۰:۰۰ / ۰:۰۰

انجیل به گزارش یوحنا

فصل چهاردهم

عیسی یگانه راه به سوی خداست

۱ دلهای شما پریشان نشود. به خدا توکل نمایید و به من نیز ایمان داشته باشید. ۲ در خانۀ پدر من جای بسیار است. اگر چنین نمی بود به شما می گفتم. من می روم تا برای تان جایی آماده سازم. ۳ وقتی رفتم و برای تان جایی آماده کردم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز آنجا باشید. ۴ شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید.» ۵ توما به او گفت: «ای سَروَرم، ما نمی دانیم که کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه آن را بفهمیم؟» ۶ عیسی به او جواب داد: «من راه، راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی آید. ۷ اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید، از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید.» ۸ فیلیپُس به او گفت: «ای سَروَرم، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است.» ۹ عیسی به او گفت: «ای فیلیپُس، آیا در این مدت زیادی که با شما بوده ام، هنوز مرا نشناخته ای؟ زیرا هر کسی مرا دید، پدر را دیده است. پس چگونه می گویی پدر را به ما نشان بده؟ ۱۰ آیا ایمان نداری که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی را که به شما می گویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است، همۀ این کارها را انجام می دهد. ۱۱ به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. یا حد اقل به کارهایی که می کنم، ایمان داشته باشید. ۱۲ به یقین به شما می گویم، هر کسی به من ایمان داشته باشد، آنچه می کنم، او هم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می روم. ۱۳ و هر آنچه به نام من بخواهید، من آن را انجام خواهم داد تا پدر توسط پسر جلال یابد. ۱۴ هر چیزی که شما به نام من بخواهید، من آن را انجام خواهم داد.

وعدۀ روح مقدس

۱۵ اگر مرا دوست داشته باشید، احکام مرا اطاعت خواهید کرد. ۱۶ من از پدر خواهم خواست تا او پشتیبان دیگری به شما بفرستد که تا به ابد با شما بماند. ۱۷ یعنی همان روح حقیقت که جهان نمی تواند بپذیرد، زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسید، چون او نزد شما می ماند و در شما ساکن خواهد بود. ۱۸ شما را مانند یتیم نمی گذارم، نزد شما بر خواهم گشت. ۱۹ پس از اندک زمانی، جهان مرا دیگر نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده هستم، شما نیز زنده خواهید ماند. ۲۰ در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.

۲۱ هر کسی احکام مرا قبول کند و آنها را نگهدارد، او همان کسی است که مرا دوست دارد. هر کسی مرا دوست دارد، پدر من نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست می دارم و خود را به او ظاهر خواهم کرد.» ۲۲ یهودا (نه یهودای اسخریوطی) از او پرسید: «ای سَروَرم، چطور می خواهی که خود را تنها برای ما ظاهر سازی و نه برای همه جهان؟» ۲۳ عیسی در جواب او گفت: «هر کسی مرا دوست داشته باشد، تعالیم مرا اطاعت خواهد کرد و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما نزد او آمده و پیش او خواهیم ماند. ۲۴ کسی که مرا دوست ندارد از تعلیم من اطاعت نمی کند. کلامی که شما می شنوید از خودم نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاده است.

۲۵ این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم، ۲۶ اما پشتیبان شما یعنی روح مقدس که پدر به نام من به شما خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را که من به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد.

۲۷ برای شما سلامتی به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم، بدهد. دلهای شما پریشان نشود و ترسان نباشید. ۲۸ شما شنیدید که برای تان گفتم من می روم، ولی دوباره نزد شما بر خواهم گشت. اگر مرا دوست دارید، از شنیدن آن شادمان می شوید، زیرا که من پیش پدر می روم و پدر از من بزرگتر است. ۲۹ اکنون پیش از این که این کار عملی شود به شما گفتم تا وقتی واقع می شود، ایمان بیاورید. ۳۰ پس از این با شما زیاد سخن نمی گویم زیرا که حاکم این جهان می آید. او بر من هیچ قدرت ندارد، ۳۱ اما برای این که جهان بداند که من پدر را دوست دارم، احکام پدر را به طور کامل انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم.

مطالب مرتبط

بخش سوم: قلب ایماندار مکان روح خدا

بخش سوم: قلب ایماندار مکان روح خدا (آرامش و شادی در مسیح)
از آنجا که بدن هر ایماندار هیکل روح‌القدس است؛ نیاید این هیکل را با گناه آلوده و تخریب ‌کنیم، ما نباید حضور روح‌القدس را در قلب خود نادیده بگیریم. چون دیگر بدن ما به خود ما تعلق ندارد و به خدا تعلق دارد. چون روح‌القدس فقط بدن پاک و مقدس حضور می‌یابد. عیسی فرمود: دلهای شما پریشان نشود و به من ایمان داشته باشید. پس ما دیگر نباید در جستجوی مکانی دست ساخته انسان سرگردان شویم. در عوض در تلاش یافتن حقیقت که تنها در عیسی مسیح یافت می‌شود قدم برداریم و ایمان بیاوریم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۳ (۳۰ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - خلقت نو هستم

هویت من در عیسی مسیح - خلقت نو هستم (باشما)
کسی که به مسیح ایمان می‌‌‌‌‌آورد خلقتی تازه‌ می‌‌‌‌‌شود که دیگر اسیر و بندۀ شیطان نیست. اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ اینک همه چیز تازه شده است. اینها همه از خداست که به‌ واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. به دیگر سخن، خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می‌‌‌دهد و گناهان مردم را به حسابشان نمی‌گذارد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۶ (۲۸ دقیقه)

عید پنطیکاست و نزول روح القدس

عید پنطیکاست و نزول روح القدس (آرامش و شادی در مسیح)
پنطیکاست کلمه برای هر مسیحی، در هر جا، یادآور منظرۀ پرشکوه قرارگیری زبانه‌های آتش بر سر مسیحیان اولیه و عطای شگفت‌انگیز زبان‌ها به‌ عنوان نشانۀ روح‌القدس می‌‌باشد. در عهدعتیق‌، خداوند یهوه‌ شریعت‌ را بر الواح‌ سنگی‌ نوشت‌ و آن‌ را به‌ قوم‌ عطا فرمود. در عهد جدید، روح‌القدس‌ از جانب پدر و پسر عطا شود و به‌ وسیلۀ‌ او شریعتِ محبتِ خود را بر دل‌ انسان‌ می‌‌نویسد. پس این واقعه چه مفهومی برای آنانی که آنجا حاضر بودند، داشت؟ و امروز چه مفهوم برای ما دارد؟

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۴-۱۵ (۳۰ دقیقه)

بخش دوم- حضور خدا در مسیح عیسی

بخش دوم- حضور خدا در مسیح عیسی (آرامش و شادی در مسیح)
عیسی مسیح تجسم حقیقی خدا است. کلمه جسم گردید حضور خدا در میان انسان‌ها مسکن گزید. وقتی عیسی آمد؛ تمام قواعد هیکل و قربانی‌ها غیر ضروری شد چون عیسی هیکل واقعی بود. یهودیان فکر می‌کردند که حضور خدا در هیکل است؛ لیکن حضور خدا به طور کامل در عیسی بود. عیسی گفت کسی بزرگتر از هیکل در اینجاست. زیرا که مسیح بزرگتر از هیکل خانه خدا بود و هست.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۹ (۳۰ دقیقه)

بخش دوم – عهد با فرزندان اسرائیل

بخش دوم – عهد با فرزندان اسرائیل (آرامش و شادی در مسیح)
اسحاق صاحب دو پسر عیسو و یعقوب شد. آیا عهد برای هر دوی آنها تائید شد؟ نخیر؛ فقط برای یعقوب. یعقوب که نامش به اسرائیل تغییر کرد دوازده پسر داشت. این دوازده پسر بعدها پدران دوازده قبیله اسرائیل شدند. خداوند عهدی که با ابراهیم بست بعدها به اسرائیل منتقل شد. خداوند ما عیسی مسیح همچنان مانند قوم اسرائیل به ما وعده ملکیت در آسمان را داد و او گفت که من برای شما جایی که خودم هستم مکانی درست می‌کنم و دوباره می‌ایم و شما را با خود می‌برم. این بزرگترین وعده ای امید برای تمام پیروانش است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۳ (۳۰ دقیقه)

چرا شنیدن کلام خدا مهم است؟

چرا شنیدن کلام خدا مهم است؟ (آرامش و شادی در مسیح)
در شرایطی که ترس بر کشور عزیز ما سالهاست سایه انداخته، چه باعث شده که مردم کشور را ترک می‌کنند؟ چرا مردم تحمل بی عدالتی آه و ناله را دیگر ندارند؟ آیا فرار مشکل ما را حل می‌کند؟ کتاب مزمور برای ما پیروان مسیح مایه امید و تسلی همیشه وقت می‌باشد. داود در مزمور 144 می‌گوید: .. رخنۀ در دیوار شهر ما نباشد و کسی به اسارت برده نشود و آه و ناله ای در کوچه های ما نباشد. از خداوند می‌خواهیم که همه مردم به سوی حقیقت خدا و دریافت کتاب مقدس و مطالعه و گوش دادن به آن قدم بردارند و نجات را دریافت کنند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا (باشما)
آن که انسان را از گناه، از مرگ ابدی و غضب خدا نجات می‌‌‌دهد جز عیسی مسیح کسی دیگری نیست. او بره‌ای قربانی است که خون‌اش گناهان انسان گناهگار را پاک می‌‌‌کند. زیرا او بی عیب، کاملاً بی گناه و پاک بود. عیسی همان نجات دهنده‌ای است که خدا وعده‌اش را داده بود او همان مسیح موعودی است که تمام یهودیان امید و انتظارش را داشتن.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶-۷ (۲۹ دقیقه)

معنی نام عیسی چیست؟

معنی نام عیسی چیست؟ (باشما)
در این دنیا، هیچ کسی جز عیسی، باعث نجات انسان نمیگردد. انسان گناهکار به نجات دهنده نیاز دارد نه به دین و مذهب. نه تنها جسم انسانها به واسطه نام عیسی از بیماری جسمانی شفا می‌‌‌یابد بلکه مهم‌تر از آن روحشان از بیماری روحانی یعنی گناه نیز رستگار می‌‌‌گردد. بعضی می‌‌‌پرسند: چرا مسیحیان اینقدر تبلیغ می‌‌‌کنند؟ چرا مردم را راحت نمی‌گذارند تا مذهب خود را دنبال کنند؟ به خاطریکه ایمان به عیسی مسیح باعث نجات و زندگی انسان می‌‌گردد. از این خاطر پیروان عیسی مسیح رسالت دارند تا این خبر مهم را به جهانیان برسانند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶-۷ (۲۸ دقیقه)

چرا از زندگی خود شکایت می‌کنیم؟

چرا از زندگی خود شکایت می‌کنیم؟ (آرامش و شادی در مسیح)
کاری که خدا در بطن وجود شخص انجام می‌دهد نجات حقیقی به ثمر می‌آورد و به انسان اراده و امید تازه می‌بخشد تا در قدم اول خداوند را دوست داشته باشد و از او اطاعت کند. این اراده جایگزین اراده ای می‌گردد که قبلا از لحاظ روحانی کرخت و بی حس و خودخواه بود. پس خداوند راجع به زندگی حقیقی که در عیسی مسیح می‌باشد تاکید می‌کند که هر شخص او را در قلب و زندگی خود بپذیرد و به دعوت اش بلی بگوید تا نجات یابد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

من راه، راستی، و زندگی هستم!

من راه، راستی، و زندگی هستم! (پیام محبت)
بسیاری هموطنان ما روزانه دعا می‌‌کنند که "ما را به راه مستقیم هدایت کن." عیسی فرمود، "من راه ، حقیقت، و زندگی هستم." دعا می‌‌کنم که خداوند دعای شما را اجابت کند و شما راه مستقیم را در عیسی مسیح پیدا کنید.

ویدئو درباره آیه ۶ (۰ دقیقه)

انجیل چیست؟

انجیل چیست؟ (باشما)
انجیل چه است؟ آیا انجیل صرف یک کتاب دینی است که با خواندن آن ثواب کمایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟ معنی انجیل خبر خوش است. پس خبر خوش چیست؟ در اثر گناه بین انسان و خدا دوری ایجاد شد. خدا نجات دهنده را به جهان فرستاد تا انسان را با خود آشتی دهد. این نجات دهنده عیسی مسیح است که به خاطر گناه بشر به روی صلیب رفت تا گناه بشر را بدوش بگیرد و بمیرد و در روز سوم از مرگ قیام کرد. عیسی با این عمل خود ناامیدی ما را به امید تبدیل کرد که این خودش، خبر خوش و یا انجیل است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

نوروز ۲۰۲۱ ۱۴۰۰

نوروز ۲۰۲۱ ۱۴۰۰ (برنامه‌های خاص)
با رسیدن بهار، طبیعت حریر سبز بر تن می‌کند. بلبلان خوش خوان مثلی کنری، سهره، گل‌سر، سار، هدهد، فاخته، کبک و قمری، نغمه‌ها و سرودهای فرح بخش و روح انگیز سرمیدهند و انسانها را به مهرورزی، گره گشایی و هم گرایی فرا می‌خوانند. بهار، پیام آور عشق و رویش و رُستن است و موسم سُرور و شادمانی و به همین خاطر است که خواستنی است و با آمدنش دل‌ها سرشار از سرور و جان‌ها تازه می‌گردد. بهار، پیام آور تعادل است و این‌که در سایه تعادل، زندگی زیبا می‌شود. با دیدن بهار، رحمت و محبت خداوند را به یاد می‌آوریم که چشمه مهر او همواره به سوی ما آدمیان و همۀ موجودات، بی محابا سرازیر است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

عدۀ از وکلای پیشین تاکنون اسلحه و  امکانات دولتی شانرا تسلیم نکرده اند

عدۀ از وکلای پیشین تاکنون اسلحه و امکانات دولتی شانرا تسلیم نکرده اند (رنگ زندگی )
بسیاری از وکلای که در انتخابات اخیر رأی بدست نیاوردند، حاضر نشدند که سلاح و دیگر امکانات دولتی را که در دوری وکالت شان در اخیتار داشتند، به شورای ملی برگردانند. به اساس قانون مقامات حکومتی با پایان یافتن وظایف رسمی شان باید امکانات دولتی که در اختیار دارند را به نهادهای مربوطه تسلیم دهند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۲۸ دقیقه)

مطلوبیت فساد در فرهنگ عمومی

مطلوبیت فساد در فرهنگ عمومی (رنگ زندگی )
رشوه و فساد اداری، مانع رشد و ترقی کشور‌ها می‌‌گردد. فساد در ساده‌ترین تعریف، سودجویی شخصی از موقعیت‌های عمومی و رسمی است. کارمنداین که از یک موقعیت رسمی به نفع شخصی خود بهره بگیرد، مرتکب فساد شده است. این سودجویی شخصی از انحراف در اعمال صلاحیت رسمی شروع تا گرفتن رشوه و اختلاس را شامل می‌‌‌شود. فساد عمدتاً در سایه نظام‌های دیکتاتوری و غیرپاسخ‌گو شکل می‌‌‌گیرد. در کشورهایی که مافیای اقتصادی و باندهای قاچاق مواد مخدر فعالیت بیش‌تر دارند، فساد فربه‌تر است. فقر هم یک فاکتور تأثیرگذار در چرخه فساد است. ضعف نهادهای تنفیذ قانون از دیگر فاکتورهای اشاعه فساد به حساب می‌‌‌آید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۲۸ دقیقه)

بخش سوم: قلب ایماندار مکان روح خدا

بخش سوم: قلب ایماندار مکان روح خدا (آرامش و شادی در مسیح)
از آنجا که بدن هر ایماندار هیکل روح‌القدس است؛ نیاید این هیکل را با گناه آلوده و تخریب ‌کنیم، ما نباید حضور روح‌القدس را در قلب خود نادیده بگیریم. چون دیگر بدن ما به خود ما تعلق ندارد و به خدا تعلق دارد. چون روح‌القدس فقط بدن پاک و مقدس حضور می‌یابد. عیسی فرمود: دلهای شما پریشان نشود و به من ایمان داشته باشید. پس ما دیگر نباید در جستجوی مکانی دست ساخته انسان سرگردان شویم. در عوض در تلاش یافتن حقیقت که تنها در عیسی مسیح یافت می‌شود قدم برداریم و ایمان بیاوریم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۱۷ (۳۰ دقیقه)

آمدن روح القدس

آمدن روح القدس (باشما)
روز پنتیکاست مصادف است با پنجاهمین روز بعد از قیام عیسی. در زبان یونانی، پنتیکاست به معنی پنجاه می‌‌‌‌‌باشد. طبق عهد عتیق، روز پنتیکاست در پنجاهمین روز بعد از یکشنبه عید فصح یهودیان تجلیل میشد، که برای مسیحیان پنجاهمین روز بعد از عید قیام می‌‌‌‌‌باشد . یهودیان عید هفته‌ها را در روز پنتیکاست برگزار می‌‌‌‌‌کنند . آنها روز پنتیکاست را به یک دلیل دیگر نیز جشن می‌‌‌‌‌گیرند: ایشان بر این باورند که در آن روز خدا شریعت را به آنان عطا فرمود. بنابراین، بسیار مناسب بود که در آن روز خدا برای نخستین بار، عطای روح القدس را به شاگردان ببخشد. باید متذکر شد روز پنتیکاست، روز تولد کلیسا نیز است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۱۷ (۲۸ دقیقه)

صلح با خدا

صلح با خدا (باشما)
در زند‌ه‌گی انسان‌ها، گاهی اوقات حوادثی رخ می‌‌‌دهند که بالای زند‌ه‌گی روزمره‌ای انسان تاثیر می‌‌‌گذارند و باعث دیگرکونی زند‌ه‌گی انسان می‌‌‌گردند. بعضی اوقات شخص علت این حوادث در زند‌ه‌گی خویش را نیمداند و فکر می‌‌‌کند که این از جانب خدااست و یا خدا باعث این حادثه شده است و همین جاست که با خدا جنگ و دعوا را شروع می‌‌‌کند و خدا را ملامت قرار می‌‌‌دهد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۷ (۲۸ دقیقه)

دعا برای افغانستان

دعا برای افغانستان (باشما)
این دعا است كه انسان را عوض ميكند و به افراد با ايمان و ‏فداكار مبدل ميسازد. ‎قدرت دعا هيچوقت زوال پذيرنيست. ما زماني در دعا موفق خواهيم شد كه آن چيزي را كه در دعا طلب ميكنيم ‏آمادگي و علاقه اش را داشته باشيم‎ . ما نبايد دعا را يك وظيفه براي خود بدانيم . در اين صورت ارزش ‏آنرا كاسته و قلب هاي ما از مفهوم حقيقي دعا دور خواهد شد. ‎بايد در بهترين ساعات روز خود را به ‏دعا مشغول سازيم و آنرا از هر برنامه روزانه خود مهمتر و موثرتر بدانيم. دعاهاي سطحي و سر سری، باعث مرگ روحاني ما ‏ميشود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۷ (۲۹ دقیقه)

مطالعه مزامیر یا زبور، به ایمان ما عمق می‌بخشید

مطالعه مزامیر یا زبور، به ایمان ما عمق می‌بخشید (نسیم پرستش)
گرچه تمام کتب و رسالات کتاب‌‌مقدس حقایق عجیبی را در بارۀ خدا آشکار می‌‌‌کند، اما کتاب مزامیر ما را برمی‌‌انگیزاند تا به خدا پاسخی عمیق و شخصی دهیم. مزامیر دعوت به پرستش و نیایش است تا واقعاً به حضور خدا رفته، با او صمیمی شویم، مشارکت داشته باشیم و حاکم زندگی ما باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۷ (۳۰ دقیقه)

داستان زندگی جعفر

داستان زندگی جعفر (رنگ زندگی )
انسان بهتر است که در پای ایستاد باشد و بر دیگران اتکا نکند. خوب است که متوجه زندگی خود باشیم، و از بی پروایی و بی تفاوتی در مقابل فامیل و فرزندان خود داری نماییم. کوشش بکنیم که از آبله ای کف دست خود غذا بخوریم و زندگی خویش را پیش ببریم و در فکر آینده فرزندان خویش باشیم. اتکا به دیگران انسان را تنبل بار می‌آورد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۰ (۲۹ دقیقه)

عیسی؛ تنها راه بسوی پدر

عیسی؛ تنها راه بسوی پدر (کلام خدا برای شما )
عیسی فرمود: جایی که می‌‌روم می‌‌دانید و راه را می‌‌دانید. وی راه را به ایشان نشان داده بود. راه همان تعلیم و سرمشق خود او بود. اگر از تعالیم و سرمشق وی پیروی کنیم، به آسمان خواهند رفت. عیسی گفت راه منم. عیسی نیامد که راه را نشان دهد؛ راه خود او بود. تنها بوسیله اوست که گناهان ما آمرزیده و عادل شمرده می‌شویم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۴ (۳۰ دقیقه)

چرا خدا انسان‌ها را چشم پت نمی بخشد؟

چرا خدا انسان‌ها را چشم پت نمی بخشد؟ (آرامش و شادی در مسیح)
واقعیت اینست که ما به هیچ وجه قادر نیستیم بر گناهان خود غلبه نمایم. اگر این را باور نمی کنید توجه کنید به حالت واقعیت‌های دنیا چهار اطراف تان مانند اعتیاد؛ طمع؛ قتل و کشت و کشتار؛ دورغ؛ وحشت دیده می‌شود و می‌دانید که گناه همه جا‌ها را فرا گرفته است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

عیسی در حضور کاهن اعظم

عیسی در حضور کاهن اعظم (کلام خدا برای شما )
محکمه عیسی توسط شورای یهود لحظه به لحظه پیش می‌رفت؛ اما عیسی مثلی بره ای در میان جلادان ایستاده خاموش و آرام نگاه می‌کرد. آنچه پیلاطوس از عیسی پرسید او جواب داد: پادشاهی من پادشاهی زمینی نیست! بلکه پادشاهی آسمانی است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

چطور با جدیت و قاطعیت عیسی مسیح و مسیحیت را برتر می‌‌گویید؟

چطور با جدیت و قاطعیت عیسی مسیح و مسیحیت را برتر می‌‌گویید؟ (باشما)
وقتی به زندگی عیسی مسیح نگاه می‌کنیم، چیز‌های بینظر و بی مانندی را در زندگی او می‌بینیم. او معجزاتی زیادی را در پیش چشم مردم و شاگردان خود انجام داد. هر کار را که می‌کرد و یا هر کلامی را که می‌گفت با قاطعیت و با قدرت می‌گفت و انجام می‌داد. او مردم را مورد لطف خود قرار می‌داد، محبت او بی بدیل بود. به سخنان مردم گوش می‌داد، مرده‌ها را زنده می‌کرد، کورها را بینا می‌ساخت و شل‌ها را خرامان می‌ساخت و به خاطر مردم جان خود را داد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۶ (۲۷ دقیقه)

جمعه الصلیب 2020

جمعه الصلیب 2020 (باشما)
عیسی مسیح پاک و مقدس بود. او هیچ گناهی را مرتکب نشده بود. پس چرا عیسی مسیح بر صلیب کشته شد و خون پاک و گران بهای او ریختانده شد؟

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۶ (۲۸ دقیقه)