انجیل یوحنا

فصل چهاردهم

عیسی یگانه راه به سوی خداست

۱دل های شما پریشان نشود. به خدا توکل نمائید، به من نیز ایمان داشته باشید. ۲در خانۀ پدر من منزل بسیار است. اگر چنین نمی بود، به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. ۳پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. ۴شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید.» ۵توما گفت: «ای خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم.» ۶عیسی به او گفت: «من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید. ۷اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید، از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید.» ۸فیلیپُس به او گفت: «ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است.» ۹عیسی به او گفت: «ای فیلیپُس، در این مدت طولانی، من با شما بوده ام و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هرکه مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می گویی پدر را به ما نشان بده؟ ۱۰آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است. سخنانی که به شما می گویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همۀ این کارها را انجام می دهد. ۱۱به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. ۱۲بیقین بدانید هرکه به من ایمان بیاورد آنچه را من می کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می روم ۱۳و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. ۱۴اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد.

وعدۀ روح القدس

۱۵اگر مرا دوست دارید اوامر مرا اطاعت خواهید کرد ۱۶و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند. ۱۷یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسید، چون او پیش شما می ماند و در شما خواهد بود. ۱۸شما را تنها نمی گذارم، پیش شما بر می گردم. ۱۹پس از اندک زمانی، دنیا دیگر مرا نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم زندگی می کنید. ۲۰در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.

۲۱هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق آن ها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.» ۲۲یهودا (نه یهودای اسخریوطی) از او پرسید: «ای خداوند، چرا می خواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟» ۲۳عیسی در جواب او گفت: «هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه می گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند. ۲۴کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. آنچه شما می شنوید از خودم نیست بلکه از پدری که مرا فرستاده است.

۲۵این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم، ۲۶اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد.

۲۷سلامتی برای شما به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. دنیا نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دل های شما پریشان نشود و ترسان نباشید. ۲۸شنیدید که به شما گفتم من می روم ولی نزد شما بر می گردم. اگر مرا دوست می داشتید از شنیدن اینکه من پیش پدر می روم شاد می شدید زیرا پدر از من بزرگتر است. ۲۹اکنون پیش از اینکه این کار عملی شود به شما گفتم تا وقتی واقع می شود ایمان بیاورید. ۳۰بعد از این با شما زیاد سخن نمی گویم زیرا سردار این دنیا می آید، او بر من هیچ قدرتی ندارد، ۳۱اما برای اینکه دنیا بداند که من پدر را دوست دارم، اوامر او را به طور کامل انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم.

Related content

My Identity in Jesus Christ - I Am a New Creation

My Identity in Jesus Christ - I Am a New Creation (With You)
A person who believes in Christ becomes a new creation, and is no longer a captive of or a slave to Satan. If anyone is in Christ, he is a new creature. Old things have passed away and now everything is fresh! All this is from God, who has reconciled us to himself through Christ, and has given us the ministry of reconciliation. In other words, God in Christ reconciles the world to Himself and does not hold people accountable for their sins.

Radio programme reading v6 (28min)

I Am the Way, the Truth, and the Life!

I Am the Way, the Truth, and the Life! (A Message of Love)
Everyday Afghans pray, "Guide us to the straight path." Jesus said, "I am the way, the truth, and the life". I pray that God will answer your prayer and you will find the straight path in Jesus.

Video about v6 (0min)

What Is the Gospel?

What Is the Gospel? (With You)
What is the Gospel? Is the Gospel, or Injil, just a religious book that gives us merit when we read it? The meaning of the Gospel is good news. So what is this good news? Separation was created between man and God as a result of sin. God sent a Saviour into the world to reconcile man to himself. This Saviour is Jesus Christ, who went to the cross to bear the sin of man and to die. He arose to life again on the third day after his death. By doing so, Jesus turned our despair into hope! This is itself the good news or the Gospel.

Radio programme about v6 (30min)

New Year 2021 1400

New Year 2021 1400 (Seasonal Programmes)
With the arrival of spring, nature puts on a fresh green gown. Songbirds like canaries, goldfinches, starlings, hoopoes, doves, partridges and pigeons sing joyful and refreshing songs calling all people to love, reconciliation and harmony. Spring brings a message of romance, budding and growth. It is the season of joy and happiness, and that is why it is so welcome—and with its arrival, hearts are filled with the thrill of new life! Spring is a messenger of balance. In the light of this balance, life becomes beautiful. Spring reminds us of God's mercy and love, which surround all people and created things like a life-giving flood.

Radio programme about v6 (30min)

Many Former MP Have Not Surrendered Their Weapons and Government Facilities

Many Former MP Have Not Surrendered Their Weapons and Government Facilities (Colour of Life)
Many members of Parliament who did not vote in the recent election refused to return the weapons and other government facilities they had in their power of attorney to the National Assembly. According to the law, government officials must hand over their government facilities to the relevant institutions upon completion of their official duties.

Radio programme about v6 (28min)

The desirability of corruption in public culture

The desirability of corruption in public culture (Colour of Life)
Bribery and corruption hinder the growth of countries. Corruption is, in the simplest sense, the personal benefit of public and official positions. Employees who have used an official position for their own benefit have committed corruption. This includes the personal benefit of deviating from official qualifications starting with bribery and embezzlement. Corruption is mainly shaped by dictatorial and non-responsive systems. Corruption is more widespread in countries where the economic mafia and drug trafficking gangs are more active. Poverty is also an influential factor in the corruption cycle. The weaknesses of law enforcement agencies are other factors in the spread of corruption.

Radio programme about v6 (28min)

The Coming of the Holy Spirit

The Coming of the Holy Spirit (With You)
The day of Pentecost coincides with the fiftieth day after the resurrection of Jesus. In Greek, Pentecost means fifty. According to the Old Testament, Pentecost was celebrated on the fiftieth day after the Jewish Passover Sunday, which for Christians is the fiftieth day after Easter. Jews celebrate the Feast of Weeks on Pentecost. They celebrate on this day for another reason: They believe that God gave them the law on that day. Therefore, it was very appropriate for God to give the gift of the Holy Spirit to the disciples for the first time on that day. It should be noted that Pentecost is also the birthday of the church.

Radio programme about v16-17 (28min)

Prayer for Afghanistan

Prayer for Afghanistan (With You)
It is prayer that transforms us into people of faith and devotion. The power of prayer will never fail. We will succeed in prayer when we really expect and want what we ask for. We should not consider prayer a duty. If we do, we diminish the value of prayer and our hearts will move away from its true meaning. We should pray in the best hours of the day and consider it more important and useful than any of our daily routines. Superficial and casual prayers cause our spiritual death.

Radio programme about v27 (29min)

Studying the Psalms Deepened Our Faith

Studying the Psalms Deepened Our Faith (The Breeze of Worship)
Although all the books and epistles of the Bible reveal strange truths about God, the book of Psalms motivates us to give God a profound and personal answer. The Psalms are an invitation to worship so that we can truly go to God, be intimate with Him, have fellowship, and rule our lives.

Radio programme about v27 (30min)

The story of Jahfar

The story of Jahfar (Colour of Life)
t is better for a person to stand on his own two feet and not rely on others. It is good to be aware of our lives, and to avoid recklessness and indifference to family and children. We should work hard to bring food for family and move on with our lives and think about the future of our children. Relying on others makes a person lazy.

Radio programme about v30 (29min)

Jesus, the Only Way to the Father

Jesus, the Only Way to the Father (The Word of God for You)
Jesus said: You know where I am going and you know the way. He had shown them the way. The way was his own teaching and example. If we follow his teachings and examples, they will go to heaven. Jesus said I am the way. Jesus did not come to show the way; It was his way. It is only through Him that our sins are forgiven and justified.

Radio programme mainly about v1-14 (30min)

Why Does God Not Forgive People?

Why Does God Not Forgive People? (Peace and Joy in Christ)
The truth is that we cannot overcome our sins in any way. If you don't believe this, pay attention to the reality of the world around you, such as addiction; Greed killing and killing; fake You can see the horror and you know that sin has spread everywhere.

Radio programme mainly about v6 (30min)

Jesus in the Presence of the High Priest

Jesus in the Presence of the High Priest (The Word of God for You)
The trial of Jesus was going on moment by moment by the Jewish council; But Jesus stood silently like a lamb among the executioners. What Pilate asked Jesus, he answered: My kingdom is not an earthly kingdom! It is a heavenly kingdom.

Radio programme mainly about v6 (30min)

How Can You Seriously and Decisively Say Jesus Christ and Christianity Are Superior?

How Can You Seriously and Decisively Say Jesus Christ and Christianity Are Superior? (With You)
When we look at the life of Jesus Christ, we see unique and extraordinary things. He performed many miracles in plain sight of his disciples and other people. Everything he did and everything he said, was with absolute authority and power. His kindness overflowed to people. His love was unparalleled. He listened to the words of the people, raised the dead, healed the blind, caused the lame to walk, and gave his life for mankind.

Radio programme mainly about v6 (27min)

Easter 2020

Easter 2020 (With You)
Jesus Christ was pure and holy. He had committed no sin. So why was Jesus Christ killed on the cross and his pure and precious blood shed?

Radio programme mainly about v6 (28min)

The Number of Addicted Women in Herat Has Increased

The Number of Addicted Women in Herat Has Increased (Colour of Life)
Statistics of addicts in Herat province are on the rise. Especially among women. Why have Herat women turned to drugs? To know this, we invite you to listen to the program. Thanks

Radio programme mainly about v6 (30min)

The Spirit of God Is Our Supporter and Comfort

The Spirit of God Is Our Supporter and Comfort (The Word of God for You)
Do you know anything about the Holy Spirit? If we love and obey Christ, he will send us another Comforter, the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Spirit of God and Christ. God and Christ are in heaven, but the Spirit is with us on earth.

Radio programme mainly about v15-21 (30min)

Only the Health of Jesus Gives Us Life

Only the Health of Jesus Gives Us Life (The Word of God for You)
The true peace and health of all human beings lies only in Jesus. Our trouble is in the world; But the toils of the world cannot destroy our health. Because Jesus defeated the world and the wicked that brought death and triumphed. Maybe you are struggling with the pain and stress of life; But Jesus Christ says I give you health and life.

Radio programme mainly about v27 (30min)

Why Is Jesus Christ Coming Back to This World?

Why Is Jesus Christ Coming Back to This World?
Let not your hearts be troubled. Believe in God. believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also.

Article includes v1-3

Jesus Comforts

Jesus Comforts (The Gospel of John)
In the Gospel of John chapter 14 verses 1-31, God promises us that He will always be with us, even in the darkest moments, in despair and all the crises of life, and will never leave us. We also read that Jesus says: "The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." From Jesus's teaching here, we can learn that in the absence of Jesus Christ, the Holy Spirit will guide us and promises us strength and peace to overcome any problem.

TV show includes v1-31 (60min)

Jesus Is the Way

Jesus Is the Way (People of God)

Radio programme includes v1-32 (26min)

Train #4

Train #4 (Potpourri)

Radio programme includes v1-3 (29min)

Through the window

Through the window (Potpourri)

Radio programme includes v1-3 (29min)

Ultimate question. Part Three

Ultimate question. Part Three (Potpourri)

Radio programme includes v1-3 (29min)

Son- God With Us

Son- God With Us (Reflections on Life 2)
If we look at the Trinity according to the Bible, Jesus the Son of God is the second person of the Trinity. Immanuel, another name for Jesus, means "God with us". The Son (Jesus Christ) co-existed with the Father and is the face of the invisible God, the Savior and fulfiller of the law.

TV show includes v4-6 (29min)