0:00 / 0:00

انجیل به گزارش یوحنا

فصل سیزدهم

شُستن پاهای شاگردان

۱ یک روز پیش از عید فِصَح بود و عیسی می دانست که وقت آن فرا رسیده است که این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او کسانی را که در این جهان متعلق به او بودند، دوست می داشت و به آنها تا به آخر محبت کرد. ۲ وقت خوردن نان شب بود و شیطان قبلاً در دل یهودای اسخریوطی پسر شمعون این را گذاشته بود که به عیسی خیانت کند. ۳ عیسی می دانست که پدر همه چیز را به دست او سپرده است و این را هم می دانست که از نزد خدا آمده است و به سوی خدا باز می گردد، ۴ پس از سر دسترخوان برخاست، چپن خود را کشید و قدیفه یی گرفته به کمر بست. ۵ بعد از آن در یک لگن آب ریخت و شروع به شُستن پاهای شاگردان کرد و آنها را با قدیفه یی که بر کمر بسته بود، خشک کرد. ۶ وقتی پیش شمعون پِطرُس رسید، او به عیسی گفت: «سَروَرم، آیا تو می خواهی پاهای مرا بشویی؟» ۷ عیسی در جواب گفت: «آنچه برای تو انجام می دهم حالا نمی فهمی، ولی بعد از آن خواهی فهمید.» ۸ پِطرُس گفت: «هرگز نمی گذارم پاهای مرا بشویی.» عیسی به او گفت: «اگر پاهای تو را نشویم، سهمی با من نخواهی داشت.» ۹ شمعون پِطرُس گفت: «سَروَرم، پس نه تنها پاهای مرا بلکه دستها و سرم را نیز بشوی.» ۱۰ عیسی گفت: «کسی که غسل نموده است احتیاجی به شُست و شو ندارد به جز شُستن پاهایش زیرا که او کاملاً پاک است. شما پاک هستید، ولی نه همه.» ۱۱ زیرا که عیسی می دانست چه کسی به او خیانت خواهد کرد، به همین خاطر گفت: همۀ شما پاک نیستید.

۱۲ پس از شُستن پاهای آنها چپن خود را پوشید و دوباره نشست و از آنها پرسید: «آیا فهمیدید که برای شما چه کردم؟ ۱۳ شما مرا استاد و سَروَر خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. ۱۴ پس اگر من که سَروَر و استاد شما هستم، پاهای شما را شُستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. ۱۵ زیرا به شما نمونه ای دادم تا طوری که من با شما رفتار کردم، شما هم همان گونه رفتار کنید. ۱۶ به یقین به شما می گویم که هیچ غلام از سَروَر خود و هیچ قاصدی از فرستندۀ خویش بزرگتر نیست. ۱۷ هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال تان که آن را عملی نمایید.

۱۸ آنچه می گویم دربارۀ همۀ شما نیست. من کسانی را که برگزیده ام، می شناسم. اما این نوشته های پیامبران باید به حقیقت بپیوندد: آن کس که با من نان می خورد، به من خیانت خواهد کرد. ۱۹ اکنون پیش از آن رویداد، این را به شما می گویم تا آنگاه که واقع می شود، ایمان آورید که «من هستم». ۲۰ به یقین به شما می گویم، هر کسی آن شخصی را که من می فرستم قبول نماید، در حقیقت مرا قبول نموده است و هر کسی مرا قبول نماید، خدا را که مرا فرستاده است نیز قبول کرده است.»

عیسی خیانت یهودا را پیشگویی می کند

(همچنان در متی ٢۶: ٢۰ - ٢۵ و مرقُس ۱۴: ۱۷ - ٢۱ و لوقا ٢٢: ٢۱ - ٢٣)

۲۱ وقتی عیسی این را گفت، بسیار پریشان شد و آشکار بیان کرد: «به یقین به شما می گویم که یکی از شما به من خیانت خواهد کرد.» ۲۲ شاگردان به همدیگر دیده در شک افتادند که این سخن دربارۀ کدام یکی از آنها می باشد. ۲۳ یکی از شاگردان که عیسی او را بسیار دوست داشت، پهلوی او نشسته بود. ۲۴ پس شمعون پِطرُس با اشاره از او خواست تا از عیسی بپرسد که او دربارۀ کدام یکی از آنها صحبت می کند. ۲۵ سپس آن شاگرد خود را به عیسی نزدیکتر ساخت و از او پرسید: «سَروَرم، او کیست؟» ۲۶ عیسی جواب داد: «او همان کسی است که من این لقمه نان را در کاسه فرو می برم و به او می دهم.» پس لقمه نان را در کاسه فرو بُرد و آن را به یهودای اسخریوطی پسر شمعون داد. ۲۷ به مجرد این که یهودا لقمۀ نان را گرفت، شیطان وارد قلب او شد. پس عیسی به او گفت: «آنچه می کنی، زودتر انجام بده.» ۲۸ ولی کسانی که دَور دسترخوان نشسته بودند، نفهمیدند که هدف عیسی از این سخن چه بود. ۲۹ بعضی فکر کردند که چون پول مصارف پیش یهودا بود، عیسی به او می گوید که هر چه برای عید ضرورت است، خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. ۳۰ وقتی که یهودا نان را گرفت، در همان لحظه بیرون رفت و آن هنگام شب بود.

حکم نو

۳۱ پس از بیرون رفتن یهودا، عیسی گفت: «اکنون پسر انسان جلال می یابد و به وسیلۀ او خدا نیز جلال می یابد. ۳۲ وقتی خدا به وسیلۀ او جلال یابد، خدا هم او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی می رسد. ۳۳ ای فرزندان من، برای مدت طولانی با شما نخواهم بود. آنگاه مرا خواهید پالید و همان گونه که به بزرگان یهود گفتم، اکنون به شما هم می گویم، آن جایی که من خواهم بود، شما نمی توانید بیایید. ۳۴ به شما حکم نو می دهم: یکدیگر را دوست بدارید. همان گونه که من شما را دوست داشته ام، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. ۳۵ اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید.»

عیسی انکار کردن پِطرُس را پیشگویی می کند

(همچنان در متی ٢۶: ٣۱ - ٣۵ و مرقُس ۱۴: ٢۷ - ٣۱ و لوقا ٢٢: ٣۱ - ٣۴)

۳۶ شمعون پِطرُس به او گفت: «ای سَروَرم، کجا می روی؟» عیسی جواب داد: «جایی که من می روم تو حالا نمی توانی به دنبالم بیایی اما بعدها خواهی آمد.» ۳۷ پِطرُس گفت: «ای سَروَرم، چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو فدا کنم.» ۳۸ عیسی به او جواب داد: «آیا واقعاً حاضر هستی جان خود را به خاطر من فدا کنی؟ به یقین به تو می گویم، پیش از بانگ خروس، سه بار مرا انکار خواهی کرد.

Related content

The Importance of Loving Others

The Importance of Loving Others (Youth)
Loving others means caring for them and all their behaviour and words are important and respectful to you. We humans are social creatures We generate a lot of our mental energy from connecting with others. In fact, it is our attention and kindness between people that gives meaning to human life. Expressing interest and showing sincerity to people will make you find many friends, but you must be careful that this expression of interest and sincerity is not hypocritical and the person in question feels that you are not pursuing a specific purpose or goal by being friends with him. Honesty is the greatest tool that can help you in life to convey

Radio programme reading v34-35 (29min)

Washing Students' Feet at the Last Supper

Washing Students' Feet at the Last Supper (The Word of God for You)
When Jesus wanted to wash Peter's feet, Peter refused. In his opinion, it was not right for his master and master to behave like his slave. But Jesus said, "If we do not wash you, you will have no share with me." We all know that humility is the right thing to do; But how many times have we humbled ourselves in action?

Radio programme about v1-17 (30min)

Jesus Said, "Love One Another!"

Jesus Said, "Love One Another!" (The Word of God for You)
Jesus gave a new commandment to the disciples - love one another. This sentence is called the third major sentence. But until one accepts Christ as Lord and Master, you will not understand the understanding of love. We must love one another in the same way that Christ loved us.

Radio programme about v31-38 (30min)

Faith and Action

Faith and Action (With You)
It is very easy to say, “I have faith”, but faith that is only in words is useless. We must ask ourselves, “Do I have true faith?” We are saved only by true faith. How do we know if our faith is real or not? The way to recognize this is easy. Our actions show us if our faith is true or not. The truth of our faith will be proved by acts of love and obedience. If good works do not accompany our faith, then that faith is empty, and it has no power to save anyone. True faith is like love, which must be demonstrated by loving works.

Radio programme about v35 (29min)

The Humility of Jesus

The Humility of Jesus (The Gospel of John)
In the book of John, chapter 13, verses 1-38, we read that Jesus washed the feet of his disciples. The main message of this story is that Jesus wants us to learn how to serve others. Jesus even washed the feet of the man who wants to betray him and his disciples. Jesus did this to show them a visual symbol of his love. Jesus said to his disciples, "Know that no servant is greater than his Lord, nor is the messenger more important than the one who sends the message. and whenever you understand this and act on it you will be blessed." He also showed everyone that "the greatest must become the least". This teaching of Jesus teaches us true greatness and kindness to one another.

TV show includes v1-38 (60min)

The Master becomes a servant (part one)

The Master becomes a servant (part one) (The Story of Man)

Radio programme includes v1-5 (30min)

The Master becomes a servant (part two)

The Master becomes a servant (part two) (The Story of Man)

Radio programme includes v1-17 (30min)

Why Did Jesus Christ Wash His Disciples' Feet?

Why Did Jesus Christ Wash His Disciples' Feet? (With You)

Radio programme includes v1-17 (30min)

The Ice Berg

The Ice Berg (Habits and Leadership)

Radio programme includes v34-35 (30min)

You Are Much Closer to God Than We Are

You Are Much Closer to God Than We Are (With You)

Radio programme includes v37 (30min)