (30min)

I Am the Way, the Truth, and the Life!

I Am the Way, the Truth, and the Life! (A Message of Love)
Everyday Afghans pray, "Guide us to the straight path." Jesus said, "I am the way, the truth, and the life". I pray that God will answer your prayer and you will find the straight path in Jesus.

Video about v6 (0min)

What Is the Gospel?

What Is the Gospel? (With You)
What is the Gospel? Is the Gospel, or Injil, just a religious book that gives us merit when we read it? The meaning of the Gospel is good news. So what is this good news? Separation was created between man and God as a result of sin. God sent a Saviour into the world to reconcile man to himself. This Saviour is Jesus Christ, who went to the cross to bear the sin of man and to die. He arose to life again on the third day after his death. By doing so, Jesus turned our despair into hope! This is itself the good news or the Gospel.

Radio programme about v6 (30min)

New Year 2021 1400

New Year 2021 1400 (Seasonal Programmes)
With the arrival of spring, nature puts on a fresh green gown. Songbirds like canaries, goldfinches, starlings, hoopoes, doves, partridges and pigeons sing joyful and refreshing songs calling all people to love, reconciliation and harmony. Spring brings a message of romance, budding and growth. It is the season of joy and happiness, and that is why it is so welcome—and with its arrival, hearts are filled with the thrill of new life! Spring is a messenger of balance. In the light of this balance, life becomes beautiful. Spring reminds us of God's mercy and love, which surround all people and created things like a life-giving flood.

Radio programme about v6 (30min)

Many Former MP Have Not Surrendered Their Weapons and Government Facilities

Many Former MP Have Not Surrendered Their Weapons and Government Facilities (Colour of Life)
Many members of Parliament who did not vote in the recent election refused to return the weapons and other government facilities they had in their power of attorney to the National Assembly. According to the law, government officials must hand over their government facilities to the relevant institutions upon completion of their official duties.

Radio programme about v6 (28min)

The desirability of corruption in public culture

The desirability of corruption in public culture (Colour of Life)
Bribery and corruption hinder the growth of countries. Corruption is, in the simplest sense, the personal benefit of public and official positions. Employees who have used an official position for their own benefit have committed corruption. This includes the personal benefit of deviating from official qualifications starting with bribery and embezzlement. Corruption is mainly shaped by dictatorial and non-responsive systems. Corruption is more widespread in countries where the economic mafia and drug trafficking gangs are more active. Poverty is also an influential factor in the corruption cycle. The weaknesses of law enforcement agencies are other factors in the spread of corruption.

Radio programme about v6 (28min)

Part III: The Heart of the Believer Is the Place of God's Spirit

Part III: The Heart of the Believer Is the Place of God's Spirit (Peace and Joy in Christ)
Since the body of every believer is the body of the Holy Spirit; We should not pollute and destroy this temple with sin, we should not ignore the presence of the Holy Spirit in our hearts. Because our body no longer belongs to us and belongs to God. Because the Holy Spirit is present only in a pure and holy body. Jesus said: Do not let your hearts be troubled and believe in me. So we should no longer wander in search of a man-made place. Instead, let's step out and believe in seeking the truth that can only be found in Jesus Christ.

Radio programme about v16-17 (30min)

The Coming of the Holy Spirit

The Coming of the Holy Spirit (With You)
The day of Pentecost coincides with the fiftieth day after the resurrection of Jesus. In Greek, Pentecost means fifty. According to the Old Testament, Pentecost was celebrated on the fiftieth day after the Jewish Passover Sunday, which for Christians is the fiftieth day after Easter. Jews celebrate the Feast of Weeks on Pentecost. They celebrate on this day for another reason: They believe that God gave them the law on that day. Therefore, it was very appropriate for God to give the gift of the Holy Spirit to the disciples for the first time on that day. It should be noted that Pentecost is also the birthday of the church.

Radio programme about v16-17 (28min)

Peace With God

Peace With God (With You)
Sometimes in life things happen that affect our daily routines and change us forever. Often people do not know why these incidents occur, and they think that God has caused them and is responsible for them. Then they start fighting and arguing with God and blaming Him for their troubles.

Radio programme about v27 (28min)

Prayer for Afghanistan

Prayer for Afghanistan (With You)
It is prayer that transforms us into people of faith and devotion. The power of prayer will never fail. We will succeed in prayer when we really expect and want what we ask for. We should not consider prayer a duty. If we do, we diminish the value of prayer and our hearts will move away from its true meaning. We should pray in the best hours of the day and consider it more important and useful than any of our daily routines. Superficial and casual prayers cause our spiritual death.

Radio programme about v27 (29min)

Studying the Psalms Deepened Our Faith

Studying the Psalms Deepened Our Faith (The Breeze of Worship)
Although all the books and epistles of the Bible reveal strange truths about God, the book of Psalms motivates us to give God a profound and personal answer. The Psalms are an invitation to worship so that we can truly go to God, be intimate with Him, have fellowship, and rule our lives.

Radio programme about v27 (30min)

The story of Jahfar

The story of Jahfar (Colour of Life)
t is better for a person to stand on his own two feet and not rely on others. It is good to be aware of our lives, and to avoid recklessness and indifference to family and children. We should work hard to bring food for family and move on with our lives and think about the future of our children. Relying on others makes a person lazy.

Radio programme about v30 (29min)

Jesus, the Only Way to the Father

Jesus, the Only Way to the Father (The Word of God for You)
Jesus said: You know where I am going and you know the way. He had shown them the way. The way was his own teaching and example. If we follow his teachings and examples, they will go to heaven. Jesus said I am the way. Jesus did not come to show the way; It was his way. It is only through Him that our sins are forgiven and justified.

Radio programme mainly about v1-14 (30min)

Why Does God Not Forgive People?

Why Does God Not Forgive People? (Peace and Joy in Christ)
The truth is that we cannot overcome our sins in any way. If you don't believe this, pay attention to the reality of the world around you, such as addiction; Greed killing and killing; fake You can see the horror and you know that sin has spread everywhere.

Radio programme mainly about v6 (30min)

Jesus in the Presence of the High Priest

Jesus in the Presence of the High Priest (The Word of God for You)
The trial of Jesus was going on moment by moment by the Jewish council; But Jesus stood silently like a lamb among the executioners. What Pilate asked Jesus, he answered: My kingdom is not an earthly kingdom! It is a heavenly kingdom.

Radio programme mainly about v6 (30min)

How Can You Seriously and Decisively Say Jesus Christ and Christianity Are Superior?

How Can You Seriously and Decisively Say Jesus Christ and Christianity Are Superior? (With You)
When we look at the life of Jesus Christ, we see unique and extraordinary things. He performed many miracles in plain sight of his disciples and other people. Everything he did and everything he said, was with absolute authority and power. His kindness overflowed to people. His love was unparalleled. He listened to the words of the people, raised the dead, healed the blind, caused the lame to walk, and gave his life for mankind.

Radio programme mainly about v6 (27min)

Easter 2020

Easter 2020 (With You)
Jesus Christ was pure and holy. He had committed no sin. So why was Jesus Christ killed on the cross and his pure and precious blood shed?

Radio programme mainly about v6 (28min)