انجیل یوحنا

فصل چهاردهم

عیسی یگانه راه به سوی خداست

۱دل های شما پریشان نشود. به خدا توکل نمائید، به من نیز ایمان داشته باشید. ۲در خانۀ پدر من منزل بسیار است. اگر چنین نمی بود، به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. ۳پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. ۴شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید.» ۵توما گفت: «ای خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم.» ۶عیسی به او گفت: «من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید. ۷اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید، از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید.» ۸فیلیپُس به او گفت: «ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است.» ۹عیسی به او گفت: «ای فیلیپُس، در این مدت طولانی، من با شما بوده ام و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هرکه مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می گویی پدر را به ما نشان بده؟ ۱۰آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است. سخنانی که به شما می گویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همۀ این کارها را انجام می دهد. ۱۱به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. ۱۲بیقین بدانید هرکه به من ایمان بیاورد آنچه را من می کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می روم ۱۳و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. ۱۴اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد.

وعدۀ روح القدس

۱۵اگر مرا دوست دارید اوامر مرا اطاعت خواهید کرد ۱۶و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند. ۱۷یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسید، چون او پیش شما می ماند و در شما خواهد بود. ۱۸شما را تنها نمی گذارم، پیش شما بر می گردم. ۱۹پس از اندک زمانی، دنیا دیگر مرا نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم زندگی می کنید. ۲۰در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.

۲۱هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق آن ها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.» ۲۲یهودا (نه یهودای اسخریوطی) از او پرسید: «ای خداوند، چرا می خواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟» ۲۳عیسی در جواب او گفت: «هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه می گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند. ۲۴کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. آنچه شما می شنوید از خودم نیست بلکه از پدری که مرا فرستاده است.

۲۵این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم، ۲۶اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد.

۲۷سلامتی برای شما به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. دنیا نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دل های شما پریشان نشود و ترسان نباشید. ۲۸شنیدید که به شما گفتم من می روم ولی نزد شما بر می گردم. اگر مرا دوست می داشتید از شنیدن اینکه من پیش پدر می روم شاد می شدید زیرا پدر از من بزرگتر است. ۲۹اکنون پیش از اینکه این کار عملی شود به شما گفتم تا وقتی واقع می شود ایمان بیاورید. ۳۰بعد از این با شما زیاد سخن نمی گویم زیرا سردار این دنیا می آید، او بر من هیچ قدرتی ندارد، ۳۱اما برای اینکه دنیا بداند که من پدر را دوست دارم، اوامر او را به طور کامل انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم.

Related content

My Identity in Jesus Christ - I Am a New Creation

My Identity in Jesus Christ - I Am a New Creation (With You)
A person who believes in Christ becomes a new creation, and is no longer a captive of or a slave to Satan. If anyone is in Christ, he is a new creature. Old things have passed away and now everything is fresh! All this is from God, who has reconciled us to himself through Christ, and has given us the ministry of reconciliation. In other words, God in Christ reconciles the world to Himself and does not hold people accountable for their sins.

Radio programme reading v6 (28min)

Pentecost and the Descent of the Holy Spirit

Pentecost and the Descent of the Holy Spirit (Peace and Joy in Christ)
The word Pentecost reminds every Christian, everywhere, of the glorious sight of the tongues of fire being placed on the heads of the early Christians and the miraculous gift of tongues as a sign of the Holy Spirit. In the Old Testament, God Jehovah wrote the law on stone tablets and gave it to the people. In the New Testament, the Holy Spirit is given by the Father and the Son, and through him, he writes his law of love on the human heart. So what did this event mean for those who were present there? And what does it mean for us today?

Radio programme reading v14-15 (30min)

Why Is It Important to Hear the Word of God?

Why Is It Important to Hear the Word of God? (Peace and Joy in Christ)
In a situation where fear has cast a shadow over our dear country for years, what made people leave the country? Why can't people tolerate injustice anymore? Does running away solve our problem? The book of psalms is always a source of hope and consolation for us followers of Christ. David says in Psalm 144: There should be no breach in the wall of our city, and no one should be taken captive, and there should be no wailing in our streets. We ask God that all people take a step towards God's truth and receive the Bible, study and listen to it and receive salvation.

Radio programme about v1 (30min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v6-7 (29min)

What Is the Meaning of Jesus' Name?

What Is the Meaning of Jesus' Name? (With You)
Jesus is the only one in the world who can save people. A sinful man needs a saviour, not a religion. Not only is the human body healed from physical illness through the name of Jesus, but more importantly, souls are also saved from spiritual illness (that is, sin) through the name of Jesus. Some ask: Why do Christians preach so much? Why don't they let other people follow their own religion? The reason is that faith in Jesus Christ leads to the salvation and life. Therefore, followers of Jesus Christ have a mission to convey this important news to the world.

Radio programme about v6-7 (28min)

Why Do We Complain About Our Lives?

Why Do We Complain About Our Lives? (Peace and Joy in Christ)
What God does in the heart of a person brings true salvation and gives a person new will and hope to love God and obey Him in the first step. This will replaces the will that used to be spiritually numb, numb and selfish. Therefore, God emphasises about the true life that is in Jesus Christ that every person should accept him in his heart and life and say yes to his call to be saved.

Radio programme about v6 (30min)

I Am the Way, the Truth, and the Life!

I Am the Way, the Truth, and the Life! (A Message of Love)
Everyday Afghans pray, "Guide us to the straight path." Jesus said, "I am the way, the truth, and the life". I pray that God will answer your prayer and you will find the straight path in Jesus.

Video about v6 (0min)

What Is the Gospel?

What Is the Gospel? (With You)
What is the Gospel? Is the Gospel, or Injil, just a religious book that gives us merit when we read it? The meaning of the Gospel is good news. So what is this good news? Separation was created between man and God as a result of sin. God sent a Saviour into the world to reconcile man to himself. This Saviour is Jesus Christ, who went to the cross to bear the sin of man and to die. He arose to life again on the third day after his death. By doing so, Jesus turned our despair into hope! This is itself the good news or the Gospel.

Radio programme about v6 (30min)

New Year 2021 1400

New Year 2021 1400 (Seasonal Programmes)
With the arrival of spring, nature puts on a fresh green gown. Songbirds like canaries, goldfinches, starlings, hoopoes, doves, partridges and pigeons sing joyful and refreshing songs calling all people to love, reconciliation and harmony. Spring brings a message of romance, budding and growth. It is the season of joy and happiness, and that is why it is so welcome—and with its arrival, hearts are filled with the thrill of new life! Spring is a messenger of balance. In the light of this balance, life becomes beautiful. Spring reminds us of God's mercy and love, which surround all people and created things like a life-giving flood.

Radio programme about v6 (30min)

Many Former MP Have Not Surrendered Their Weapons and Government Facilities

Many Former MP Have Not Surrendered Their Weapons and Government Facilities (Colour of Life)
Many members of Parliament who did not vote in the recent election refused to return the weapons and other government facilities they had in their power of attorney to the National Assembly. According to the law, government officials must hand over their government facilities to the relevant institutions upon completion of their official duties.

Radio programme about v6 (28min)

The desirability of corruption in public culture

The desirability of corruption in public culture (Colour of Life)
Bribery and corruption hinder the growth of countries. Corruption is, in the simplest sense, the personal benefit of public and official positions. Employees who have used an official position for their own benefit have committed corruption. This includes the personal benefit of deviating from official qualifications starting with bribery and embezzlement. Corruption is mainly shaped by dictatorial and non-responsive systems. Corruption is more widespread in countries where the economic mafia and drug trafficking gangs are more active. Poverty is also an influential factor in the corruption cycle. The weaknesses of law enforcement agencies are other factors in the spread of corruption.

Radio programme about v6 (28min)

The Coming of the Holy Spirit

The Coming of the Holy Spirit (With You)
The day of Pentecost coincides with the fiftieth day after the resurrection of Jesus. In Greek, Pentecost means fifty. According to the Old Testament, Pentecost was celebrated on the fiftieth day after the Jewish Passover Sunday, which for Christians is the fiftieth day after Easter. Jews celebrate the Feast of Weeks on Pentecost. They celebrate on this day for another reason: They believe that God gave them the law on that day. Therefore, it was very appropriate for God to give the gift of the Holy Spirit to the disciples for the first time on that day. It should be noted that Pentecost is also the birthday of the church.

Radio programme about v16-17 (28min)

Peace With God

Peace With God (With You)
Sometimes in life things happen that affect our daily routines and change us forever. Often people do not know why these incidents occur, and they think that God has caused them and is responsible for them. Then they start fighting and arguing with God and blaming Him for their troubles.

Radio programme about v27 (28min)

Prayer for Afghanistan

Prayer for Afghanistan (With You)
It is prayer that transforms us into people of faith and devotion. The power of prayer will never fail. We will succeed in prayer when we really expect and want what we ask for. We should not consider prayer a duty. If we do, we diminish the value of prayer and our hearts will move away from its true meaning. We should pray in the best hours of the day and consider it more important and useful than any of our daily routines. Superficial and casual prayers cause our spiritual death.

Radio programme about v27 (29min)

Studying the Psalms Deepened Our Faith

Studying the Psalms Deepened Our Faith (The Breeze of Worship)
Although all the books and epistles of the Bible reveal strange truths about God, the book of Psalms motivates us to give God a profound and personal answer. The Psalms are an invitation to worship so that we can truly go to God, be intimate with Him, have fellowship, and rule our lives.

Radio programme about v27 (30min)

The story of Jahfar

The story of Jahfar (Colour of Life)
t is better for a person to stand on his own two feet and not rely on others. It is good to be aware of our lives, and to avoid recklessness and indifference to family and children. We should work hard to bring food for family and move on with our lives and think about the future of our children. Relying on others makes a person lazy.

Radio programme about v30 (29min)

Jesus, the Only Way to the Father

Jesus, the Only Way to the Father (The Word of God for You)
Jesus said: You know where I am going and you know the way. He had shown them the way. The way was his own teaching and example. If we follow his teachings and examples, they will go to heaven. Jesus said I am the way. Jesus did not come to show the way; It was his way. It is only through Him that our sins are forgiven and justified.

Radio programme mainly about v1-14 (30min)

Why Does God Not Forgive People?

Why Does God Not Forgive People? (Peace and Joy in Christ)
The truth is that we cannot overcome our sins in any way. If you don't believe this, pay attention to the reality of the world around you, such as addiction; Greed killing and killing; fake You can see the horror and you know that sin has spread everywhere.

Radio programme mainly about v6 (30min)

Jesus in the Presence of the High Priest

Jesus in the Presence of the High Priest (The Word of God for You)
The trial of Jesus was going on moment by moment by the Jewish council; But Jesus stood silently like a lamb among the executioners. What Pilate asked Jesus, he answered: My kingdom is not an earthly kingdom! It is a heavenly kingdom.

Radio programme mainly about v6 (30min)

How Can You Seriously and Decisively Say Jesus Christ and Christianity Are Superior?

How Can You Seriously and Decisively Say Jesus Christ and Christianity Are Superior? (With You)
When we look at the life of Jesus Christ, we see unique and extraordinary things. He performed many miracles in plain sight of his disciples and other people. Everything he did and everything he said, was with absolute authority and power. His kindness overflowed to people. His love was unparalleled. He listened to the words of the people, raised the dead, healed the blind, caused the lame to walk, and gave his life for mankind.

Radio programme mainly about v6 (27min)

Easter 2020

Easter 2020 (With You)
Jesus Christ was pure and holy. He had committed no sin. So why was Jesus Christ killed on the cross and his pure and precious blood shed?

Radio programme mainly about v6 (28min)

The Number of Addicted Women in Herat Has Increased

The Number of Addicted Women in Herat Has Increased (Colour of Life)
Statistics of addicts in Herat province are on the rise. Especially among women. Why have Herat women turned to drugs? To know this, we invite you to listen to the program. Thanks

Radio programme mainly about v6 (30min)

The Spirit of God Is Our Supporter and Comfort

The Spirit of God Is Our Supporter and Comfort (The Word of God for You)
Do you know anything about the Holy Spirit? If we love and obey Christ, he will send us another Comforter, the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Spirit of God and Christ. God and Christ are in heaven, but the Spirit is with us on earth.

Radio programme mainly about v15-21 (30min)

Only the Health of Jesus Gives Us Life

Only the Health of Jesus Gives Us Life (The Word of God for You)
The true peace and health of all human beings lies only in Jesus. Our trouble is in the world; But the toils of the world cannot destroy our health. Because Jesus defeated the world and the wicked that brought death and triumphed. Maybe you are struggling with the pain and stress of life; But Jesus Christ says I give you health and life.

Radio programme mainly about v27 (30min)

Why Is Jesus Christ Coming Back to This World?

Why Is Jesus Christ Coming Back to This World?
Let not your hearts be troubled. Believe in God. believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also.

Article includes v1-3